Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LI/360/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2009 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miasta uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach.

§1

 1. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
  • Rozdział 1: Przepisy ogólne,
  • Rozdział 2: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • Rozdział 3: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  • Rozdział 4: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
  • Rozdział 5: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
  • Rozdział 6: Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
  • Rozdział 7: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (1MNU, 8MNU) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów,
  • Rozdział 8: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (9MNU, 18MNU) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów,
  • Rozdział 9: Tereny zabudowy zagrodowej (1RM i 2RM) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów,
  • Rozdział 10: Teren zieleni urządzonej (ZP) przeznaczenie, parametry, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  • Rozdział 11: Teren infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa (G) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu,
  • Rozdział 12: Tereny komunikacji (1KDD1/2÷8KDD1/2, 1KDD÷2KDD i KDX) przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,
  • Rozdział 13: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
  • Rozdział 14: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
  • Rozdział 15: Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
  • Rozdział 16: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
  • Rozdział 17: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jedno-razowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu miejscowego,
  • Rozdział 18: Przepisy końcowe.
 2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą uwarunkowania wynikające z wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w art. 15 ust. 2 pkt. 4, 7, 11 dlatego nie określa się:
  1. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,
  2. granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  3. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§2

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach, zwany dalej "planem", obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.
 2. Na rysunek planu składają się:
  1. rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000, obowiązujący w zakresie określonym niniejszą uchwałą i stanowiący jej integralną część w formie załącznika graficznego nr 1,
  2. wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" z oznaczeniem granicy obszaru objętego planem miejscowym stanowiący załącznik graficzny nr 2.
 3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
  1. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lędziny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu,
  2. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 4. Plan jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" zatwierdzonego uchwałą nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 roku z późn. zm.

§3

Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

 1. granice obszaru objętego planem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 3. symbole terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określające przeznaczenia oraz zasady ich zagospodarowania, o których mowa w §5 oraz numery porządkowe wyróżniające je spośród innych terenów,
 4. nieprzekraczalna linia zabudowy,
 5. oznaczenia informacyjne:
  1. istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  2. strefa ochronna od napowietrznej linii elektroenergetycznej 20 kV o szerokości 16 m tj. 2 x po 8,0 m od osi linii,
  3. stanowisko archeologiczne - nr 14/AZP 101-49,
  4. uskok i strefa uskoku "Piastowskiego".

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym określającym jego przeznaczenie lub dodatkowo numerem porządkowym wyróżniającym go spośród innych terenów o określonym przeznaczeniu podstawowym, realizowanym samodzielnie lub łącznie z przeznaczeniem dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały;
 2. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający sposób użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;
 3. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć użytkowanie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie;
 4. usługach podstawowych - należy przez to rozumieć handel detaliczny oraz usługi zapewniające obsługę mieszkańców, nie kolidujące z funkcją mieszkaniową i stanowiące jej wzbogacenie;
 5. nieuciążliwych działalnościach usługowo-wytwórczych - należy przez to rozumieć działalności nie powodujące zanieczyszczenia, spełniające standardy emisyjne;
 6. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej drogi. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, balkon, oraz innych detali wystroju architektonicznego;
 7. zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć roślinność powstałą w wyniku celowej działalności człowieka służącą celom o funkcjach wypoczynkowej, zdrowotnej, bądź estetycznej (zadrzewienia, zakrzewienia, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, ogrody przydomowe itp.);
 8. wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej - należy przez to rozumieć nieoznaczone na rysunku planu dojazdy do działek budowlanych nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, realizowane na koszt właścicieli;
 9. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni działki;
 10. strefach ochronnych - należy przez to rozumieć tereny przylegające do urządzeń i sieci uzbrojenia terenu służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępu do nich w celu bieżącej konserwacji o wielkościach określonych w przepisach odrębnych;
 11. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw, innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§5

 1. Wyznacza się tereny o niżej określonym przeznaczeniu, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolami 1MNU, 18MNU;
  2. tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1RM i 2RM;
  3. teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;
  4. teren infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa, oznaczony symbolem G;
  5. tereny komunikacji:
   1. tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KDD1/2, 8KDD1/2;
   2. tereny dróg publicznych klasy dojazdowej o zmniejszonych szerokościach, oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD;
   3. teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem KDX.
 2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego - na zasadach określonych w dalszych przepisach planu.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy odrębne.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§7

 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu z uwzględnieniem zasad kompozycyjnych i względów użytkowo-funkcjonalnych planowanych inwestycji.
 2. Na działkach, dla których na rysunku planu nie określono linii zabudowy, nieprzekraczalną linię zabudowy należy ustalić przy uwzględnieniu:
  1. przepisów odrębnych w tym zakresie,
  2. zasad kompozycyjnych i względów użytkowo-funkcjonalnych planowanej inwestycji,
  3. linii zabudowy przeważającej wzdłuż pierzei ulicy, przy której usytuowane są te działki.
 3. Dopuszcza się realizację budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości od 1,5 m do 3 m od tej granicy, przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie wymaganych odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej.
 4. Kolorystyka ścian budynków w barwach o niskich stopniach nasycenia; stosowanie barw nasyconych dopuszcza się dla małych płaszczyzn podkreślających cechy architektoniczne i stylowe elewacji obiektu (typu pilastry, wnęki, podmurówki, gzymsy itp.).
 5. Dla pokryć dachowych stosowanie barw o wysokich stopniach nasycenia - czerwonej, szarej, brązowej, grafitowej i czarnej.
 6. Dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm.
 7. Rozwiązania materiałowe i kolorystyka ogrodzeń budynków winny być dostosowane do cech architektury budynków.
 8. Zakaz realizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń z blachy.
 9. Znaki informacji wizualnej muszą harmonizować z charakterem miejsca lub obiektu poprzez starannie dobrany materiał, właściwe proporcje i regularną formę.
 10. Ustala się zakaz malowania znaków informacji wizualnej bezpośrednio na dachach, elewacjach budynków i ogrodzeniach.
 11. Dopuszcza się umieszczanie znaków informacji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości z zastrzeżeniem, iż nie mogą być wyższe niż ogrodzenie i zajmować nie więcej niż 60% długości tegoż ogrodzenia.
 12. Dopuszcza się lokalizowanie reklam wielkogabarytowych typu bilboard na szczytach budynków usytuowanych wzdłuż ul. Ułańskiej; zakazuje się lokalizacji wolnostojących reklam wielkogabarytowych na całym obszarze objętym opracowaniem planu.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§8

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. w prowadzonej działalności usługowej lub wytwórczej inwestor winien uwzględniać następujące rozwiązania w celu ograniczania potencjalnych uciążliwości dla otoczenia:
  1. wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej (maskującej) wzdłuż granic działki o szerokości min. 2 m, z wyjątkiem granic przylegających do dróg, wykorzystywanej poza bryłą budynku na cele działalności usługowej, wytwórczej, składowej i magazynowej,
  2. zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych (m.in. odpowiedni system pracy urządzeń, obsługi komunikacyjnej, dostaw),
  3. stosowanie technologii ograniczającej emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję odpadów oraz emisję ścieków,
  4. prowadzenie działalności powinno spełniać uwarunkowania przepisów szczególnych, w tym nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych,
 2. stosowanie w czasie realizacji planu przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi, a szczególnie zabezpieczenie i właściwe zadysponowanie warstwą próchniczą gleby z terenu planowanego pod zabudowę w celu ograniczenia jej degradacji chemicznej, mikrobiologicznej, zubożenia zasobu banku nasion oraz fauny glebowej,
 3. sposób odprowadzenia wód gruntowych i opadowych z terenu inwestycji nie może pogorszyć stosunków wodnych na gruntach sąsiednich; wody deszczowe powinny być odprowadzane do kanalizacji, bądź zagospodarowane na działce lub odprowadzane poza teren działki po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodno prawnego,
 4. eksploatacja inwestycji nie może przekraczać standardów emisyjnych i musi się zmieścić z oddziaływaniem w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 5. gospodarka odpadami:
  1. zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającym z gminnego planu gospodarki odpadami i uchwały Rady Gminy w sprawie czystości i porządku na terenie gminy,
  2. postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi według przepisów odrębnych,
 6. dla potrzeb ochrony przed hałasem przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych:
  1. dla terenów MNU - jak dla "terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej",
  2. dla terenów RM - jak dla "terenów zabudowy zagrodowej",
  3. dla terenu ZP - jak dla "terenów rekreacyjno-wypoczynkowych",
 7. na terenach objętych ochroną przed hałasem należy zapewnić stosowanie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które ograniczą poziom dźwięku do wartości dopuszczalnych.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§9

Przy pracach ziemnych w rejonie stanowiska archeologicznego nr 14/AZP 101-49 kultury łużyckiej średniowiecznej i okresu nowożytnego należy zapewnić nadzór archeologiczny.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§10

 1. Wyznacza się obszar przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP - teren zieleni urządzonej, o którym mowa w Rozdziale 10.
 2. Teren zieleni urządzonej ZP stanowi teren otwarty osiedla o znaczeniu wypoczynkowo-rekreacyjnym oraz kompozycyjnym, co winno przejawiać się m.in. w jego atrakcyjnym i spójnym zagospodarowaniu oraz powiązaniu funkcjonalno-przestrzennym m.in. komunikacją pieszą i rowerową.
 3. Kształtowanie sposobu zagospodarowania i urządzenia przestrzeni publicznej powinno spełniać następujące wymagania:
  1. urządzenie ciągów pieszych i rowerowych z nakazem stosowania nawierzchni zróżnicowanych fakturowo, plastycznie i kolorystycznie,
  2. wprowadzenie zieleni urządzonej jako towarzyszącej lokalizacji miejsc wypoczynku,
  3. elementy małej architektury o wysokich walorach estetycznych i spójnej formie plastycznej.

Rozdział 7
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (1MNU÷8MNU) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§11

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU÷8MNU jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. usługi podstawowe oraz nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze,
  2. garaże i budynki gospodarcze,
  3. wewnętrzną obsługę komunikacyjną,
  4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

§12

 1. Dla terenów zabudowy, o których mowa w §11 ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  1. forma zabudowy - zabudowa wolnostojąca z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej,
  2. usługi, o których mowa w §11 ust. 2 pkt. 1:
   1. mogą być realizowane w budynkach mieszkalnych, w budynkach samodzielnych lub w małych obiektach typu kioski,
   2. powinny niekonfliktowo współistnieć z funkcją mieszkaniową realizowaną na sąsiednich działkach, co oznacza m.in., że skutki prowadzenia tej działalności nie mogą w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości, pogarszać estetyki otoczenia ani stwarzać uciążliwości, szczególnie w postaci wytwarzania hałasu,
  3. działalności, o których mowa w §11 ust. 2 pkt. 1:
   1. mogą być prowadzone w budynkach mieszkalnych lub w budynkach samodzielnych,
   2. powinny niekonfliktowo współistnieć z funkcją mieszkaniową realizowaną na sąsiednich działkach, co oznacza m.in., że skutki prowadzenia tej działalności nie mogą w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości, pogarszać estetyki otoczenia ani stwarzać uciążliwości, szczególnie w postaci wytwarzania hałasu,
  4. łączna wielkość powierzchni zabudowy budynków realizowanych w granicy jednej działki w stosunku do powierzchni działki - max 40%,
  5. wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - min 30%,
  6. wysokość budynków:
   1. mieszkalnych i usługowych - max 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m,
   2. gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7 m,
  7. geometria dachów budynków:
   1. mieszkalnych i usługowych - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 20°-45°, z dopuszczeniem dachów jednospadowych wyłącznie dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu wiaty i zadaszenia,
   2. gospodarczych i garaży - w nawiązaniu do geometrii dachów budynków lokalizowanych na tej samej działce z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich,
  8. utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania, przy zachowaniu następujących warunków:
   1. wszelkie inwestycje będą zmierzać do uzyskania zgodności z ustaleniami niniejszego planu oraz przepisami odrębnymi,
   2. zmiany formy obiektu i geometrii dachu wynikające z potrzeb funkcjonalnych oraz rozwiązań architektonicznych winny zachowywać spójność cech architektonicznych, kolorystycznych i materiałowych.
 2. Dla terenów zabudowy, o których mowa w §11 obowiązują:
  1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone Rozdziale 3,
  2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w Rozdziale 4.

Rozdział 8
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (9MNU÷18MNU) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§13

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MNU÷18MNU jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. usługi podstawowe oraz nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze,
  2. garaże i budynki gospodarcze,
  3. wewnętrzną obsługę komunikacyjną,
  4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

§14

 1. Dla terenów zabudowy, o których mowa w §13 ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  1. forma zabudowy - zabudowa wolnostojąca z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej,
  2. usługi oraz działalności, o których mowa w §13 ust. 2 pkt. 1:
   1. mogą być prowadzone wyłącznie w budynkach mieszkalnych,
   2. powinny niekonfliktowo współistnieć z funkcją mieszkaniową realizowaną na sąsiednich działkach, co oznacza m.in. że skutki prowadzenia tej działalności nie mogą w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości, pogarszać estetyki otoczenia ani stwarzać uciążliwości, szczególnie w postaci wytwarzania hałasu,
  3. łączna wielkość powierzchni zabudowy budynków realizowanych w granicy jednej działki w stosunku do powierzchni działki - max 30%,
  4. wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - min 30%,
  5. wysokość budynków:
   1. mieszkalnych - max 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m,
   2. gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7 m,
  6. geometria dachów budynków:
   1. mieszkalnych - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 20°-45°, z dopuszczeniem dachów jednospadowych wyłącznie dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu wiaty i zadaszenia,
   2. gospodarczych i garaży - w nawiązaniu do geometrii dachów budynków lokalizowanych na tej samej działce z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich.
 2. Dla terenów zabudowy, o których mowa w §13 obowiązują:
  1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone Rozdziale 3,
  2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w Rozdziale 4,
  3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określone w Rozdziale 5.

Rozdział 9
Tereny zabudowy zagrodowej (1RM i 2RM) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§15

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM i 2RM jest zabudowa zagrodowa.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  2. usługi podstawowe oraz nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze,
  3. garaże i budynki gospodarcze,
  4. wewnętrzną obsługę komunikacyjną,
  5. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

§16

 1. Dla terenów zabudowy, o których mowa w §15 ustala się parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  1. forma zabudowy - zabudowa wolnostojąca z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej,
  2. usługi podstawowe oraz działalności, o których mowa w §15 ust. 2 pkt. 1:
   1. mogą być realizowane w budynkach mieszkalnych, w budynkach samodzielnych lub w małych obiektach typu kioski,
   2. powinny niekonfliktowo współistnieć z funkcją mieszkaniową realizowaną na sąsiednich działkach, co oznacza m.in., że skutki prowadzenia tej działalności nie mogą w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości, pogarszać estetyki otoczenia ani stwarzać uciążliwości, szczególnie w postaci wytwarzania hałasu,
  3. łączna wielkość powierzchni zabudowy budynków realizowanych w granicy jednej działki w stosunku do powierzchni działki - max 60%,
  4. wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - min 20%,
  5. wysokość budynków:
   1. mieszkalnych i usługowych - max 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12 m,
   2. gospodarczych i garaży - max 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7 m,
   3. inwentarskich - max 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 9 m,
  6. geometria dachów budynków:
   1. mieszkalnych i usługowych - dachy dwu lub wielospadowe symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci 20°-45°, z dopuszczeniem dachów jednospadowych wyłącznie dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu wiaty i zadaszenia,
   2. gospodarczych i garaży - w nawiązaniu do geometrii dachów budynków lokalizowanych na tej samej działce z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich,
   3. inwentarskich - dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci do 30° z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich,
  7. utrzymuje się istniejące obiekty z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania, przy zachowaniu następujących warunków:
   1. wszelkie inwestycje będą zmierzać do uzyskania zgodności z ustaleniami niniejszego planu oraz przepisami odrębnymi,
   2. zmiany formy obiektu i geometrii dachu wynikające z potrzeb funkcjonalnych oraz rozwiązań architektonicznych winny zachowywać spójność cech architektonicznych, kolorystycznych i materiałowych.
  8. Dla terenów zabudowy, o których mowa w §15 obowiązują:
   1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone Rozdziale 3,
   2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w Rozdziale 4.

Rozdział 10
Teren zieleni urządzonej (ZP) przeznaczenie, parametry, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§17

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP jest zieleń urządzona.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. obiekty małej architektury,
  2. ścieżki rowerowe i ciągi piesze,
  3. urządzenia sportu i rekreacji,
  4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

§18

Dla terenu, o którym mowa w §17 ustala się:

 1. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określone w Rozdziale 6,
 2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w Rozdziale 4, za wyjątkiem pkt. 4 i 5.

Rozdział 11
Tereny infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa (G) przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy

§19

Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G jest stacja redukcyjno-pomiarowa II stopnia.

§20

Ustala się utrzymanie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej z możliwością jej modernizacji w zależności od potrzeb.

Rozdział 12
Tereny komunikacji (1KDD1/2÷8KDD1/2, 1KDD÷2KDD i KDX) przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§21

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
  1. 1KDD1/2÷8KDD1/2 - drogi publiczne klasy dojazdowej,
  2. 1KDD÷2KDD - drogi publiczne klasy dojazdowej o zmniejszonych szerokościach,
  3. KDX - ciąg pieszo-jezdny,

  jest obsługa komunikacyjna terenów objętych planem, powiązanie z układem zewnętrznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
  1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  2. miejsca postojowe,
  3. zieleń ochronną o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym.

§22

 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
  1. dla dróg o symbolach 1KDD1/2÷8KDD1/2:
   1. klasa: droga dojazdowa,
   2. szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
   3. przekrój uliczny jedno jezdniowy z dwoma pasami ruchu o szerokości jezdni min. 5 m z min. jedno stronnym chodnikiem,
  2. dla dróg o symbolach 1KDD÷2KDD:
   1. klasa: droga dojazdowa,
   2. szerokość w liniach rozgraniczających: 4 m do 8 m zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
   3. przekrój uliczny - w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
  3. utrzymanie i modernizacja ciągu pieszo - jezdnego o symbolu KDX - w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
  4. nakaz zakończenia placem do zawracania nieprzelotowych dróg wewnętrznych.
 2. Ustala się stosowanie poniższych, minimalnych standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych w granicach terenu do której inwestor posiada tytuł prawny:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa: 2 miejsca postojowe na budynek wliczając w to miejsce w garażu,
  2. usługi w budynkach mieszkalnych: 1 miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej lokalu, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe oraz dodatkowo 1 miejsce na 2 zatrudnionych - ponad miejsca wynikające z funkcji mieszkaniowej,
  3. usługi handlu: 1 miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe oraz dodatkowo 1 miejsce na 2 zatrudnionych,
  4. usługi gastronomiczne: 1 miejsce postojowe na 4 miejsc konsumpcyjnych i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych,
  5. pozostałe usługi, handel hurtowy oraz działalności usługowo - wytwórcze, których działanie opiera się na obsłudze pojedynczych klientów: 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych.

Rozdział 13
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

§23

 1. Tereny objęte opracowaniem planu są położone w granicach terenu górniczego KWK "Ziemowit" w Lędzinach oraz w rejonach dawnej, płytkiej eksploatacji górniczej.
 2. W granicach opracowania planu występuje uskok i strefa uskoku "Piastowskiego", która w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą oraz występowaniem zrobów i pustek po płytkiej eksploatacji dodatkowo zagrożona jest wystąpieniem deformacji nieciągłych - zapadlisk.
 3. Realizacja obiektów budowlanych w obszarze planu wymaga zabezpieczenia obiektów przed skutkami eksploatacji górniczej w oparciu o:
  1. szczegółowe informacje o aktualnych warunkach geologiczno - górniczych uzyskane od właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobywanie kopaliny,
  2. badania geotechniczne oraz analizy i inne badania (m.in. geofizyczne) mające na celu określenie występowania pustek w górotworze, a także określenie sposobu działań profilaktycznych.
 4. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

Rozdział 14
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§24

 1. W obszarze objętym planem nie przewiduje się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. zespół działek obsługiwany drogą dojazdową o charakterze sięgacza winien być zakończony placem do zawracania,
  2. w każdym przypadku, gdy istnieje taka możliwość techniczno - terenowa należy ograniczyć liczbę powiązań ulic niższej kategorii z ulicami wyższej kategorii,
  3. podział terenu na działki budowlane winien:
   1. uwzględniać obsługę komunikacyjną sąsiednich terenów (na zasadzie wspólnego dojazdu),
   2. kształtować walory krajobrazowo - estetyczne przyszłych zespołów zabudowy,
   3. uwzględniać właściwe, niekonfliktowe rozmieszczenie funkcji, a tym samym zabudowie mieszkaniowej zapewnić duży stopień prywatności,
  4. minimalna szerokość frontu działki dla:
   1. zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: 18 m,
   2. pojedynczej działki dla zabudowy bliźniaczej: 12 m,
   3. zabudowy mieszkaniowo-usługowej: 18 m,
   4. zabudowy usługowej i usługowo-wytwórczej: 20 m, za wyjątkiem małych obiektów typu kioski, dla których nie ustala się minimalnej szerokości frontu działki,
  5. minimalna powierzchnia działki dla:
   1. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 800 m2,
   2. pojedynczej działki dla zabudowy bliźniaczej: 400 m2,
   3. zabudowy mieszkaniowo-usługowej: 800 m2,
   4. zabudowy usługowej i usługowo-wytwórczej: 800 m2, za wyjątkiem małych obiektów typu kioski, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni działki,
  6. kąt zawarty pomiędzy przynajmniej jedną z granic działki a pasem drogowym zbliżony do kąta prostego,
  7. dopuszcza się odstępstwo od szerokości frontu działki ustalonej w niniejszym planie dla działek wydzielanych wzdłuż ul. Ułańskiej, jeżeli realizacja budynku stanowić będzie uzupełnienie istniejącego porządku zabudowy i nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
  8. dopuszcza się podział terenu na działki przeznaczone pod komunikację i infrastrukturę techniczną oraz dla poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących lub regulacji granic działki,
  9. w przypadku wydzielania działek pod drogi wewnętrzne nakaz zachowania w rejonie skrzyżowań narożnych ścięć działek min. 5,0 m x 5,0 m.

Rozdział 15
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§25

W obrębie terenu objętego planem nakazuje się:

 1. zapewnienie urządzeń wodnych do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 2. rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu nie mogą spowodować pogorszenia przepustowości oraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów i pieszych.

§26

 1. Ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikają z przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych 20 kV i 1 kV oraz innych istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występujących w granicach planu.
 2. W zagospodarowaniu terenów pod liniami elektroenergetycznymi, o których mowa w ust. 1 oraz w strefach ich oddziaływania tj. o odległościach poziomych mniejszych niż:
  1. dla linii 20 kV - 8 m od osi linii,
  2. dla linii 1 kV - 2 m od osi linii,

  należy utrzymać pasy terenu wolne od zainwestowania i zadrzewienia jako tzw. strefy techniczne umożliwiające eksploatację sieci napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych.

 3. W użytkowaniu terenów przyległych do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występujących w granicach planu i nie wymienionych w ust. 2 należy zachować ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 16
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§27

 1. Ustala się następujące zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
  1. prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz terenów zieleni,
  2. dopuszczenie modernizacji, rozbudowy i korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń planu.
 2. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie:
  1. zaopatrzenia w wodę:
   1. obsługę z istniejących wodociągów Ø200 mm, Ø150 mm i Ø110 mm zlokalizowanych w granicach planu, po niezbędnej modernizacji zgodnie z wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych na terenie gminy Lędziny,
   2. budowę wodociągów Ø110 mm w obrębie projektowanych dróg z zachowaniem pierścieniowego układu zasilania odbiorców,
   3. pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie,
   4. dopuszcza się przełożenie rurociągu wody przemysłowej Ø300 mm kolidującego z planowanym zainwestowaniem we wschodniej części opracowania,
  2. odprowadzenia ścieków bytowych:
   1. odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków "Hołdunów", zlokalizowanej poza granicą planu,
   2. dopuszcza się odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków "Ziemowit",
   3. z uwagi na możliwość zmian ukształtowania terenu na skutek wpływu działalności górniczej dopuszcza się zastosowanie ciśnieniowego transportu ścieków, jak również wybór odpowiedniej oczyszczalni i odbiornika ścieków,
   4. do czasu wybudowania miejskiej kanalizacji rozdzielczej dopuszcza się możliwość budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych,
  3. odprowadzenia wód opadowych:
   1. odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowaną kanalizację deszczową w ul. Fredry oraz do najbliższych cieków powierzchniowych (w kierunku rowu Wschodniego Hołdunowskiego lub potoku Goławieckiego) po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i uzgodnienia z administratorem cieku,
   2. utrzymanie przebiegu istniejącego w granicach planu kolektora Ø500 mm,
  4. zaopatrzenia w ciepło:
   1. zaopatrzenie w ciepło w oparciu o lokalne źródła ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, cechujących się wysoką sprawnością energetyczną,
   2. obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń,
  5. zaopatrzenia w gaz:
   1. dostawę gazu z istniejących gazociągów średniego ciśnienia Ø160, Ø100, Ø90, i Ø50 mm zlokalizowanych w granicach planu,
   2. utrzymuje się istniejącą stację redukcyjno - pomiarową II stopnia zlokalizowaną przy ul. Fredry o przepustowości 600 m3/h,
   3. dopuszcza się zaopatrzenie odbiorców w gaz gazociągami niskiego ciśnienia wyprowadzonymi z ww. stacji redukcyjno-pomiarowej,
  6. zaopatrzenia w energię elektryczną:
   1. dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć 20 kV tj.:
    • istniejącą wieżową stację transformatorową 20/0,4 kV M-0542 "Hołdunów-MZUM" (zlokalizowaną poza granicą planu), z zamontowanym transformatorem o mocy 100 kVA,
    • istniejącą słupową stację transformatorową 20/0,4 kV M-0439 "Smardzowice - Kopalniana" (zlokalizowaną poza granicą planu), z zamontowanym transformatorem o mocy 160 kVA,
    • istniejącą słupową stację transformatorową 20/0,4 kV M-0422 "Smardzowice - Wieś", z zamontowanym transformatorem o mocy 160 kVA,
    • napowietrzną linię elektroenergetyczną 20 kV,
   2. bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejących w obszarze opracowania napowietrznych linii niskiego napięcia 1 kV wyprowadzonych z ww. stacji i projektowanych linii napowietrznych, napowietrznych izolowanych lub kablowych,
   3. modernizację linii napowietrznej niskiego napięcia w ul. Fredry, wyprowadzonej ze stacji M-0439,
   4. dopuszcza się przełożenie istniejących w granicach planu linii kablowych średniego napięcia 6 kV kolidujących z planowanym zainwestowaniem,
   5. rozbudowa sieci rozdzielczej średniego napięcia (w tym stacji transformatorowych SN/nN) i niskiego napięcia na terenach objętych opracowaniem niniejszego planu będzie realizowana w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - na bieżąco w wyniku zawartych umów przyłączeniowych,
   6. istniejące linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia kolidujące z zabudową mieszkaniowo-usługową należy przystosować lub przebudować do nowych warunków pracy; ewentualna przebudowa będzie możliwa po uzyskaniu warunków przebudowy i uzgodnieniu odpowiedniego rozwiązania technicznego z gestorem sieci,
  7. telekomunikacji:
   1. rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz rozbudowę i budowę nowych sieci i urządzeń, dopuszczając możliwość obsługi przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci,
   2. realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji,
   3. na nowych terenach budowlanych zaleca się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych.

Rozdział 17
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości związanej z uchwaleniem planu miejscowego

§28

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla terenów objętych planem. Stawka ta wynosi:

 • dla terenów oznaczonych symbolami: 1MNU÷8MNU - 5%,
 • dla terenów oznaczonych symbolami: 9MNU÷18MNU - 10%,
 • dla terenów oznaczonych symbolami: 1RM÷2RM - 5%,
 • dla pozostałych terenów - 0%.

Rozdział 18
Przepisy końcowe

§29

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

§30

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§31

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/360/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (973 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/360/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1508 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/360/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/360/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (55 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.29
Data udostępnienia: 2009.11.10 22:20:50
Liczba odwiedzin strony: 2840 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:28:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny