Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLIII/304/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/248/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany w załączniku nr 1 uchwały nr XXXVIII/248/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w następujący sposób:

  1. w rozdziale II pkt 1 Zasady ogólne ppkt 1.1. otrzymuje następujące brzmienie:

    "Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowane będą ze środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z działu 851, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 245 000,00 zł z czego:

    • kwota w wysokości 152 000,00 zł zostaje przeznaczona na zadanie w zakresie funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której obsługę prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach,
    • kwota 93 000,00 zł pozostaje do dyspozycji i wykorzystania przez Urząd Miasta Lędziny, przeznaczona zostanie na zadania realizowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1.3.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.26
Data udostępnienia: 2009.03.31 20:25:46
Liczba odwiedzin strony: 875 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny