Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIII/383/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2a, 3c i 4 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Do otrzymywania dotacji z budżetu gminy Lędziny, według zasad określonych w niniejszej uchwale, uprawnione są niepubliczne przedszkola działające na obszarze gminy Lędziny.

§2

 1. Dotacji udziela się z budżetu gminy Lędziny w przeliczeniu na wychowanka. Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola.
 2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§3

 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli jest przyznawana w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Lędziny wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą gminę w przeliczeniu na jednego wychowanka, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Lędziny.
 2. Gmina Lędziny przekazuje dotację dla niepublicznych przedszkoli w dwunastu częściach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola.

§4

 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana sporządzić i dostarczyć do 10 dnia każdego miesiąca informację o liczbie wychowanków w danym miesiącu, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Do czasu otrzymania przez gminę Lędziny metryczki subwencji oświatowej na dany rok dotacja przysługująca na wychowanków niepełnosprawnych jest przekazywana w wysokości, jak w miesiącu grudniu roku poprzedniego. Rozliczenie za okres przed otrzymaniem metryczki następuje po jej otrzymaniu.
 3. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana sporządzić i przekazać do 20 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału, rozliczenia otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola podlega kontroli.
 2. Kontroli podlega w szczególności:
  1. zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby wychowanków,
  2. fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola.
 3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez burmistrza miasta Lędziny. Osoby takie mają prawo wstępu do niepublicznych przedszkoli oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

§6

 1. Dotacje udzielone z budżetu miasta w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na cele inne niż określone w §2 ust. 1 podlegają zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.
 2. W przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub niewłaściwego jej wydatkowania w toku czynności kontrolnych, termin zwrotu dotacji określa protokół z przeprowadzonej kontroli.
 3. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu miasta Lędziny w terminie 30 dni od zakończenia działalności.

§7

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/383/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/383/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/383/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (112 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.03
Data udostępnienia: 2009.12.21 21:42:50
Liczba odwiedzin strony: 904 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:30:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny