Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLII/298/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2009 w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XLII/297/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5a i 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XLII/297/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w następującej wysokości:
    Taryfowa grupa odbiorców objętych dopłatą z budżetu gminy Lędziny Wyszczególnienie Cena według taryfy Dopłata z budżetu gminy Cena netto Cena brutto
    1. Gospodarstwa domowe, w tym budynki wielorodzinne Cena 1 m3 ścieków 6,41 zł + VAT = 6,86 zł 3,00 zł + VAT = 3,21 zł 6,41 zł - 3,00 zł = 3,41 zł 3,41 zł + VAT = 3,65 zł
    2. Jednostki organizacyjne gminy Cena 1 m3 ścieków 6,41 zł + VAT = 6,86 zł 3,00 zł + VAT = 3,21 zł 6,41 zł - 3,00 zł = 3,41 zł 3,41 zł + VAT = 3,65 zł
  2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 1.04.2009 r. do 31.03.2010 r.

§2

  1. Dopłaty o których mowa w §1 ust. 1 będą przekazywane na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach po przedłożeniu noty obciążeniowej za faktyczne odprowadzenie ścieków miesięcznie z dołu w terminie do 20 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach, otrzymująca dopłaty jest zobowiązane prowadzić ewidencję księgową (ilościowo-wartościową) w sposób umożliwiający określenie ilości odprowadzanych ścieków.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.04.2009 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.26
Data udostępnienia: 2009.03.16 20:03:14
Liczba odwiedzin strony: 903 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny