Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIV/390/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1), w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.2), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny.
  2. Określa się obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć niektórych nauczycieli - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
  3. Burmistrz może zwolnić dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ustalonego na podstawie ust. 2, lub obniżyć wymiar, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§2

Traci moc uchwała nr XXXI/214/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.06.2008 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lędziny.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta, dyrektorom szkół i przedszkoli.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  1. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241.
  2. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600, z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i nr 247, poz. 1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. nr 1, poz. 1, nr 56, poz. 458, nr 67, poz. 572 i nr 97, poz. 800.

Załącznik do uchwały nr LIV/390/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.28
Data udostępnienia: 2010.01.07 23:06:57
Liczba odwiedzin strony: 966 (ostatnie odwiedziny 2021.06.10 12:32:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny