Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVIII/340/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.06.2009 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLII/296/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2009-2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLII/296/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na terenie Miasta Lędziny na lata 2009-2010 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach służących odprowadzaniu ścieków na terenie gminy Lędziny polegającej na:
    1. dodaniu w tabeli przewidzianych na 2009 r. inwestycji pozycji nr 12 pod nazwą: "Modernizacja odcinka kanalizacji ul. Fredry",
    2. wykreśleniu zdań: "Niniejszy plan nie zawiera planów inwestycyjnych wynikających z projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny". W momencie realizacji tego planu wieloletni plan będzie podlegał bieżącej weryfikacji.",
    3. zapis w punkcie pn. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach otrzymuje brzmienie: "W momencie przyjęcia do realizacji projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji sieci będzie ulegał bieżącej weryfikacji".

§2

Tekst jednolity załącznika nr 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/340/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (59 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.18
Data udostępnienia: 2009.07.06 23:50:35
Liczba odwiedzin strony: 778 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:32:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny