Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIII/373/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałami Rady Miasta Lędziny nr LIV/365/2006 z dnia 28 września 2006 r., nr XVIII/123/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach oraz stwierdzając zgodność z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, przyjętej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr LI/359/09 z dnia 24 września 2009 r., Rada Miasta uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach, zwany dalej „planem”.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1

 1. Plan obejmuje powierzchnię 41,54 ha.
 2. Integralną część planu stanowią:
  1. tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;
  2. załącznik graficzny nr 1 - w skali 1:1000, zwany dalej „rysunkiem planu”.
 3. Załącznikami do uchwały są:
  1. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Miasta Lędziny o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;
  2. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia Rady Miasta Lędziny o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 4. Jeżeli w uchwale jest mowa o:
  1. "akcencie plastycznym" - należy przez to rozumieć: obiekt budowlany lub jego fragment o wysokich walorach architektonicznych, dominujący swoimi gabarytami oraz formą nad otoczeniem i koncentrujący uwagę obserwatora;
  2. "elewacji do specjalnego opracowania" - należy przez to rozumieć: elewację o wysokich walorach architektonicznych, której kompozycja i materiały wykończeniowe będą wyróżniały budynek w otoczeniu oraz skupiały uwagę obserwatora;
  3. "intensywności zabudowy" - należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji projektowanego budynku lub budynków do powierzchni całkowitej działki;
  4. "liczbie kondygnacji" - należy przez to rozumieć: liczbę kondygnacji użytkowych - nadziemnych budynku;
  5. "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem: naziemna część obiektu budowlanego nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
  6. "obowiązującej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem: zewnętrzna krawędź frontowej ściany budynku lub budowli musi się pokrywać z zewnętrzną krawędzią linii, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
  7. "obowiązującej linii zabudowy ciągłej" - należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem: zewnętrzna krawędź frontowej ściany budynku lub budowli musi się pokrywać z zewnętrzną krawędzią linii oraz budynki lokalizowane zgodnie z tą linią muszą tworzyć ciągłą pierzeję, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
  8. "osi widokowej" - należy przez to rozumieć: wyobrażalną prostą kierującą wzrok na charakterystyczne elementy zagospodarowania terenu, pozbawioną elementów przestrzennych zakłócających ich obserwację;
  9. "planie" - należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu;
  10. "przepisach odrębnych" - należy przez to rozumieć: przepisy ustaw, inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi;
  11. "przestrzeni ogólnodostępnej" - należy przez to rozumieć: przestrzeń, do której niezależnie od formy własności należy zagwarantować swobodny dostęp;
  12. "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych, a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni:
   1. użytkowej wszystkich istniejących i projektowanych na niej obiektów - na terenach przeznaczonych pod zabudowę;
   2. poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - na terenach pozostałych;
   3. o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej;
  13. "przeznaczeniu terenu" - należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także sposób lub sposoby zagospodarowania oraz rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
  14. "przeznaczeniu towarzyszącym" - należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym";
  15. "reklamie" - należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe będące nośnikiem informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
  16. "rysunku planu" - należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego teksty planu;
  17. "sezonowych punktach gastronomicznych" - należy przez to rozumieć: jednokondygnacyjne obiekty o charakterze usług sezonowych w zakresie małej gastronomii i handlu artykułami pierwszej potrzeby, o łącznej powierzchni zabudowy i zagospodarowania nieprzekraczającej 35 m2 i maksymalnej wysokości: 5 m do najwyższego punktu konstrukcyjnego dachu;
  18. "terenie" - należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  19. "usługach nieuciążliwych" - należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, określone przepisami odrębnymi.

§2

 1. Obowiązujące ustalenia planu:
  1. granica obszaru objętego planem;
  2. linia rozgraniczająca tereny;
  3. obowiązująca linia zabudowy ciągłej;
  4. obowiązująca linia zabudowy;
  5. nieprzekraczalna linia zabudowy;
  6. elewacja do specjalnego opracowania;
  7. akcent plastyczny;
  8. szpaler drzew do nasadzenia;
  9. szpaler drzew do zachowania;
  10. oś widokowa;
  11. przeznaczenie terenu:
   1. MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;
   2. U-MW - teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej;
   3. MN-U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
   4. U - teren zabudowy usługowej;
   5. ZU - teren zieleni urządzonej;
   6. KS - teren komunikacji samochodowej;
   7. KS-U - teren komunikacji samochodowej i zabudowy usługowej;
   8. KPR - teren komunikacji pieszo-rowerowej;
   9. KP - teren wydzielonego placu ogólnodostępnego;
   10. KDZ - teren dróg publicznych klasy zbiorczej;
   11. KDL - teren dróg publicznych klasy lokalnej;
   12. KDD - teren dróg publicznych klasy dojazdowej;
   13. KDW - teren dróg wewnętrznych;
   14. KPJ - teren komunikacji pieszo-jezdnej;
   15. IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej.
 2. Oznaczenia planu o charakterze informacyjnym:
  1. elementy układu komunikacyjnego:
   1. ciąg pieszo-rowerowy - przebieg orientacyjny;
   2. ciąg rowerowy - przebieg orientacyjny;
   3. oś drogi;
  2. infrastruktura techniczna istniejąca - elektroenergetyka:
   1. sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV;
   2. sieć kablowa średniego napięcia 20 kV;
   3. wnętrzowa stacja trafo;
  3. strefy i tereny ochronne:
   1. granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;
  4. górnictwo:
   1. obszar górniczy KWK Ziemowit (cały obszar planu znajduje się w jego zasięgu);
   2. teren górniczy KWK Ziemowit (cały obszar planu znajduje się w jego zasięgu);
   3. granica szkód górniczych, III kat. przydatności;
   4. granica szkód górniczych, II kat. przydatności;
   5. granica szkód górniczych, I kat. przydatności;
   6. krawędź płytkiej eksploatacji (p.207, p.209).

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§3

 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:
  1. na obszarze planu przeznaczenia terenów są zgodne z ustaleniami "Rozdziału 3, Ustalenia szczegółowe" §4 ÷ §17.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. dopuszcza się zachowania budynków lub ich części:
   1. zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy bez zwiększenia obrysu wykraczającego poza ustalone w niniejszym planie linie zabudowy;
   2. niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi w "Ustaleniach szczegółowych", z możliwością ich odbudowy, rozbudowy i przebudowy niewykraczającej poza dotychczasowe parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
   3. z funkcjami innymi niż ustalone w planie, z możliwością ich przebudowy, pod warunkiem że działalność prowadzona na ich obszarze nie będzie stanowiła uciążliwości wykraczającej poza granicę lokalu i/lub działki, na której jest prowadzona oraz nie będzie ograniczała możliwości wprowadzenia ustaleń niniejszego planu w lokalach i na działkach sąsiednich;
  2. w zakresie lokalizowania zabudowy ustala się:
   1. lokalizowanie budynków zgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu;
   2. na działkach, na których występują obowiązujące linie zabudowy, lokalizowanie jedynie pierwszego rzędu zabudowy zgodnie z jej przebiegiem, przy czym ustalenie to nie dotyczy budynków garażowych i gospodarczych;
   3. dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy:
    • wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachów, podjazdów wykraczających na odległość maksymalnie: 0,8 m;
    • balkonów, galerii, werand, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość maksymalnie: 1 m;
    • urządzeń dla niepełnosprawnych na odległość wynikającą z przepisów odrębnych;
  3. w zakresie lokalizowania reklam ustala się:
   1. zakaz lokalizowania reklam na terenach: ZU, KS, KPR, KP, KDZ, KDL, KDD, KDW, KPJ;
   2. zakaz lokalizowania reklam na dachach;
   3. zakaz malowania reklam bezpośrednio na elewacjach;
   4. zakaz lokalizowania reklam na: obiektach małej architektury i na urządzeniach infrastruktury technicznej;
   5. zakaz lokalizowania reklam o powierzchni informacyjnej i promocyjnej większej niż: 5 m2 jednej reklamy;
   6. zakaz lokalizowania wolno stojących reklam wyższych niż 6 m, licząc od poziomu terenu do ich górnej krawędzi;
   7. lokalizowanie reklam w sposób nawiązujący do kompozycji elewacji oraz sposobu zagospodarowania otoczenia;
  4. przestrzeń pomiędzy obowiązującymi liniami zabudowy ciągłej i obowiązującymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi należy traktować jako ogólnodostępną.
 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
  1. w zakresie ochrony akustycznej ustala się:
   1. na terenie: MN-U równoważny poziom dźwięku A nie powinien przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
   2. na terenach: MW/U, U-MW równoważny poziom dźwięku A nie powinien przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  2. ustala się zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
  3. ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz wydzielania lokali mieszkalnych w zabudowie usługowej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego szlaku komunikacyjnego (tj. terenu KDZ) bez zastosowania rozwiązań ograniczających jego uciążliwość akustyczną.
 4. Na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających ustaleń z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 5. Na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających ustaleń z zakresu potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
  1. w całości obszar planu znajduje się w granicach obszaru górniczego KWK Ziemowit;
  2. w całości obszar planu znajduje się w granicach terenu górniczego KWK Ziemowit, w jego zasięgu istnieją następujące uwarunkowania górniczo-geologiczne:
   1. zmiany stosunków wodnych nie przewiduje się;
   2. zasięg zrobów płytkiej eksploatacji pokł. 209 i 207, zgodnie z rysunkiem planu (część północno-wschodnia oraz południowa obszaru planu), w obszarze których może dojść do deformacji nieciągłych jak: leje, zapadliskai szczeliny;
   3. wstrząsy sejsmiczne pochodzenia górniczego o przyspieszeniu drgań do: 120 mm/s2;
   4. 0-III kat. przydatności terenów pod zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu;
  3. szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno-górniczych, które powinno się uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesje na wydobywanie kopaliny;
  4. częściowo obszar planu znajduje się w pasach technologicznych od napowietrznych linii energetycznych: średniego napięcia 20 kV o szerokości 16 m (po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), niskiego napięcia 1 kV o szerokości 4 m (po 2 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), w ich zasięgu ustala się:
   1. możliwość lokalizowania zabudowy po uzgodnieniu jej rodzaju i szczegółowej lokalizacji z właściwym zakładem energetycznym;
   2. zachowanie zabudowy zlokalizowanej w jej zasięgu z możliwością jej modernizacji oraz przebudowy, po uzgodnieniu z właściwym zakładem energetycznym;
   3. zagospodarowanie w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych;
   4. zakaz lokalizowania zadrzewień;
  5. częściowo obszar planu znajduje się w strefie sąsiedztwa linii kolejowej, w jej zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu, zgodne z przepisami odrębnymi;
  6. na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią;
  7. na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
  8. na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną.
 7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
  1. dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na działkach budowlanych niespełniających ustaleń dotyczących szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, pod warunkiem że zostały wydzielone przed wejściem planu w życie;
  2. możliwość wydzielania działek o mniejszych wielkościach niż określone w ustaleniach szczegółowych, w sytuacji kiedy:
   1. wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z zastrzeżeniem: działki uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych;
   2. wydzielone działki zostaną przeznaczone pod teren komunikacji lub infrastruktury technicznej;
  3. dopuszcza się odstępstwa od stosowania minimalnych szerokości frontów określonych w ustaleniach szczegółowych dla działek budowlanych przylegających do placów do zawracania oraz działek narożnych;
  4. na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.
 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, terenów komunikacji samochodowej oraz terenów komunikacji pieszo-jezdnej i pieszo-rowerowej są zgodne z ustaleniami rozdziału „Ustalenia szczegółowe” §4 ust. 4, §5 ust. 4, §6 ust. 4, §7 ust. 4, §8 ust. 3, §10 ÷ §12, §14 ÷ §16;
  2. w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:
   1. minimum: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);
   2. minimum: 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);
   3. minimum: 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni użytkowej usług handlu detalicznego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;
   4. minimum: 30 miejsc postojowych na 1000 m2 użytkowej powierzchni biurowej;
   5. minimum: 25 miejsc postojowych na 100 łóżek + minimum: 5 miejsc postojowych na 10 osób zatrudnionych w usługach turystyki: hotelach, motelach, itp.;
   6. minimum: 40 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych w usługach turystyki: punktach gastronomicznych;
   7. minimum: 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni użytkowej usług pozostałych, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;
   8. wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy na terenach: MW/U, U-MW, MN-U, U, KS-U należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;
  3. w zakresie zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej ustala się:
   1. możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez właściwych zarządców tych sieci;
   2. możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne itp.;
  4. w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
   1. możliwość budowy sieci wodociągowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;
   2. zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez administratora sieci;
   3. zalecenie realizacji wodociągu w układzie pierścieniowym;
   4. zalecenie prowadzenia sieci rozdzielczej wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg;
  5. w zakresie unieszkodliwiania ścieków bytowych ustala się:
   1. możliwość budowy kanalizacji sanitarnej dla wszystkich obszarów zainwestowania;
   2. możliwość odprowadzania ścieków z budynków do bezodpływowych zbiorników wyłącznie na terenie: A12.MN-U;
   3. możliwość budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków wyłącznie na terenie: A12.MN-U;
   4. zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;
   5. odprowadzanie ścieków istniejącą i projektowaną siecią kanalizacyjną;
   6. odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno-tłocznym do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza obszarem niniejszego planu, na warunkach określonych przez administratora sieci;
  6. w zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:
   1. budowę kanalizacji deszczowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;
   2. odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;
   3. zagospodarowanie wód opadowych na terenach własnych inwestorów do czasu budowy kanalizacji deszczowej przewidzianej do obsługi tych terenów;
   4. utwardzenie i skanalizowanie terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;
   5. neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;
  7. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
   1. budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;
   2. realizację zasilania w średnie i niskie napięcie liniami napowietrznymi lub kablami podziemnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz standardami przyjętymi przez właściwy zakład energetyczny;
   3. możliwość modernizowania istniejących sieci energetycznych, w standardzie zgodnym z obowiązującymi przepisami, normami oraz standardami przyjętymi przez właściwy zakład energetyczny;
   4. ewentualna przebudowa sieci kolidujących z istniejącymi i planowanymi funkcjami terenów będzie możliwa na koszt inwestora, na zasadach uzgodnionych z właściwym zakładem energetycznym;
  8. w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
   1. możliwość budowy sieci gazowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;
   2. zaopatrzenie w gaz z istniejącej i planowanej sieci gazowej;
   3. dostawę gazu na warunkach określonych przez administratora sieci;
   4. zalecenie prowadzenia sieci gazowej wzdłuż granic nieruchomości oraz w liniach rozgraniczających dróg;
  9. w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
   1. indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;
   2. stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;
  10. w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:
   1. świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez istniejącą i projektowaną sieć teletechniczną;
   2. świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci;
   3. realizację sieci teletechnicznych kablami podziemnymi, z możliwością zachowania sieci w wykonaniu napowietrznym;
   4. zakaz lokalizowania wolno stojących masztów oraz anten telefonii komórkowej;
   5. zalecenie prowadzenia sieci wzdłuż granic nieruchomości oraz w liniach rozgraniczających dróg;
  11. w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
   1. powszechna obsługa w zakresie wywożenia odpadów na składowisko odpadów znajdujące się poza obszarem planu;
   2. zasadę utrzymania porządku i czystości oraz program gospodarki odpadami w oparciu o obowiązujące przepisy gminne;
   3. lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych;
   4. możliwość wyznaczenia wspólnego dla kilku budynków lub działek budowlanych miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów.
 9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:
  1. w zakresie lokalizowania tymczasowej zabudowy ustala się możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, z wykluczeniem takich obiektów budowlanych jak: obiekty kontenerowe i barakowozy, o ile nie są one związane z prowadzeniem budowy;
  2. w zakresie dotychczasowego użytkowania terenu ustala się:
   1. możliwość użytkowania działek zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem do czasu wydania pozwolenia na budowę oraz przy spełnieniu warunków ustalonych w §3 ust. 9 pkt 2 lit. b, c;
   2. zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice;
   3. zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze uniemożliwia wprowadzenie ustaleń na działkach do nich przylegających.
 10. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji.
 11. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych:
  1. na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
  2. na obszarze planu wyznacza się teren służący organizacji imprez masowych, oznaczony na rysunku planu: A18.KP.
 12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  1. dla działek, dla których następuje wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszego planu, stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się na: 30%, słownie: trzydzieści procent.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§4

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A6.MW/U, A11.MW/U, B4.MW/U, B7.MW/U, B10.MW/U ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. lokale usługowe wydzielone w budynkach mieszkalnych, w zakresie usług nieuciążliwych, w tym:
    • usługi handlu detalicznego;
    • usługi kultury;
    • usługi rozrywki;
    • usługi związane z obsługą biznesu;
    • usługi administracji;
    • usługi gastronomii;
    • usługi medyczne (gabinety lekarskie);
    • inne usługi związane z obsługą ludności;
   2. obiekty małej architektury;
   3. wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe oraz garaże i parkingi, w tym podziemne i wielopoziomowe, stanowiące integralną część zabudowy mieszkaniowej, przewidziane wyłącznie do obsługi terenów: MW/U;
   4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   5. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. na terenach: A6.MW/U, A11.MW/U, w budynkach lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy od strony terenów oznaczonych: ZU, nakaz wydzielania lokali usługowych w parterach budynków z witrynami i wejściami od strony tych terenów;
  2. na terenach: B4.MW/U, B7.MW/U, B10.MW/U, w budynkach lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy ciągłej od strony terenów oznaczonych: KP, nakaz wydzielania lokali usługowych w parterach budynków z witrynami i wejściami od strony tych terenów;
  3. na terenach: B4.MW/U, B7.MW/U, B10.MW/U wykonanie elewacji do specjalnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu;
  4. na terenach: B4.MW/U, B7.MW/U, B10.MW/U zlokalizowanie akcentów plastycznych zgodnie z rysunkiem planu;
  5. wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego:
   1. lokalizowanej zgodnie z obowiązującą linią zabudowy ciągłej maksimum: 5 kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 18 m oraz minimum: 4 kondygnacje;
   2. dla zabudowy pozostałej maksimum: 4 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 15 m oraz minimum: 3 kondygnacje;
  6. intensywność zabudowy na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę maksimum: 0,8;
  7. udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę minimum: 30%;
  8. stosowanie dachów: płaskich, dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25°- 40° oraz innych o dowolnym wyrazie architektonicznym;
  9. dla dachów dwuspadowych oraz wielospadowych stosowanie pokrycia dachowego w formie dachówki;
  10. dla dachów dwuspadowych i wielospadowych stosowanie kolorystyki w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;
  11. zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
  12. zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków w ramach jednej działki budowlanej;
  13. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
  14. zakaz grodzenia działek od terenów dróg publicznych oraz terenów ogólnodostępnych;
  15. na terenie: B4.MW/U możliwość zachowania zespołu garażowego;
  16. zakaz budowy nowych garaży oraz zespołów garażowych w układzie wolno stojącym;
  17. zalecenie zachowania szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
  1. wydzielanie działek pod zabudowę o powierzchni minimum: 3000 m2.
 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. tworzenie dojazdów do działek budowlanych na terenach: B4.MW/U, B7.MW/U wyłącznie z terenów: B3.KDW, B6.KDW;
  2. tworzenie dojazdów do działek budowlanych na terenie: B10.MW/U wyłącznie z ul. Pokoju, zlokalizowanej poza obszarem niniejszego planu;
  3. na terenach: A6.MW/U, A11.MW/U, B10.MW/U lokalizowanie ciągów pieszo-rowerowych zgodnie z rysunkiem planu, jako przestrzeni ogólnodostępnej.

§5

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A2.U-MW, A4.U-MW, A15.U-MW, A20.U-MW ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. zabudowa usługowa oraz lokale usługowe wydzielone w budynkach mieszkalnych, w zakresie usług nieuciążliwych, w tym:
    • usługi handlu detalicznego;
    • usługi kultury;
    • usługi rozrywki;
    • usługi związane z obsługą biznesu;
    • usługi administracji;
    • usługi gastronomii;
    • usługi medyczne (gabinety lekarskie);
    • inne usługi związane z obsługą ludności;
   2. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. obiekty i budynki gospodarcze;
   2. obiekty małej architektury;
   3. wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe oraz garaże i parkingi, w tym podziemne i wielopoziomowe, stanowiące integralną część zabudowy usługowej, usługowo-mieszkaniowej i mieszkaniowej, przewidziane wyłącznie do obsługi terenów: U-MW;
   4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   5. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. na terenach: A15.U-MW, A20.U-MW, w budynkach lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi liniami, w tym zabudowy ciągłej od strony terenów oznaczonych: KP, KPR i ZU, nakaz wydzielania lokali usługowych w parterach budynków z witrynami i wejściami od strony tych terenów;
  2. na terenach: A15.U-MW, A20.U-MW wykonanie elewacji do specjalnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu;
  3. na terenach: A15.U-MW, A20.U-MW zlokalizowanie akcentów plastycznych zgodnie z rysunkiem planu;
  4. wysokość zabudowy usługowej, mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego:
   1. na terenach: A2.U-MW, A4.U-MW maksimum: 3 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 12 m oraz minimum: 2 kondygnacje;
   2. na terenach: A15.U-MW, A20.U-MW dla budynków lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy ciągłej, maksimum: 5 kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 18 m oraz minimum: 4 kondygnacje;
   3. dla zabudowy pozostałej maksimum: 4 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 15 m oraz minimum: 3 kondygnacje;
  5. wysokość zabudowy gospodarczej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 5 m;
  6. intensywność zabudowy na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę:
   1. na terenach: A2.U-MW, A4.U-MW maksimum: 0,6;
   2. na terenach: A15.U-MW, A20.U-MW maksimum: 1;
  7. udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę minimum: 30%;
  8. stosowanie dachów: płaskich, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25°-40° oraz innych o dowolnym wyrazie architektonicznym;
  9. dla dachów dwuspadowych oraz wielospadowych stosowanie pokrycia dachowego w formie dachówki;
  10. dla dachów dwuspadowych i wielospadowych stosowanie kolorystyki w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;
  11. zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
  12. zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków w ramach jednej działki budowlanej;
  13. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
  14. zakaz grodzenia działek od terenów dróg publicznych oraz terenów ogólnodostępnych;
  15. zakaz budowy garaży oraz zespołów garażowych w układzie wolno stojącym;
  16. zalecenia zachowania szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
  1. wydzielanie działek pod zabudowę o powierzchni minimum: 2000 m2.
 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. na terenie: A4.U-MW lokalizowanie ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem planu, jako przestrzeni ogólnodostępnej.

§6

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A12.MN-U ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
   2. zabudowa usługowa oraz lokale usługowe wydzielone w budynkach mieszkalnych, w zakresie usług nieuciążliwych, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. obiekty i budynki gospodarcze;
   2. obiekty małej architektury;
   3. wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże przewidziane wyłącznie do obsługi terenu: MN-U;
   4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   5. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. wysokość zabudowy: usługowej, mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 2 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 9 m;
  2. wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 5 m;
  3. intensywność zabudowy na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę maksimum: 0,4;
  4. udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę minimum: 40%;
  5. stosowanie dachów: płaskich, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25°-40°;
  6. dla dachów dwuspadowych oraz wielospadowych stosowanie pokrycia dachowego w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;
  7. dla dachów dwuspadowych i wielospadowych stosowanie kolorystyki w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;
  8. zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
  9. zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków w ramach jednej działki budowlanej;
  10. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
  1. wydzielanie działek pod zabudowę o powierzchni minimum: 900 m2;
  2. wydzielanie działek pod zabudowę o szerokości frontów minimum: 18 m.
 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. lokalizowanie ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem planu, jako przestrzeni ogólnodostępnej.

§7

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A14.U1, A21.U1, A26.U1, A27.U1, B1.U1 ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. zabudowa usługowa, w zakresie usług nieuciążliwych, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych, z zastrzeżeniem: na terenie: A21.U1 dopuszcza się zlokalizowanie warsztatów i myjni samochodowych wyłącznie w połączeniu z działalnością salonów samochodowych;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. obiekty i budynki gospodarcze;
   2. obiekty małej architektury;
   3. wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe oraz garaże i parkingi, w tym podziemne i wielopoziomowe, stanowiące integralną część zabudowy usługowej;
   4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   5. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. na terenach: A26.U1, A27.U1, w budynkach lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy ciągłej od strony terenu oznaczonego: 10.KDL, nakaz budowy witryn i wejść do lokali usługowych od strony tego terenu;
  2. na terenach: A26.U1, A27.U1 wykonanie elewacji do specjalnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu;
  3. wysokość zabudowy usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego:
   1. na terenach: A26.U1, A27.U1, dla budynków lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy, maksimum: 5 kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 18 m oraz minimum: 4 kondygnacje;
   2. na terenach: A14.U1, A21.U1 maksimum: 3 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 12 m oraz minimum: 2 kondygnacje;
   3. dla zabudowy pozostałej maksimum: 4 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 15 m oraz minimum: 3 kondygnacje;
  4. wysokość zabudowy gospodarczej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 5 m;
  5. intensywność zabudowy na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę maksimum: 1;
  6. udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę minimum: 25%;
  7. stosowanie dachów o dowolnym wyrazie architektonicznym;
  8. dla dachów dwuspadowych oraz wielospadowych stosowanie pokrycia dachowego w formie dachówki;
  9. dla dachów dwuspadowych i wielospadowych stosowanie kolorystyki w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;
  10. zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
  11. zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków w ramach jednej działki budowlanej;
  12. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
  13. zakaz budowy garaży oraz zespołów garażowych w układzie wolno stojącym;
  14. zalecenie zachowania szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
  1. wydzielanie działek pod zabudowę o powierzchni minimum: 3000 m2.
 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. minimum: 30% miejsc postojowych, przewidzianych do obsługi poszczególnych usług na terenach: U1, musi stanowić przestrzeń ogólnodostępną;
  2. na terenie: A21.U1 lokalizowanie ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem planu, jako przestrzeni ogólnodostępnej.

§8

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A24.U2 ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. zabudowa usługowa, w zakresie usług nieuciążliwych, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. obiekty i budynki gospodarcze;
   2. obiekty małej architektury;
   3. wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe oraz garaże, w tym podziemne i wielopoziomowe, stanowiące integralną część zabudowy usługowej;
   4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   5. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. wysokość zabudowy usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 3 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 12 m;
  2. wysokość zabudowy gospodarczej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 5 m;
  3. intensywność zabudowy na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę maksimum: 0,8;
  4. udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę minimum: 25%;
  5. stosowanie dachów: płaskich, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25°-40° oraz innych o dowolnym wyrazie architektonicznym;
  6. dla dachów dwuspadowych i wielospadowych stosowanie pokrycia dachowego w formie dachówki;
  7. dla dachów dwuspadowych i wielospadowych stosowanie kolorystyki w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;
  8. zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
  9. zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków w ramach jednej działki budowlanej;
  10. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
  11. zakaz budowy garaży oraz zespołów garażowych w układzie wolno stojącym.
 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. minimum: 30% miejsc postojowych, przewidzianych do obsługi poszczególnych usług na terenach: U2, musi stanowić przestrzeń ogólnodostępną.

§9

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A7.ZU, A9.ZU, A16.ZU, A19.ZU ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. zieleń urządzona;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. urządzenia sportowe i terenowe obiekty sportowe;
   2. obiekty małej architektury;
   3. sezonowe punkty gastronomiczne;
   4. ścieżki piesze i rowerowe;
   5. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. tereny muszą stanowić przestrzeń ogólnodostępną;
  2. zakaz zabudowy, za wyjątkiem możliwości lokalizowania sezonowych punktów gastronomicznych;
  3. zalecenie zachowania szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu.

§10

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A25.KS, B2.KS, B11.KS, B12.KS ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. tereny komunikacji samochodowej, w zakresie: parkingi terenowe, podziemne i wielopoziomowe;
   2. zespoły garażowe w układzie wolno stojącym wyłącznie na terenach: B11.KS, B12.KS;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. obiekty małej architektury;
   2. ulice dojazdowe;
   3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   4. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. wysokość zabudowy garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 5 m;
  2. wysokość parkingów wielopoziomowych liczona od poziomu terenu maksimum: 3 kondygnacje nadziemne.

§11

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A22.KS-U ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. teren komunikacji samochodowej, w zakresie: parkingi terenowe, podziemne i wielopoziomowe;
   2. zabudowa usługowa, w zakresie usług nieuciążliwych, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych, z zastrzeżeniem: dopuszcza się zlokalizowanie warsztatów i myjni samochodowych wyłącznie w połączeniu z działalnością salonów samochodowych;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. obiekty i budynki gospodarcze;
   2. obiekty małej architektury;
   3. ulice dojazdowe;
   4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   5. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. wysokość parkingów wielopoziomowych liczona od poziomu terenu maksimum: 3 kondygnacje nadziemne;
  2. wysokość zabudowy usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 3 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem użytkowym i nie więcej niż: 12 m;
  3. wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego, maksimum: 5 m;
  4. udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych przewidzianych pod zabudowę minimum: 10%;
  5. stosowanie dachów o dowolnym wyrazie architektonicznym;
  6. dla dachów dwuspadowych oraz wielospadowych stosowanie pokrycia dachowego w formie dachówki;
  7. dla dachów dwuspadowych i wielospadowych stosowanie kolorystyki w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;
  8. zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
  9. zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków w ramach jednej działki budowlanej;
  10. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. lokalizowanie ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem planu, jako przestrzeni ogólnodostępnej.

§12

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.KPR, A3.KPR, A5.KPR, A8.KPR, A10.KPR, A17.KPR, A28.KPR ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. ciąg pieszo-rowerowy;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   2. obiekty małej architektury;
   3. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. dla terenów: A8.KPR oraz A17.KPR wykonie posadzki urbanistycznej oraz zagospodarowanie w oparciu o jeden kompleksowy projekt;
  2. tereny muszą stanowić przestrzeń ogólnodostępną;
  3. na terenie: A8.KPR lokalizowanie akcentu plastycznego zgodnie z rysunkiem planu;
  4. wysokość akcentu plastycznego maksimum: 35 m;
  5. na terenach: A8.KPR, A17.KPR lokalizowanie szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu;
  6. na terenach: A8.KPR, A17.KPR wyznacza się oś widokową zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. dla terenu: A1.KPR szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających na minimum: 5 m;
  2. dla terenu: A3.KPR szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m;
  3. dla terenu: A5.KPR szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m;
  4. dla terenu: A8.KPR szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających na minimum: 16 m i zgodnie z rysunkiem planu;
  5. dla terenu: A10.KPR szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m;
  6. dla terenu: A17.KPR szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających na minimum: 16 m;
  7. dla terenu: A28.KPR szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m.

§13

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A18.KP, B5.KP, B8.KP, B9.KP ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. wydzielony plac ogólnodostępny;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. obiekty małej architektury;
   2. sezonowe punkty gastronomiczne;
   3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   4. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. dla placów: A18.KP oraz B5.KP, B8.KP, B9.KP wykonie posadzki urbanistycznej oraz zagospodarowanie w oparciu o kompleksowe projekty;
  2. tereny muszą stanowić przestrzeń ogólnodostępną;
  3. na terenie: A18.KP wyznacza się oś widokową zgodnie z rysunkiem planu;
  4. zakaz zabudowy, za wyjątkiem możliwości lokalizowania sezonowych punktów gastronomicznych.

§14

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ, 4.KDL, 5.KDL, 6.KDL, 7.KDL, 8.KDL, 9.KDL, 10.KDL, 11.KDL, 12.KDL, 13.KDL, 14.KDD, 15.KDD ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. drogi publiczne klasy zbiorczej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDZ;
   2. drogi publiczne klasy lokalnej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDL;
   3. drogi publiczne klasy dojazdowej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDD;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   2. ścieżka dla rowerów;
   3. obiekty małej architektury;
   4. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. na terenach: 2.KDZ, 8.KDL, 10.KDL wyznacza się oś widokową zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. dla terenu: 1.KDZ część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 20 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu (ul. Lędzińska);
  2. dla terenu: 2.KDZ szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu (ul. Lędzińska);
  3. dla terenu: 3.KDZ część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 22 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu (ul. Lędzińska);
  4. dla terenu: 4.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
  5. dla terenu: 5.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 15 m;
  6. dla terenu: 6.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 18 m;
  7. dla terenu: 7.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 18 m;
  8. dla terenu: 8.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 18 m;
  9. dla terenu: 9.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 18 m;
  10. dla terenu: 10.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 18 m;
  11. dla terenu: 11.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 18 m;
  12. dla terenu: 12.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
  13. dla terenu: 13.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
  14. dla terenu: 14.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 18 m;
  15. dla terenu: 15.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m.

§15

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B3.KDW, B6.KDW, B13.KDW ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. drogi wewnętrzne;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   2. obiekty małej architektury;
   3. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. tereny muszą stanowić przestrzeń ogólnodostępną;
  2. dla terenu: B3.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 9,5 m;
  3. dla terenu: B6.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
  4. dla terenu: B13.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 9 m.

§16

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A13.KPJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. ciąg pieszo-jezdny;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
   2. obiekty małej architektury;
   3. zieleń urządzona.
 2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. teren musi stanowić przestrzeń ogólnodostępną;
  2. szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m.

§17

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A23.IE ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;
  2. przeznaczenie towarzyszące:
   1. obiekty małej architektury;
   2. ulice dojazdowe, przewidziane do obsługi terenu: IE;
   3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (niezwiązane z zaopatrzeniem w energię elektryczną);
   4. zieleń urządzona.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§18

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lędzinach.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/373/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (9579 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/373/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (85 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/373/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (97 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.03
Data udostępnienia: 2009.12.21 21:42:50
Liczba odwiedzin strony: 4069 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 21:36:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny