Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLI/289/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2009 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Górne stawki opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 1. Jednokrotny odbiór odpadów komunalnych nie segregowanych /zmieszanych/ od właścicieli nieruchomości:
  1. pojemnik 110 l i 120 l - 17,08 zł netto + 7% VAT (18,28 zł brutto),
  2. pojemnik 240 l - 34,58 zł netto + 7% VAT (37,00 zł brutto),
  3. pojemnik 1100 l - 73,83 zł netto + 7% VAT (79,00 zł brutto),
  4. pojemnik KP-7 - 420,56 zł netto + 7% VAT (450,00 zł brutto),
  5. stawka liczona od osób zamieszkujących nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym - 15,60 zł netto/osobę/m-c + 7% VAT (16,69 brutto),
   • w przypadku prowadzonej indywidualnej segregacji stawka wyniesie 75% stawki podstawowej tj. 11,70 zł netto za osobę/m-c + 7% VAT 12,52 zł brutto.
 2. Jednokrotny odbiór odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości:
  • typu - papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal:
   1. pojemnik 110 l i 120 l - 3,27 zł netto + 7% VAT (3,50 zł brutto),
   2. pojemnik 240 l - 6,08 zł netto + 7% VAT (6,51 zł brutto),
   3. pojemnik 1100 l - 19,63 zł netto + 7% VAT (21,00 zł brutto),
   4. worek plastikowy 120 l - 3,27 zł netto + 7% VAT (3,50 zł brutto),
  • typu - odpady biodegradowalne (ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty):
   1. pojemnik 110 l i 120 l - 10,00 zł netto + 7% VAT (10,70 zł brutto),
   2. worek plastikowy 120 l - 10,00 zł netto + 7% VAT (10,70 zł brutto),
  • typu - odpady wielkogabarytowe, poremontowe, niebezpieczne:
   1. usługa wywozu i składowania odpadów - cena za składowanie 1 t odpadów wg cennika za unieszkodliwianie odpadów przez składowanie na Składowisku Odpadów Komunalnych w Tychach oraz opłata za transport odpadów - 4,21 zł netto/km + 7% VAT (4,50 zł brutto).
 3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 18,69 zł za 1 m3 netto + 7% VAT (20,00 zł brutto).

§2

Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XXIV/159/08 z dnia 8.02.2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.02.05 20:37:15
Liczba odwiedzin strony: 1061 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:34:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny