Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
CII/12/03
z dnia 30.12.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
CI/12/03
z dnia 30.12.2003
w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat działki nr 2790/186 położonej przy skrzyżowaniu ul. Waryńskiego i Ruberga w Lędzinach
C/12/03
z dnia 30.12.2003
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części działek nr 1738/291, 2085/287, 1845/375
XCIX/12/03
z dnia 30.12.2003
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 1270/1
XCVIII/12/03
z dnia 30.12.2003
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 380/1
XCVII/12/03
z dnia 30.12.2003
w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego
XCVI/12/03
z dnia 30.12.2003
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XCV/12/03
z dnia 11.12.2003
w sprawie przystąpienia do porozumienia z gminami: Chełmek, Miedźna i Bieruń w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu czterech gmin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Janowie ul. Zamkowa i do Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach ul. Lompy 17
XCIV/12/03
z dnia 11.12.2003
w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Lędziny
XCIII/12/03
z dnia 11.12.2003
w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
XCII/12/03
z dnia 11.12.2003
w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w 2004 roku
XCI/12/03
z dnia 11.12.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
XC/12/03
z dnia 11.12.2003
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004
LXXXIX/12/03
z dnia 11.12.2003
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej oraz poboru i zwolnień z podatków i opłat lokalnych na 2004 rok
LXXXVIII/11/03
z dnia 27.11.2003
w sprawie przyznania dodatku specjalnego burmistrzowi miasta Lędziny panu Władysławowi Trzcińskiemu
LXXXVII/11/03
z dnia 27.11.2003
w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat działki nr 2857/414 położonej przy ul. Fredry w Lędzinach
LXXXVI/11/03
z dnia 27.11.2003
w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/08/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności
LXXXV/11/03
z dnia 27.11.2003
w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
LXXXIV/11/03
z dnia 27.11.2003
w sprawie zmiany w uchwale nr LIV/06/03 z dnia 26.06.2003 Rady Miasta dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zakup nieruchomości gruntowej tzw. "Wopienki"
LXXXIII/11/03
z dnia 27.11.2003
w sprawie zmiany przeznaczenia kredytu zaciągniętego w PKO BP SA Tychy
LXXXII/11/03
z dnia 27.11.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
LXXXI/10/03
z dnia 30.10.2003
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tychach
LXXX/10/03
z dnia 30.10.2003
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach
LXXIX/10/03
z dnia 30.10.2003
w sprawie powołania składu doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
LXXVIII/10/03
z dnia 30.10.2003
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy trasie szybkiego ruchu DK-1 (S-1) w Lędzinach
LXXVII/10/03
z dnia 30.10.2003
w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Lędziny
LXXVI/10/03
z dnia 30.10.2003
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe sfinansowanie "Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Lędziny" z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nie ekologiczne kotłownie
LXXV/10/03
z dnia 30.10.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
LXXIV/10/03
z dnia 13.10.2003
w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Lędziny" z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nie ekologiczne kotłownie
LXXIII/09/03
z dnia 25.09.2003
w sprawie nabycia i przeznaczenia nieruchomości gruntowej tzw. "Wopienki"
LXXII/09/03
z dnia 25.09.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
LXXI/09/03
z dnia 25.09.2003
w sprawie zmiany w uchwale nr CCCXXX/09/02 z dnia 26.09.2002 Rady Miasta dotyczącej zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej długoterminowej z WFOŚ i GW w Katowicach
LXX/09/03
z dnia 25.09.2003
w sprawie zmiany w uchwale nr CCCXXIX/09/02 z dnia 26.09.2002 Rady Miasta dotyczącej zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej długoterminowej z NFOŚ i GW w Warszawie
LXIX/09/03
z dnia 25.09.2003
w sprawie skargi pani Katarzyny Sroczyńskiej na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w sprawie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę oraz innych zarzutów wniesionych pod jego adresem
LXVIII/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
LXVII/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Hołdunowskiej 31
LXVI/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 2994/155, na rzecz właściciela działki sąsiedniej 2805/155
LXV/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 2994/155, na rzecz właściciela działki sąsiedniej 2804/155
LXIV/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności
LXIII/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LXII/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach
LXI/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie zmiany uchwały nr CXVIII/2000 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.03.2000 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
LX/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie zmian w statucie Gminy Miejskiej Lędziny
LIX/08/03
z dnia 28.08.2003
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przydziału Miejskiego Stypendium na Koszty Kształcenia w Uczelniach Wyższych
LVIII/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie udzielania bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
LVII/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej w Lędzinach
LVI/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej przy granicy z miastem Bieruń
LV/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów
LIV/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zakup nieruchomości gruntowej tzw. "Wopienki"
LIII/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
LII/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2002 r.
LI/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2002 rok
L/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach nadanego uchwałą nr CLXXXIX/01/01 Rady Miasta Lędzin z dnia 31.01.2001 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna
XLIX/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XLVIII/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie powołania burmistrza na przewodniczącego Rady Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach
XLVII/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
XLVI/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przydziału Miejskiego Stypendium na Koszty Kształcenia w Uczelniach Wyższych
XLV/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie skargi Pana Mariusza Żołny na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w sprawie nieudostępnienia przez burmistrza miasta protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny kontroli w okresie 16.12.2002 do 20.12.2002 r.
XLIV/06/03
z dnia 26.06.2003
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny oraz ustalenia jednolitego tekstu statutu
XLIII/05/03
z dnia 29.05.2003
w sprawie powołania do pełnienia funkcji przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XLII/05/03
z dnia 29.05.2003
w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącej doraźnej Komisji ds. Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XLI/05/03
z dnia 29.05.2003
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 1269/1
XL/05/03
z dnia 29.05.2003
w sprawie zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta nr CLVII/10/2000 z dnia 26.10.2000 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta Lędziny
XXXIX/05/03
z dnia 29.05.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
XXXVIII/05/03
z dnia 29.05.2003
w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
XXXVII/04/03
z dnia 24.04.2003
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
XXXVI/04/03
z dnia 24.04.2003
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki nr 2673/241 o pow. 146 m2 położonej przy ul. 30-Lecia w Lędzinach
XXXV/04/03
z dnia 24.04.2003
w sprawie zmiany uchwały nr XI/12/02 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, ich poboru oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXXIV/04/03
z dnia 24.04.2003
w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska"
XXXIII/04/03
z dnia 24.04.2003
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrza miasta
XXXII/03/03
z dnia 27.03.2003
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
XXXI/03/03
z dnia 27.03.2003
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
XXX/02/03
z dnia 27.02.2003
w sprawie planu modernizacji i remontów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Lędziny
XXIX/02/03
z dnia 27.02.2003
w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do podpisania umowy
XXVIII/02/03
z dnia 27.02.2003
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2003 rok
XXVII/01/03
z dnia 30.01.2003
w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny
XXVI/01/03
z dnia 30.01.2003
w sprawie planu modernizacji i remontów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Lędziny
XXV/01/03
z dnia 30.01.2003
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 4358 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 02:01:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny