Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku
 Strona archiwalna z dnia 2006.06.01 22:09:15 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XLIX/327/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie złożenia odpowiedzi na skargę Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach do Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr XLV/295/06 z dnia 9 lutego 2006 r.
XLIX/326/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Inwestycji i Sprzedaży Mienia Komunalnego
XLIX/325/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego
XLIX/324/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności
XLIX/323/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach wraz z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum nr 3 w Lędzinach w Zespół Szkół w Lędzinach
XLIX/322/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
XLVIII/321/2006
z dnia 27.04.2006
w sprawie skargi państwa [...] na bezczynność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w zakresie terminu załatwienia sprawy dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej nr [...]
XLVIII/320/2006
z dnia 27.04.2006
w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości
XLVIII/319/2006
z dnia 27.04.2006
w sprawie nadania nazw ulicom
XLVIII/318/2006
z dnia 27.04.2006
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lędziny"
XLVIII/317/2006
z dnia 27.04.2006
w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie częściowej dotacji i pożyczki uzupełniającej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Ochotnicza Straż Pożarna - termomodernizacja"
XLVIII/316/2006
z dnia 27.04.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
XLVIII/315/2006
z dnia 27.04.2006
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XLVII/314/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/286/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny
XLVII/313/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XLVII/312/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Rady Miasta nr XLV/295/06 z dnia 9.02.2006 r. w sprawie odmowy zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XLVII/311/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
XLVI/310/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 42 na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 94/43
XLVI/309/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny, Polityki środowiskowej gminy Lędziny oraz Programu zarządzania środowiskowego gminy Lędziny
XLVI/308/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXII/182/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lędziny
XLVI/307/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie wyposażenia w majątek przez gminę Lędziny Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Lędzinach
XLVI/306/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez gminę Lędziny części majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach
XLVI/305/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
XLVI/304/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
XLVI/303/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie określenia obwodów Gimnazjum nr 3 w Lędzinach
XLVI/302/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gimnazjum nr 3 w Lędzinach
XLVI/301/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie zmiany obwodów Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach
XLVI/300/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
XLVI/299/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie określenia zasad obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych szkół, gimnazjów i przedszkoli
XLVI/298/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
XLVI/297/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013
XLVI/296/2006
z dnia 9.03.2006
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2006 rok
XLV/295/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XLV/294/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lędziny
XLV/293/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Uničov w Republice Czeskiej
XLV/292/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
XLV/291/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Edukacji w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47
XLV/290/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XLIV/289/2006
z dnia 12.01.2006
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.06.01
Data udostępnienia: 2006.06.01 22:09:15

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny