Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XLIII/288/05
z dnia 29.12.2005
w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
XLIII/287/05
z dnia 29.12.2005
w sprawie zamiany działki nr 231/25 na część działki nr 857/92 oraz nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przepompowni ścieków
XLIII/286/05
z dnia 29.12.2005
w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny
XLIII/285/05
z dnia 29.12.2005
w sprawie ustalenia na 2006 rok Regulaminu Wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
XLIII/284/05
z dnia 29.12.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLII/283/05
z dnia 8.12.2005
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Lędzinach
XLII/282/05
z dnia 8.12.2005
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XL/260/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji I etapu zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009''
XLII/281/05
z dnia 8.12.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLII/280/05
z dnia 8.12.2005
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego
XLII/279/05
z dnia 8.12.2005
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006
XLII/278/05
z dnia 8.12.2005
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej oraz poboru i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na 2006 rok
XLI/277/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/165/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury
XLI/276/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Rady Miasta nr XL/268/05 z dnia 13.10.2005 r. w sprawie skargi pana [...] zam. [...] na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w zakresie braku skutecznych działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu w trakcie imprez organizowanych w sali OSP w Lędzinach
XLI/275/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie skargi pana [...] na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w zakresie niesatysfakcjonującej odpowiedzi udzielonej skarżącemu pismem nr SK-00561/3/7/05 z 29 sierpnia 2005 r.
XLI/274/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/178/04 z dnia 30.12.2004 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XLI/273/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie przystąpienia do współfinansowania projektu w ramach opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem finansowanym przez Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - Program profilaktycznej i promocji zdrowia pn. "Dbaj o swój kręgosłup", realizowanego przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Lędziny
XLI/272/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lędziny w ramach pomocy de minimis
XLI/271/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie przyznania dodatku specjalnego burmistrzowi miasta Lędziny panu Władysławowi Trzcińskiemu
XLI/270/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy Lędziny
XLI/269/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XL/268/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie skargi pana [...] zam. [...] na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w zakresie braku skuteczny działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu w trakcie imprez organizowanych w sali OSP w Lędzinach
XL/267/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie skargi pani [...] zam. [...] na działalność kierownika Kuchni Miejskiej Ryszarda Buchta w zakresie administrowania targowiskiem miejskim
XL/266/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w oparciu o konkurs ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin województwa śląskiego w ramach instrumentu "Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości (FRRI)" II transza
XL/265/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie współfinansowania projektu pn. Piastowski Park Przemysłowy
XL/264/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Lędziny
XL/263/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Gimnazjum nr 2 - termomodernizacja"
XL/262/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Szkoła Podstawowa nr 1 - termomodernizacja"
XL/261/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Szkoła Podstawowa nr 3 - termomodernizacja"
XL/260/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji I etapu zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009''
XL/259/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny"
XL/258/05
z dnia 13.10.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXIX/257/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych przez burmistrza miasta i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji I etapu/2005 zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009", obejmującego 235 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie w latach 2005-2009 w zakresie i na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Lędziny w uchwale nr XXXVII/219/05 z dnia 31.05.2005 r. i w uchwale nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r.
XXXIX/256/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 20"
XXXIX/255/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39"
XXXIX/254/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29"
XXXIX/253/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach, ul. Lędzińska 86"
XXXIX/252/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72"
XXXIX/251/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach, ul. Goławiecka 36"
XXXIX/250/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach ul. Hołdunowska 13"
XXXIX/249/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5"
XXXIX/248/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Izby Porodowej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70"
XXXIX/247/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu siedziby Urzędu Miasta w Lędzinach, ul. Lędzińska 55"
XXXIX/246/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009"
XXXIX/245/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie przyjęcia "Operacyjnego Planu Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny"
XXXIX/244/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/220/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych oraz zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych
XXXIX/243/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie skargi pana Grzegorza Szarowskiego na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w sprawie przeprowadzonego konkursu w na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach
XXXIX/242/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/192/05 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego
XXXIX/241/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego
XXXIX/240/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lędziny w ramach pomocy de minimis
XXXIX/239/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lędziny dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach"
XXXIX/238/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lędziny
XXXIX/237/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXIX/236/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/221/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach środków trwałych stanowiących własność gminy Lędziny
XXXIX/235/05
z dnia 25.08.2005
w sprawie przystąpienia do porozumienia z gminami Chełmek, Miedźna, Bieruń i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Janowie przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach przy ul. Lompy 17
XXXVIII/234/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie wyznaczenia parkingu dla samochodów ciężarowych stanowiących łączny ładunek z ciężarem własnym powyżej 2,5 t
XXXVIII/233/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 3161/240 na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 3160/240
XXXVIII/232/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 2779/257 na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 2758/257
XXXVIII/231/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 2708/411 na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 1122/411
XXXVIII/230/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miasta w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
XXXVIII/229/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/215/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.04.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny
XXXVIII/228/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach za 2004 rok
XXXVIII/227/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie planowanych wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na poprawę sytuacji ekonomicznej oraz poprawę jakości świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XXXVIII/226/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2004 rok
XXXVIII/225/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/182/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lędziny
XXXVIII/224/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.08.2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lędziny"
XXXVIII/223/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXVIII/222/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów wskazanych na załącznikach graficznych o numerach: 1¸13
XXXVIII/221/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach środków trwałych stanowiących własność gminy Lędziny
XXXVIII/220/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych oraz zatwierdzenia statutu Zakładu Usług Komunalnych
XXXVII/219/05
z dnia 31.05.2005
w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Program likwidacji niskiej emisji w gminie Lędziny"
XXXVII/218/05
z dnia 31.05.2005
w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne
XXXVII/217/05
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXVI/216/05
z dnia 28.04.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/178/04 z dnia 30.12.2004 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXXVI/215/05
z dnia 28.04.2005
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny
XXXVI/214/05
z dnia 28.04.2005
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2004 roku z przeglądu realizacji celów i zadań środowiskowych w gminie Lędziny z wykorzystaniem informatycznego programu zarządzania środowiskowego REMAS - SOZAT - GMINA"
XXXVI/213/05
z dnia 28.04.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXVI/212/05
z dnia 28.04.2005
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
XXXV/211/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie zamiany gruntów
XXXV/210/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
XXXV/209/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie udzielenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9
XXXV/208/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie udzielenia opinii dotyczącej likwidacji Oddziału Chirurgii Krótkoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2
XXXV/207/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu MZOZ
XXXV/206/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
XXXV/205/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXV/204/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
XXXV/203/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów określonych w załączniku graficznym
XXXIV/202/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie przystąpienia Rady Miasta Lędziny do akcji społecznej "Przejrzysta Polska"
XXXIV/201/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne
XXXIV/200/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXIV/199/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
XXXIV/198/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie przejęcia gruntów od Kompanii Węglowej SA w Katowicach
XXXIV/197/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Lędziny w sprawie zniesienia nazwy części miasta Lędziny Kolonia Ziemowit
XXXIV/196/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Lędziny w sprawie połączenia części miasta Lędziny Stary Hołdunów i części miasta Lędziny Nowy Hołdunów w część miasta Lędziny Hołdunów
XXXIV/195/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Lędziny w sprawie utworzenia części miasta Lędziny Ratusz
XXXIV/194/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny"
XXXIV/193/05
z dnia 24.02.2005
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2005 rok
XXXIII/192/05
z dnia 14.02.2005
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego
XXXIII/191/05
z dnia 14.02.2005
w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji działania "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poprzez przystąpienie do tworzenia i uczestnictwo w organizacji rozwoju Piastowskiego Parku Przemysłowego
XXXIII/190/05
z dnia 14.02.2005
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XXXII/189/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
XXXII/188/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie przeznaczenia gruntów będących w zasobach gminy Lędziny na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego
XXXII/187/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie przeznaczenia gruntów oraz budynków byłej Scholi Nostra na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego
XXXII/186/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie "Ekspertyzy dotyczącej budynków Gimnazjum nr 1, byłej szkoły Schola Nostra i Szkoły Podstawowej nr 1 pod kątem przyszłej siedziby Gimnazjum nr 1 w Lędzinach"
XXXII/185/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie zamiany gruntów
XXXII/184/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat części działki nr 1263/1 o pow. ok. 2 000 m2 oraz działki 1261/1 o pow. 425 m2 zabudowanej obiektem byłej stacji transformatorowej położonej przy ul. Hołdunowskiej w Lędzinach
XXXII/183/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do opracowania dokumentów strategii, planów i programów działania w zakresie rozwoju lokalnego i rewitalizacji gminy do roku 2015
XXXII/182/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla gminy Lędziny
XXXII/181/05
z dnia 27.01.2005
w sprawie przyjęcia "Systemu zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny"

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 7383 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 15:46:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny