Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIII/374/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. z 2009 r. nr 67, poz. 872) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. z 2009 r. nr 52, poz. 742), Rada Miasta uchwala:

§1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 520,00 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 780,00 zł,
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 050,00 zł,
 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie: 1 250,00 zł,
  2. ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton: 1 440,00 zł,
 4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): 600,00 zł,
 6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  • poniżej 30 miejsc - 700,00 zł,
  • równa lub wyższa niż 30 miejsc - 1 450,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała Rady Miasta nr XXXVIII/244/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/374/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/374/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/374/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (97 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.03
Data udostępnienia: 2009.12.21 21:42:50
Liczba odwiedzin strony: 987 (ostatnie odwiedziny 2021.06.10 20:32:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny