Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIII/376/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 w sprawie zwolnień w podatkach na 2010 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15.11.1984  r. o podatku rolnym (Dz. U. nr 136 poz. 969 z 2006 r. ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682 z 2002 r. ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Zwalnia się z podatków:
  1. budynki, grunty, lasy i budowle oraz ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne;
  2. budynki, grunty, budowle oraz ich części zajęte na potrzeby administracji jednostek samorządu terytorialnego;
  3. budynki, grunty, budowle oraz ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez podmioty dla których organem założycielskim jest Rada Miasta, z wyjątkiem spółek prawa handlowego oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§2

Zwolnienia, o których mowa w §1 nie obejmują budynków, gruntów, budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Traci moc uchwała nr XXXVIII/243/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 r. w sprawie zwolnień w podatkach na 2009 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.03
Data udostępnienia: 2009.12.21 21:42:50
Liczba odwiedzin strony: 859 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:30:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny