Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LI/359/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2009 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Zmianę "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" uchwalonego uchwałą nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 r. zmienionego uchwałą nr XIX/131/2007 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 listopada 2007 r. dla obszaru położonego po północnej i południowej stronie ul. Lędzińskiej oraz na zachód od linii kolejowej w Lędzinach.

§2

 1. Utrzymuje się przeznaczenie terenu, o którym mowa w §1 jako centrum administracyjno-usługowe, stanowiące istotną przestrzeń miejską - zarówno z punktu widzenia społecznego, jak również ze względu na symboliczne znaczenia tej przestrzeni dla całego miasta i jego mieszkańców.
 2. Centrum administracyjno-usługowe jako centrum ogólno miejskie winny cechować: ład przestrzenny wyrażający się m. in. w atrakcyjnych przestrzeniach publicznych, właściwym doborze dopuszczonych do realizacji funkcji, a także walorach kompozycyjno-estetycznych, ład ekologiczny wyrażający się m. in. ograniczeniem zanieczyszczeń i uciążliwości akustycznych, jak również udziałem powierzchni biologicznie czynnej oraz ład społeczny zapewniający mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.
 3. Z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa, jak i uzyskanie właściwego funkcjonowania przestrzeni centrum dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielo- i jednorodzinną.

§3

 1. W związku z wprowadzeniem nowej funkcji, o której mowa w §2 ust. 3, przeprowadzono analizę w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdzając, iż przejęcie nowego przeznaczenia terenu nie wpłynie na pozostałe ustalenia "Studium...", a w szczególności:
  1. zachowane pozostają kierunki kształtowania struktury przestrzennej gminy, jak również dotychczasowe kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
  2. utrzymuje się obszary i zasady dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, jak również ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego;
  3. bez zmian pozostają także kierunki i zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej;
  4. nie ulegają zmianie obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym;
  5. utrzymane zostają kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej;
  6. terenu objętego zmianą "Studium..." nie kwalifikuje się jako:
   1. narażonego na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych,
   2. wymagającego przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,
  7. teren objęty zmianą "Studium..." nie stanowi:
   1. terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
   2. obszarów i pomników zagłady i ich stref ochronnych,
   3. obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

§4

W związku z ustaleniami §2 dokonuje się następujących zmian:

 1. w części tekstowej pt. "Ustalenia studium":
  1. w rozdziale 2 pt. "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w pkt 4 pt. "Kształtowanie uporządkowanej przestrzeni publicznej i systemu obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych" ppkt 4.1 "Centrum administracyjno-usługowe miasta" wprowadza się następującą treść:

   "dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej", "utrzymanie istniejących funkcji, w tym produkcyjno-składowych i magazynowych z uwzględnieniem poprawy ładu funkcjonalno-przestrzennego w istniejącej zabudowie centrum i jego otoczeniu oraz dostosowaniu ich w miarę możliwości do funkcji centrotwórczych",

  2. w rozdziale 3 pt. "Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego" w pkt 2 pt. "Pożądane kierunki ochrony środowiska" ppkt 2.3 wprowadza się następującą treść:

   "Do najistotniejszych zasad z zakresu ochrony środowiska i przyrody warunkujących przyszłe zagospodarowanie terenów należy:

   1. odpowiednie zagospodarowanie działki i strefowanie funkcji w relacji do otoczenia,
   2. zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych (m.in. odpowiedni system pracy urządzeń, obsługi komunikacyjnej, dostaw) oraz rozwiązań technologicznych,
   3. stosowanie technologii ograniczających emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję ścieków,
   4. prowadzenie działalności powinno spełniać uwarunkowania przepisów szczególnych, w tym nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych,
   5. ochronę karbońskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - Siersza w szczególności poprzez:
    1. nakaz realizacji zabezpieczeń i monitoringu środowiska gruntowo-wodnego zgodnie ze wskazaniami dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
    2. zakaz stosowania do utwardzania i niwelacji terenu materiałów lub odpadów mogących stanowić źródło zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego,
    3. nakaz stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych z terenów komunikacji i utwardzonych placów gwarantujących dotrzymanie w wodach opadowych zawartości zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów szczególnych,
    4. realizacja użytkowania mogącego prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności dotyczącego parkingów, placów manewrowych, placów wielofunkcyjnych, dróg wymaga zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych,
   6. stosowanie w czasie realizacji planu przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi, a szczególnie zabezpieczenie i właściwe zadysponowanie warstwą próchniczą gleby z terenu planowanego pod zabudowę w celu ograniczenia jej degradacji chemicznej, mikrobiologicznej, zubożenia zasobu banku nasion oraz fauny glebowej,
   7. zaleca się odtworzenie i kształtowanie zieleni wysokiej z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew,
   8. sposób odprowadzenia wód gruntowych i opadowych z terenu inwestycji nie może pogorszyć stosunków wodnych na gruntach sąsiednich; wody deszczowe powinny być odprowadzane do kanalizacji, bądź zagospodarowane na działce lub odprowadzane poza teren działki po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego,
   9. zastosowanie środków ochrony ograniczających powstanie zagrożeń dla:
    1. zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie,
    2. przyrody, krajobrazu, gruntów rolnych i leśnych

    w przypadku braku możliwości ich uniknięcia przy budowie, rozbudowie i przebudowie systemu komunikacji oraz realizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,

   10. gospodarka odpadami:
    1. zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającym z gminnego planu gospodarki odpadami i uchwały Rady Gminy w sprawie czystości i porządku na terenie gminy,
    2. postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi wg przepisów odrębnych,
   11. na terenach objętych ochroną przed hałasem należy zapewnić stosowanie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które ograniczą poziom dźwięku do wartości dopuszczalnych.",
 2. na rysunku "Studium..." pt. "Ustalenia studium" pozostają dotychczasowe oznaczenia graficzne.

§5

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

 1. załącznik nr 1 - tekst "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny",
 2. załącznik nr 2 - rysunek "Studium..." pt. "Ustalenia studium" z wyróżnieniem terenu dla którego dokonuje się zmiany zgodnie z treścią niniejszej uchwały - stanowiący załącznik graficzny,
 3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny".

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/359/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (838 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/359/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15333 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/359/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.29
Data udostępnienia: 2009.11.10 22:20:50
Liczba odwiedzin strony: 1947 (ostatnie odwiedziny 2021.06.11 02:16:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny