Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXI/144/07
z dnia 27.12.2007
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XXI/143/07
z dnia 27.12.2007
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/354/2006 z dnia 28.09.2006 r. w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach środków trwałych stanowiących własność gminy Lędziny
XXI/142/07
z dnia 27.12.2007
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok w gminie Lędziny
XXI/141/07
z dnia 27.12.2007
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
XXI/140/07
z dnia 27.12.2007
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2008 rok
XXI/139/07
z dnia 27.12.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok
XX/138/07
z dnia 6.12.2007
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XIX/137/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie ustalenia na 2008 rok Regulaminu Wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
XIX/136/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania"
XIX/135/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie nabycia na własność garaży położonych w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność gminy
XIX/134/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XIX/133/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie powiadomienia skarbnika miasta Lędziny panią Irenę Gajer o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
XIX/132/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
XIX/131/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"
XIX/130/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
XIX/129/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli
XIX/128/07
z dnia 29.11.2007
w sprawie przejęcia od powiatu bieruńsko-lędzińskiego zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Lędziny
XIX/127/07
z dnia 29.11.2007
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2008 rok
XIX/126/07
z dnia 29.11.2007
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
XIX/125/07
z dnia 29.11.2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
XIX/124/07
z dnia 29.11.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok
XVIII/123/07
z dnia 25.10.2007
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/365/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach
XVIII/122/07
z dnia 25.10.2007
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do lokalnego partnerstwa na rzecz efektywnej realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"
XVIII/121/07
z dnia 25.10.2007
w sprawie odwołania ze składu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych radnego Marka Korbę
XVIII/120/07
z dnia 25.10.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok
XVIII/119/07
z dnia 25.10.2007
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2008-2011
XVIII/118/07
z dnia 25.10.2007
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2008-2011
XVII/117/07
z dnia 11.10.2007
w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XVI/116/07
z dnia 2.10.2007
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji gminy miejskiej Lędziny
XV/115/07
z dnia 27.09.2007
w sprawie powołania składu doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
XV/114/07
z dnia 27.09.2007
w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2007 r. w sprawie przetargowej sprzedaży działki oznaczonej numerem 2639/82 położonej w Lędzinach przy ul. Oficerskiej
XV/113/07
z dnia 27.09.2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
XV/112/07
z dnia 27.09.2007
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przyjętego uchwałą nr LI Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach
XV/111/07
z dnia 27.09.2007
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności
XIV/110/07
z dnia 9.08.2007
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/241/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego
XIV/109/07
z dnia 9.08.2007
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/192/05 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego zmienionej uchwałą nr XXXIX/242/05 z dnia 25.08.2005 r.
XIV/108/07
z dnia 9.08.2007
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminnej "EKOREC" Sp. z o.o. w Lędzinach oraz określenia wysokości jej kapitału zakładowego
XIV/107/07
z dnia 9.08.2007
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Fredry w Lędzinach
XIV/106/07
z dnia 9.08.2007
w sprawie realizacji wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Szkoła Podstawowa nr 3 - termomodernizacja"
XIV/105/07
z dnia 9.08.2007
w sprawie realizacji wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie częściowej dotacji i pożyczki uzupełniającej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Szkoła Podstawowa nr 1 - termomodernizacja"
XIV/104/07
z dnia 9.08.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok
XIII/103/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej radnego Kazimierza Gut
XIII/102/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 2625/93, położonej przy ul. Oficerskiej w Lędzinach
XIII/101/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2996/247 o pow. 252 m2 położonej w Lędzinach przy ul. Palmowej z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, tj. działki numer 2952/241
XIII/100/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części działki oznaczonej numerem 2843/411 o pow. około 6 m2 oraz części działki oznaczonej numerem 2893/411 o pow. około 32 m2 z przeznaczeniem na powiększenie działek sąsiednich oznaczonych odpowiednio numerami 2844/411 oraz 2845/411
XIII/99/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanami "0" oraz fundamentem budynków wielomieszkaniowych położonych w Lędzinach przy ul. Długosza
XIII/98/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji II etapu programu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009''
XIII/97/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny
XIII/96/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie ustalenia opłat za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, świadczonych przez zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych na terenie gminy Lędziny
XIII/95/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru
XIII/94/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2007 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lędzinach
XIII/93/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XIII/92/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach
XIII/91/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2006 rok
XIII/90/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach za 2006 rok
XIII/89/07
z dnia 28.06.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok
XII/88/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w celu zawiązania jednoosobowej spółki gminy Lędziny z ograniczoną odpowiedzialnością
XII/87/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie przetargowej sprzedaży działki oznaczonej numerem 2639/82 położonej w Lędzinach przy ul. Oficerskiej
XII/86/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie przetargowej sprzedaży działki 172/22 położonej przy ul. Lędzińskiej
XII/85/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części działki oznaczonej numerem 2893/411 na powiększenie nieruchomości sąsiedniej - działki o numerze 2708/411
XII/84/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek oznaczonych numerami 1280/1 oraz 1284/1 na powiększenie nieruchomości sąsiedniej - działek o numerach 1268/1 i 1269/1
XII/83/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie zamiany gruntów
XII/82/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie rozwiązania prawa wieczystego użytkowania działki nr 2744/155 o pow. 206 m2 za wynagrodzeniem za wzniesiony na gruncie pawilon handlowy
XII/81/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/47/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu modernizacji sieci kanalizacyjnej zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na terenie miasta Lędziny na lata 2007-2012
XII/80/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lędzinach
XII/79/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach
XII/78/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok
XI/77/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie zatwierdzenia Kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu"
XI/76/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
XI/75/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie zmiany uchwały nr CXVIII/2000 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.03.2000 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zmienionej uchwałą nr LXI/08/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.08.2003 r.
XI/74/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie skargi na działalność kierownika Kuchni Miejskiej pana Ryszarda Buchta
XI/73/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Zawiszy Czarnego w Lędzinach
XI/72/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach na lata 2007-2012
XI/71/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011
XI/70/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
XI/69/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności
XI/68/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. przez skarbnika miasta Lędziny - panią Irenę Gajer
XI/67/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie upoważnienia i potwierdzenia wszelkich czynności związanych z wniesieniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29.01.2007 r.
XI/66/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
X/65/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. przez skarbnika miasta Lędziny - panią Irenę Gajer
X/64/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/08/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności
X/63/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie częściowej dotacji i pożyczki uzupełniającej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Ochotnicza Straż Pożarna - termomodernizacja"
X/62/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację nieinwestycyjnej części Kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu" po uzyskaniu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG oraz zapewnienia trwałości projektu po ustaniu dofinansowania
X/61/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie wyrażenia zgody na realizację Kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu" oraz zgłoszenie programu do współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG
X/60/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
X/59/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej radnego Zdzisława Rudol
X/58/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie odwołania ze składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej radnego Mariana Ptaszkowskiego
X/57/07
z dnia 21.03.2007
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2007 rok
IX/56/07
z dnia 1.03.2007
w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr IX/55/2007 z dnia 1.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
IX/55/07
z dnia 1.03.2007
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PGK "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
VIII/54/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie skargi Sądu Rejonowego w Tychach na bezczynność burmistrza miasta IV kadencji w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na wezwania sądu
VIII/53/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie skargi Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej na sprzeczne z prawem oświatowym i innymi regulacjami obowiązującymi w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach działania dyrektora tej placówki, pana Józefa Domaradzkiego
VIII/52/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie skargi pani [...] na działalność dyrektora Gimnazjum nr 1 w Lędzinach pana Józefa Domaradzkiego
VIII/51/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Lędziny
VIII/50/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie wystąpienia gminy Lędziny ze stowarzyszenia "Region Beskidy"
VIII/49/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie ustalenia na 2007 rok Regulaminu Wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
VIII/48/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
VIII/47/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie przyjęcia wieloletniego planu modernizacji sieci kanalizacyjnej zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na terenie miasta Lędziny na lata 2007-2012
VIII/46/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach
VIII/45/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny" zmienionej uchwałą nr XL/259/05 z dnia 13.10.2005 r. oraz uchwałą nr III/14/06 z dnia 7.12.2006 r.
VIII/44/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
VII/43/07
z dnia 1.02.2007
w sprawie wyrażenia woli dofinansowania do kwoty 2 600 000 zł modernizacji budynku przy ul. Lędzińskiej 24 z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
VII/42/07
z dnia 1.02.2007
w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla RPWiK S.A. w Tychach zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr VII/41/07 z dnia 1.02.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
VII/41/07
z dnia 1.02.2007
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
VI/40/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej nr S-1
VI/39/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego: od zachodu - ul. Oficerską, od północy - ul. Ułańską, od wschodu - granicą miasta i Potokiem Goławieckim, od południa - ul. Ziemowita
VI/38/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/366/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic : A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
VI/37/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie zamiany gruntów
VI/36/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie złożenia odpowiedzi na skargę Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach do Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr LIV/358/06 z dnia 28 września 2006 r.
VI/35/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny
VI/34/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie miasta Lędziny na 2007 r. zadań dotyczących modernizacji i rozbudowy obiektów w Lędzinach: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Gimnazjum nr 2
VI/33/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
VI/32/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
VI/31/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
VI/30/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
VI/29/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lędziny jako osoby upoważnionej do określenia warunków polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Miasta
V/28/07
z dnia 9.01.2007
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Długosza
V/27/07
z dnia 9.01.2007
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Długosza w Lędzinach

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 7750 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 04:37:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny