Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
IV/26/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie skargi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na działalność burmistrza miasta Lędziny IV kadencji Władysława Trzcińskiego w zakresie braku odpowiedzi na skierowane zapytania
IV/25/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
IV/24/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
IV/23/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie ustalenia na 2007 rok Regulaminu Wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
IV/22/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny
IV/21/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Lędziny a gminą Tychy w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Tychy na każdego ucznia mieszkańca gminy Lędziny, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub przedszkola niepublicznego na terenie gminy Tychy
IV/20/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Lędziny a gminą Katowice w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Katowice na każdego ucznia mieszkańca gminy Lędziny, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub przedszkola niepublicznego na terenie gminy Katowice
IV/19/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termoizolacja oraz modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Asnyka 2 w Lędzinach"
IV/18/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przyjętego uchwałą nr XLV Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach
IV/17/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
IV/16/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie powołania sekretarza miasta Lędziny
III/15/06
z dnia 7.12.2006
w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Rady Miasta nr LIV/358/06 z dnia 28.09.2006 r. w sprawie odmowy zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
III/14/06
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny" zmienionej uchwałą nr XL/259/05 z dnia 13.10.2005 r.
III/13/06
z dnia 7.12.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
III/12/06
z dnia 7.12.2006
w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok
III/11/06
z dnia 7.12.2006
w sprawie zwolnień w podatkach
III/10/06
z dnia 7.12.2006
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007
III/9/06
z dnia 7.12.2006
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
II/8/06
z dnia 30.11.2006
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
II/7/06
z dnia 30.11.2006
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta
II/6/06
z dnia 30.11.2006
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
II/5/06
z dnia 30.11.2006
w sprawie określenia wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego
II/4/06
z dnia 30.11.2006
w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego
I/3/06
z dnia 23.11.2006
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta V kadencji
I/2/06
z dnia 23.11.2006
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta V kadencji
I/1/06
z dnia 23.11.2006
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta V kadencji
LV/376/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatwierdzonego uchwałą nr XLI/08/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 28.08.1997 r.
LV/375/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lędziny"
LV/374/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie częściowej dotacji i pożyczki uzupełniającej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Ochotnicza Straż Pożarna - termomodernizacja"
LV/373/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Lędzinach
LV/372/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie wystąpienia z apelem do wojewody śląskiego o podjęcie działań zmierzających do komercjalizacji lub prywatyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego w Lędzinach ul. Lędzińska 18
LV/371/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie wystąpienia do Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu o utworzenie posterunku Policji w Lędzinach
LV/370/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie zatwierdzenia zakresu niezbędnych inwestycji przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna na obszarze gminy Lędziny
LV/369/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta Lędziny
LV/368/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LIV/367/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny
LIV/366/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
LIV/365/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach
LIV/364/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulic: Zakole, Łanowej, Lędzińskiej i Ułańskiej w Lędzinach
LIV/363/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 2378/306 na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 2374/305
LIV/362/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek nr 2846/411, 2847/411, 3191/411 na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 2845/411
LIV/361/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie przetargowej sprzedaży części działki nr 2544/82, 1658/82, 2490/82 przy ul. Oficerskiej
LIV/360/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011
LIV/359/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie wyrażenia woli sprzedaży działek nr 414/15, 415/16, 413/15, 412/15
LIV/358/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
LIV/357/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie wyrażenia zgody na realizację Kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu" oraz zgłoszenie Programu do współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG
LIV/356/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie złożenia odpowiedzi na skargę Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach do Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr LI/328/06 z dnia 14 czerwca 2006 r.
LIV/355/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmiany uchwały nr CIV/01/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, zmienionej uchwałą nr XXIII/125/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą nr LII/334/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 r.
LIV/354/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach środków trwałych stanowiących własność gminy Lędziny
LIV/353/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji I etapu zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009''
LIV/352/06
z dnia 28.09.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LIII/351/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie skargi pani [...] na burmistrza miasta spowodowaną brakiem skutecznych działań w kwestii obniżenia opłat za wodę i ścieki
LIII/350/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie skargi pana [...] na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w zakresie niewykonania decyzji SKO z dnia 1.02.2006 r. nr SKO-OŚ-680/16103/05/AW
LIII/349/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Lędziny do Stowarzyszenia "Region Beskidy"
LIII/348/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Rady Miasta nr LI/328/06 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie odmowy zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
LIII/347/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie uchylenia uchwały nr LII/335/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny" (TZWK)
LIII/346/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/294/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.02.2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lędziny
LIII/345/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lędzinach
LIII/344/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LII/343/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze
LII/342/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Lędziny do stanu faktycznego
LII/341/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr CCCVIII/07/02 z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta w Lędzinach
LII/340/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 25-Lecia 21
LII/339/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2005 rok
LII/338/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach za 2005 rok
LII/337/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach za 2005 rok
LII/336/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Lędziny a gminą Tychy na organizowanie przez gminę Tychy publicznego transportu zbiorowego w imieniu i na rzecz gminy Lędziny
LII/335/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny"(TZWK)
LII/334/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie zmiany uchwały nr CIV/01/04 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zmienionej uchwałą nr XXIII/125/2004 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 29 kwietnia 2004 roku
LII/333/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach zmienionej uchwałą nr XXXIV/04/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2003 r.
LII/332/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Lędziny
LII/331/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47
LII/330/06
z dnia 29.06.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LI/329/06
z dnia 14.06.2006
w sprawie wyrażenia poparcia dla działań posłów i senatorów ziemi śląskiej i małopolskiej w sprawie przyspieszenia realizacji drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Kosztowy - Bielsko-Biała
LI/328/06
z dnia 14.06.2006
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XLIX/327/06
z dnia 25.05.2006
w sprawie złożenia odpowiedzi na skargę Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach do Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr XLV/295/06 z dnia 9 lutego 2006 r.
XLIX/326/06
z dnia 25.05.2006
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Inwestycji i Sprzedaży Mienia Komunalnego
XLIX/325/06
z dnia 25.05.2006
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego
XLIX/324/06
z dnia 25.05.2006
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności
XLIX/323/06
z dnia 25.05.2006
w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach wraz z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum nr 3 w Lędzinach w Zespół Szkół w Lędzinach
XLIX/322/06
z dnia 25.05.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
XLVIII/321/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie skargi państwa [...] na bezczynność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w zakresie terminu załatwienia sprawy dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej nr [...]
XLVIII/320/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości
XLVIII/319/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie nadania nazw ulicom
XLVIII/318/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lędziny"
XLVIII/317/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie częściowej dotacji i pożyczki uzupełniającej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Ochotnicza Straż Pożarna - termomodernizacja"
XLVIII/316/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
XLVIII/315/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XLVII/314/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/286/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny
XLVII/313/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XLVII/312/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Rady Miasta nr XLV/295/06 z dnia 9.02.2006 r. w sprawie odmowy zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XLVII/311/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
XLVI/310/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 42 na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 94/43
XLVI/309/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny, Polityki środowiskowej gminy Lędziny oraz Programu zarządzania środowiskowego gminy Lędziny
XLVI/308/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXII/182/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lędziny
XLVI/307/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie wyposażenia w majątek przez gminę Lędziny Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Lędzinach
XLVI/306/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez gminę Lędziny części majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach
XLVI/305/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
XLVI/304/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
XLVI/303/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie określenia obwodów Gimnazjum nr 3 w Lędzinach
XLVI/302/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gimnazjum nr 3 w Lędzinach
XLVI/301/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie zmiany obwodów Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach
XLVI/300/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
XLVI/299/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie określenia zasad obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych szkół, gimnazjów i przedszkoli
XLVI/298/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
XLVI/297/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013
XLVI/296/06
z dnia 9.03.2006
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2006 rok
XLV/295/06
z dnia 9.02.2006
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XLV/294/06
z dnia 9.02.2006
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lędziny
XLV/293/06
z dnia 9.02.2006
w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Uničov w Republice Czeskiej
XLV/292/06
z dnia 9.02.2006
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
XLV/291/06
z dnia 9.02.2006
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Edukacji w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47
XLV/290/06
z dnia 9.02.2006
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XLIV/289/06
z dnia 12.01.2006
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 8428 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:24:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny