Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXXI/180/04
z dnia 30.12.2004
w sprawie przystąpienia do współorganizacji parku przemysłowego
XXXI/179/04
z dnia 30.12.2004
w sprawie preferencji podatkowych
XXXI/178/04
z dnia 30.12.2004
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXXI/177/04
z dnia 30.12.2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXI/112/04 z dnia 26.02.2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
XXXI/176/04
z dnia 30.12.2004
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych miasta Lędziny
XXXI/175/04
z dnia 30.12.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXX/174/04
z dnia 10.12.2004
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Długosza w Lędzinach
XXX/173/04
z dnia 10.12.2004
w sprawie przejęcia gruntów od Kompani Węglowej SA w Katowicach
XXX/172/04
z dnia 10.12.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXX/171/04
z dnia 10.12.2004
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XXX/170/04
z dnia 10.12.2004
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005
XXX/169/04
z dnia 10.12.2004
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej oraz poboru i zwolnień z podatków i opłat lokalnych na 2005 rok
XXIX/168/04
z dnia 25.11.2004
w sprawie przyznania dodatku specjalnego burmistrzowi miasta Lędziny panu Władysławowi Trzcińskiemu
XXIX/167/04
z dnia 25.11.2004
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
XXIX/166/04
z dnia 25.11.2004
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXIX/165/04
z dnia 25.11.2004
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury
XXIX/164/04
z dnia 25.11.2004
w sprawie zmian w uchwale nr LXXX/12/99 Rady Miejskiej Lędzin z dnia 30.12.1999 r. dotyczącej utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zakładzie Edukacji w Lędzinach
XXIX/163/04
z dnia 25.11.2004
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w prowadzonych przez gminę Lędziny przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
XXIX/162/04
z dnia 25.11.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXVIII/161/04
z dnia 28.10.2004
w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w ramach zadań własnych gminy na pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży
XXVIII/160/04
z dnia 28.10.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXVIII/159/04
z dnia 28.10.2004
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w prowadzonych przez gminę Lędziny przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
XXVIII/158/04
z dnia 28.10.2004
w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe finansowanie ze środków budżetu miasta dostawy energii do budynków mieszkalnych na osiedlu PKP Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ziemowit" w Lędzinach
XXVIII/157/04
z dnia 28.10.2004
w sprawie przyjęcia do zaopiniowania przez Radę Miasta przedłożonych projektów w zakresie planowania i zarządzania energią w gminie Lędziny
XXVII/156/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Fredry w Lędzinach
XXVII/155/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 2673/241 na rzecz właściciela działki sąsiedniej 2470/241
XXVII/154/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 2589/63 na rzecz właściciela działki sąsiedniej 2258/62
XXVII/153/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 3206/414 na rzecz właściciela działki sąsiedniej 822/1
XXVII/152/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXVI/143/04 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 26.08.2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny"
XXVII/151/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów wskazanych na załącznikach graficznych o numerach 1-3
XXVII/150/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
XXVII/149/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
XXVII/148/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w ramach zadań własnych gminy na pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży
XXVII/147/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXVII/146/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XXVII/145/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach
XXVII/144/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXVI/143/04
z dnia 26.08.2004
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny"
XXVI/142/04
z dnia 26.08.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXV/141/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie zatwierdzenia Programu ochrony środowiska gminy Lędziny, Polityki środowiskowej gminy Lędziny oraz Programu zarządzania środowiskowego gminy Lędziny
XXV/140/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie skargi pana [...] na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w sprawie bezprawnego naruszania własności pasa gruntu o szerokości 4 m należącego do pana [...]
XXV/139/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 184/22
XXV/138/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XI/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, ich poboru oraz wynagrodzenia za inkaso
XXV/137/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lędzinach
XXV/136/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XXV/135/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXV/134/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu miasta Lędziny
XXV/133/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach za 2003 rok
XXV/132/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2003 rok
XXIV/131/04
z dnia 27.05.2004
w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do opracowania "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Jakości Powietrza w Gminie Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu w Zakresie Ochrony Wód i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Lędziny" oraz złożenia wniosków na dofinansowanie zadań wynikających z tych programów
XXIV/130/04
z dnia 27.05.2004
w sprawie wyboru członków komisji oceniającej pracowników samorządowych mianowanych
XXIV/129/04
z dnia 27.05.2004
w sprawie powołania do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności
XXIV/128/04
z dnia 27.05.2004
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Długosza w Lędzinach
XXIV/127/04
z dnia 27.05.2004
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Długosza i Lędzińskiej w Lędzinach
XXIV/126/04
z dnia 27.05.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXIII/125/04
z dnia 29.04.2004
w sprawie zmiany uchwały nr CIV/01/04 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
XXIII/124/04
z dnia 29.04.2004
w sprawie ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych mianowanych
XXIII/123/04
z dnia 29.04.2004
w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
XXIII/122/04
z dnia 29.04.2004
w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności
XXIII/121/04
z dnia 29.04.2004
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
XXII/120/04
z dnia 25.03.2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XXI/113/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia przepisu porządkowego ustanowionego przez burmistrza miasta Lędziny w formie zarządzenia nr 151/215/04 z dnia 20.02.2004 r.
XXII/119/04
z dnia 25.03.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXII/118/04
25.03.2004
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXII/117/04
z dnia 25.03.2004
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
XXII/116/04
z dnia 25.03.2004
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
XXI/115/04
z dnia 26.02.2004
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny
XXI/114/04
z dnia 26.02.2004
w sprawie planu modernizacji i remontów na sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lędziny
XXI/113/04
z dnia 26.02.2004
w sprawie zatwierdzenia przepisu porządkowego ustanowionego przez burmistrza miasta Lędziny w formie zarządzenia nr 151/215/04 z dnia 20.02.2004 r.
XXI/112/04
z dnia 26.02.2004
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
XXI/111/04
z dnia 26.02.2004
w sprawie zmiany do uchwały nr LXXVII/10/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2003 r. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Lędziny
XXI/110/04
z dnia 26.02.2004
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2004 rok
CIX/02/04
z dnia 12.02.2004
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny
CVIII/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
CVII/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
CVI/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie uchylenia uchwały nr XCIV/12/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.12.2003 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny
CV/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie zmiany uchwały nr CLXXVII/12/00 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
CIV/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lędzinach
CIII/01/04
z dnia 14.01.2004
w sprawie zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 4933 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:24:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny