Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku
 Strona archiwalna z dnia 2005.04.08 23:25:11 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXXV/211/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie zamiany gruntów
XXXV/210/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
XXXV/209/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie udzielenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9
XXXV/208/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie udzielenia opinii dotyczącej likwidacji Oddziału Chirurgii Krótkoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2
XXXV/207/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu MZOZ
XXXV/206/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
XXXV/205/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXV/204/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
XXXV/203/2005
z dnia 31.03.2005
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów określonych w załączniku graficznym
XXXIV/202/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie przystąpienia Rady Miasta Lędziny do akcji społecznej "Przejrzysta Polska"
XXXIV/201/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne
XXXIV/200/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXIV/199/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
XXXIV/198/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie przejęcia gruntów od Kompanii Węglowej SA w Katowicach
XXXIV/197/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Lędziny w sprawie zniesienia nazwy części miasta Lędziny Kolonia Ziemowit
XXXIV/196/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Lędziny w sprawie połączenia części miasta Lędziny Stary Hołdunów i części miasta Lędziny Nowy Hołdunów w część miasta Lędziny Hołdunów
XXXIV/195/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Lędziny w sprawie utworzenia części miasta Lędziny Ratusz
XXXIV/194/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny"
XXXIV/193/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2005 rok
XXXIII/192/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego
XXXIII/191/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji działania "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poprzez przystąpienie do tworzenia i uczestnictwo w organizacji rozwoju Piastowskiego Parku Przemysłowego
XXXIII/190/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XXXII/189/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
XXXII/188/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przeznaczenia gruntów będących w zasobach gminy Lędziny na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego
XXXII/187/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przeznaczenia gruntów oraz budynków byłej Scholi Nostra na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego
XXXII/186/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie "Ekspertyzy dotyczącej budynków Gimnazjum nr 1, byłej szkoły Schola Nostra i Szkoły Podstawowej nr 1 pod kątem przyszłej siedziby Gimnazjum nr 1 w Lędzinach"
XXXII/185/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie zamiany gruntów
XXXII/184/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat części działki nr 1263/1 o pow. ok. 2 000 m2 oraz działki 1261/1 o pow. 425 m2 zabudowanej obiektem byłej stacji transformatorowej położonej przy ul. Hołdunowskiej w Lędzinach
XXXII/183/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do opracowania dokumentów strategii, planów i programów działania w zakresie rozwoju lokalnego i rewitalizacji gminy do roku 2015
XXXII/182/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla gminy Lędziny
XXXII/181/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przyjęcia "Systemu zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny"

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.08
Data udostępnienia: 2005.04.08 23:25:11

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny