Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LI/369/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2009 w sprawie zmiany uchwały nr LIX/10/97 z dnia 9.10.1997 r. w sprawie utworzenia międzygminnej komunalnej spółki z o.o., której celem jest realizacja "Wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi w woj. katowickim"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale Rady Miasta Lędziny nr LIX/10/97 z dnia 9.10.1997 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dotychczasowa treść §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Celem działalności spółki, o której mowa w ust. 1 będzie realizacja dla gmin wspólników szeroko rozumianej gospodarki odpadami w tym w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadania własnego gmin wspólników:
  1. sformułowanego w art. 16a pkt 4 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami), a to zapewniania warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
  2. sformułowanego w art. 16a pkt 3 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami), a to zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach służącego do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.".
 2. W §1 dodaje się ust. 3 o następującej treści:
  "3. Szczegółowe określenie zakresu obowiązku opisanego w ust. 2a nastąpi w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników spółki.".
 3. W §1 dodaje się ust. 4 o następującej treści:
  "4. Spółka, o której mowa w ust. 1 może prowadzić również inną działalność, w tym związaną z gospodarką odpadami, stosownie do woli gmin wspólników wyrażonej przewidzianej prawem formie.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.29
Data udostępnienia: 2009.11.10 22:20:50
Liczba odwiedzin strony: 892 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:31:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny