Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIV/386/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" oraz lit. "i", pkt 10, art. 51, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27.08.2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2010 rok w łącznej kwocie 37 173 676 zł, w tym:

 1. dochody bieżące w wysokości 32 043 676 zł, z czego:
  1. dochody własne w wysokości 28 960 900 zł zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (100 KB)),
  2. dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 1 848 035 zł zgodnie z tabelą nr 4 (Format PDF PDF (100 KB)),
  3. dotacje na zadania własne i według porozumienia z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości 386 800 zł, zgodnie z tabelą nr 5 (Format PDF PDF (90 KB)),
  4. dotacje na zadania według porozumień lub umów zawartych z j.s.t. w wysokości 119 000 zł, zgodnie z tabelą nr 6 (Format PDF PDF (82 KB)),
  5. dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 728 941 zł, zgodnie z tabelą nr 7 (Format PDF PDF (82 KB)),
 2. dochody majątkowe w wysokości 5 130 000 zł zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (100 KB)).

§2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w łącznej kwocie 43 069 134 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące w wysokości 35 384 134 zł, z czego:
  1. wydatki własne bieżące w wysokości 32 270 000 zł zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (168 KB)),
  2. wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 1 848 035 zł zgodnie z tabelą nr 4 (Format PDF PDF (100 KB)),
  3. wydatki bieżące z dotacji na zadania własne i według porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w wysokości 386 800 zł zgodnie z tabelą nr 5 (Format PDF PDF (90 KB)),
  4. wydatki bieżące z dotacji na zadania według porozumień lub umów między j.s.t. w wysokości 119 000 zł zgodnie z tabelą nr 6 (Format PDF PDF (82 KB)),
  5. wydatki bieżące z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 760 299 zł zgodnie z tabelą nr 7 (Format PDF PDF (82 KB)),
 2. wydatki własne majątkowe w wysokości 7 685 000 zł zgodnie z tabelą nr 3 (Format PDF PDF (139 KB)).

§3

Ustala się deficyt budżetu miasta na 2010 rok w kwocie (-) 5 895 458 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w wysokości 3 296 180 zł,
 2. zaciąganych pożyczek w wysokości 2 229 373 zł,
 3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na  rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych - 369 905 zł.

§4

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 8 399 278 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 503 820 zł zgodnie z tabelą nr 8 (Format PDF PDF (78 KB)).

§5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

 1. zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 9 029 373 zł:
  1. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5 525 553 zł,
  2. na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł,
  3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 503 820 zł.

§6

Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2010 roku w wysokości 100 000 zł.

§7

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 250 000 zł,
 2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 10 000 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (168 KB)).

§8

Ustala się dochody w wysokości 270 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (100 KB)) oraz wydatki w wysokości 270 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (168 KB)).

§9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. przychody w wysokości 1 700 000 zł,
 2. wydatki w wysokości 4 077 000 zł,

zgodnie z tabelą nr 9 (Format PDF PDF (126 KB)).

§10

Ustala się limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) na lata 2010-2012 zgodnie z tabelą nr 10 (Format PDF PDF (140 KB)).

§11

Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na lata 2010-2011 zgodnie z tabelą nr 11 (Format PDF PDF (89 KB)).

§12

Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 614 140 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§13

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane:

 1. dochody w wysokości 653 400 zł,
 2. wydatki w wysokości 656 800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§14

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w pkt 1 §5 do wysokości 9 029 373 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§15

Upoważnia się burmistrza miasta do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§16

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) oraz na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych zadań,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 300 000 zł dla każdej jednostki.

§17

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/386/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (121 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/386/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.28
Data udostępnienia: 2010.01.07 23:06:57
Liczba odwiedzin strony: 992 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:30:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny