Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku
 Strona archiwalna z dnia 2014.06.10 22:59:11 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Lędziny publikowane są na Zintegrowanym Portalu Prawa Miejscowego.

Uchwała Przedmiot
XLVIII/379/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XLVIII/378/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez gminę Lędziny działalności w zakresie telekomunikacji
XLVIII/377/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach – etap I
XLVIII/376/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
XLVIII/375/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2013 rok
XLVIII/374/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna za 2013 rok
XLVIII/373/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2013 rok
XLVIII/372/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie emisji obligacji komunalnych
XLVIII/371/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLVIII/370/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLVIII/369/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok
XLVIII/368/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2013 rok
XLVII/367/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. - druk sejmowy nr 1699)
XLVII/366/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
XLVII/365/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
XLVII/364/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
XLVII/363/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2013
XLVII/362/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach - etap I
XLVII/361/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XLVII/360/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XLVII/359/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie emisji obligacji komunalnych
XLVII/358/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLVII/357/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLVI/356/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach
XLVI/355/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach
XLVI/354/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
XLVI/353/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Lędzinach
XLVI/352/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
XLVI/351/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku
XLVI/350/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XLVI/349/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
XLVI/348/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014"
XLVI/347/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/201/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze
XLVI/346/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania
XLVI/345/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XLVI/344/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLVI/343/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014-2024
XLV/342/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/141/12 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie wyboru członków Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz!"
XLV/341/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnych świadczeń w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
XLV/340/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na wdrożenie projektu pn.: "System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal) - Faza II"
XLV/339/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego
XLV/338/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XLV/337/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o.
XLV/337/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o.
XLV/336/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2014-2015 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach
XLV/335/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLIV/334/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XLIV/333/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lędziny położonego w budynku przy ul. Kolonia Piast 5, Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego
XLIV/332/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, stanowiącej pomieszczenia na II i III piętrze budynku sportowo-rekreacyjnego "Centrum", z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XLIV/331/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, stanowiącej pomieszczenia na II i III piętrze budynku sportowo-rekreacyjnego "Centrum", z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XLIV/330/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, zabudowanej budynkiem sportowo-rekreacyjnym "Centrum", z Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach
XLIV/329/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, zabudowanej budynkiem sportowo-rekreacyjnym "Centrum", z Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach
XLIV/328/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XLIV/327/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLIV/326/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014-2024

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.06.10
Data udostępnienia: 2014.06.10 22:59:11

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny