Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LI/361/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2009 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Burmistrz jest upoważniony do nabywania nieruchomości o wartości nie przekraczającej kwoty 200 000,00 złotych netto (z zastrzeżeniem ust. 2), w celu:
  1. realizacji obowiązków i potrzeb gminy wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami lub zadań własnych gminy,
  3. realizacji wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na dany rok,
  4. realizacji budowy lub modernizacji dróg publicznych oraz uregulowania stanu prawnego dróg gminnych,
  5. regulacji stanu prawnego lub zmiany granic nieruchomości o charakterze użyteczności publicznej.
 2. Przyjmowanie darowizny od osób fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej następuje bez względu na jej wartość.

§2

Burmistrz jest upoważniony do zbywania nieruchomości, jeżeli nie jest ona niezbędna do realizacji celów publicznych lub zadań własnych gminy, o wartości nie przekraczającej kwoty 200 000,00 złotych netto.

§3

 1. Burmistrz jest upoważniony do dokonywania zamiany nieruchomości, przy uwzględnieniu celów określonych w §1 pkt 1, gdy różnica w ich wartości nie powoduje obowiązku dokonania przez gminę dopłaty w wysokości przekraczającej kwotę 50 000,00 złotych netto.
 2. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości może obejmować oprócz cen nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązania stron.

§4

 1. Burmistrz dokonuje obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy, bez zgody Rady, polegającego na:
  1. ustanawianiu prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanawianiu prawa użytkowania,
  3. ustanawianiu służebności.
 2. Obciążenie nieruchomości gminnej hipoteką wymaga zgody Rady Gminy.

§5

 1. Burmistrz jest upoważniony do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, na okres do 10 lat.
 2. Czynsz z tytułu dzierżawy i najmu ustala burmistrz.
 3. W przypadku ustalania stawki czynszu w drodze przetargu - stawka określona w ust. 2 jest stawką wywoławczą.

§6

O dokonanych w trybie §1, §2, §3 nabyciu, zbyciu lub zamianie nieruchomości oraz dokonanych w trybie §4 ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, prawa użytkowania i służebności burmistrz informuje każdorazowo Radę na najbliższej sesji.

§7

Traci moc uchwała nr XVII/05/93 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§9

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.29
Data udostępnienia: 2009.11.10 22:20:50
Liczba odwiedzin strony: 1341 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 09:02:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny