Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVIII/335/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.06.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2012'' - etap IV na lata 2009-2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do ustaleń zawartych w uchwale Rady Miasta Lędziny nr XLI/290/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny", Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 4 131 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2012" - etap IV na lata 2009-2010, z przeznaczeniem środków na dofinansowanie Uczestnikom Programu prac modernizacyjnych w 150 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 2. Wykonanie IV etapu zadania w kwocie 7 788 150,00 zł, które będzie realizowane w okresie 2 lat budżetowych: od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r., ze środków:
  1. budżetu gminy - pożyczka określona w pkt 1 - w wysokości 4 131 000,00 zł,
  2. mieszkańców gminy - "Uczestników Programu" - w wysokości 2 724 690,00 zł,
  3. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w wysokości 932 460,00 zł.
 3. Pożyczka w wysokości określonej w pkt 1 zostanie zaciągnięta w trzech transzach z przeznaczeniem na sfinansowanie ww. zadania w następujący sposób:
  • I transza: VIII.2009 r. w kwocie: 1 901 627,74 zł,
  • II transza: I.2010 r. w kwocie: 1 229 372,26 zł,
  • III transza: III.2010 r. w kwocie: 1 000 000,00 zł.
 4. Środki na spłatę pożyczki będą pochodziły z dochodów własnych gminy.
 5. Upoważnia się burmistrza miasta Lędziny do negocjowania warunków i okresu spłaty pożyczki z terminem nie dłuższym niż 10 lat oraz do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.18
Data udostępnienia: 2009.07.06 23:50:35
Liczba odwiedzin strony: 889 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:32:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny