Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XL/282/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie wyboru członków Komisji ds. Ochrony Środowiska
XL/281/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/08 z dnia 10.01.2008 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz określenia zakresu ich działania
XL/280/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XL/279/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie aktualizowania wartości aportu gminy Lędziny w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach i uzupełnienia kapitału zakładowego
XL/278/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości - w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego
XL/277/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości - w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego
XL/276/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości - w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego
XL/275/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości - w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego
XL/274/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości - w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego
XL/273/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości - w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego
XL/272/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz aktualnego najemcy, budynku mieszkalnego typu domek fiński położonego w Lędzinach przy ul. Przodowników 42
XL/271/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz aktualnego najemcy, budynku mieszkalnego typu domek fiński położonego w Lędzinach przy ul. Traugutta 31
XL/270/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz aktualnego najemcy, budynku mieszkalnego typu domek fiński położonego w Lędzinach przy ul. Lewandowskiej 20
XL/269/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz aktualnego najemcy, budynku mieszkalnego typu domek fiński położonego w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej 2
XL/268/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Ratusz w Lędzinach
XL/267/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
XL/266/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku
XL/265/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie ustalenia na 2009 rok Regulaminu Wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
XL/264/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/176/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lędzinach pn. MZOZ w Lędzinach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Izby Porodowej przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach"
XL/263/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie wystąpienia z porozumienia komunalnego w zakresie wody i ścieków
XL/262/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Tychach lub burmistrza miasta Lędziny
XL/261/08
z dnia 29.12.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXIX/260/08
z dnia 11.12.2008
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXXIX/259/08
z dnia 11.12.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXVIII/258/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości - w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego
XXXVIII/257/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu MZOZ
XXXVIII/256/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie wyrażenia zgody na ponowny najem na czas oznaczony 3 lat - na rzecz dotychczasowych najemców gruntu - nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach, stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod garaże
XXXVIII/255/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie - w trybie przetargowym - nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów oraz Smardzowice, na okres 6 lat, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych
XXXVIII/254/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach w rejonie ulic Hołdunowskiej i Gajowej
XXXVIII/253/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach w rejonie ulic Hołdunowskiej i Gajowej
XXXVIII/252/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku wielolokalowym przy ul. Gwarków 4 w Lędzinach oraz oddania gruntu we współużytkowanie wieczyste
XXXVIII/251/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży budynku mieszkalnego (typu "domek fiński") wraz z gruntem, położonego przy ul. Fredry 11 w Lędzinach
XXXVIII/250/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie zmiany do uchwały nr XIII/93/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XXXVIII/249/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
XXXVIII/248/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
XXXVIII/247/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych na rzecz samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
XXXVIII/246/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich)
XXXVIII/245/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XXXVIII/244/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
XXXVIII/243/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie zwolnień w podatkach na 2009 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny
XXXVIII/242/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
XXXVIII/241/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXVIII/240/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S-1
XXXVIII/239/08
z dnia 27.11.2008
w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dot. dalszego funkcjonowania Izby Porodowej w Lędzinach
XXXVII/238/08
z dnia 20.11.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXVI/237/08
z dnia 30.10.2008
w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dot. budowy Wytwórni Mas Bitumicznych w Lędzinach
XXXVI/236/08
z dnia 30.10.2008
w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XXXVI/235/08
z dnia 30.10.2008
w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny
XXXVI/234/08
z dnia 30.10.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. 25-Lecia - na okres 5 lat - z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
XXXVI/233/08
z dnia 30.10.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXV/232/08
z dnia 9.10.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXV/231/08
z dnia 9.10.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach wraz z remontem urządzeń odwadniających drogę"
XXXIV/230/08
z dnia 25.09.2008
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Oficerskiej
XXXIV/229/08
z dnia 25.09.2008
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 2790/186 o pow. 556 m2, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2, przy ul. Ruberga
XXXIV/228/08
z dnia 25.09.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży działek nr 412/15, 413/15, 414/15, 415/16 o łącznej pow. 5,0050 ha, położonych w Lędzinach, w rejonie drogi krajowej S-1 i ul. Zawiszy Czarnego
XXXIV/227/08
z dnia 25.09.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży działki oznaczonej numerem 1492/52 o pow. 827 m2, położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju
XXXIV/226/08
z dnia 25.09.2008
w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"
XXXIV/225/08
z dnia 25.09.2008
w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami
XXXIV/224/08
z dnia 25.09.2008
w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego
XXXIV/223/08
z dnia 25.09.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXIII/222/08
z dnia 4.09.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży działki numer 3234/411 o pow. 237 m2, położonej w Lędzinach, przy ul. 25-Lecia
XXXIII/221/08
z dnia 4.09.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży działki numer 8 o pow. 0,6254 ha, położonej w Lędzinach, obręb Górki, w rejonie ul. Szenwalda
XXXIII/220/08
z dnia 4.09.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży działek numer 2277/6 i 2278/6 o łącznej pow. 0,4165 ha, położonych w Lędzinach, przy ul. Stadionowej, na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Zalew
XXXIII/219/08
z dnia 4.09.2008
w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
XXXIII/218/08
z dnia 4.09.2008
w sprawie uchylenia uchwały nr VI/31/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.01.2007 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
XXXIII/217/08
z dnia 4.09.2008
w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Roccagorga we Włoszech
XXXIII/216/08
z dnia 4.09.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXII/215/08
z dnia 19.08.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXXI/214/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Lędziny
XXXI/213/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/07 Rady Miasta z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011
XXXI/212/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Fredry, na okres jednego roku
XXXI/211/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania przysługującego gminie Lędziny do nieruchomości o numerze geodezyjnym 2626/157 o pow. 0,6404 ha, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej
XXXI/210/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/199/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 2582/157 o pow. 0,3484 ha, położonej w Lędzinach przy ul. Działkowców, na rzecz wieczystego użytkownika
XXXI/209/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 182/22 o pow. 0,1676 ha, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Lędzińskiej, na rzecz wieczystego użytkownika
XXXI/208/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach za 2007 rok
XXXI/207/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2007 rok
XXXI/206/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach za 2007 rok
XXXI/205/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie udzielenia poręczenia przez gminę Lędziny pożyczek oraz pożyczki płatniczej zaciąganych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o. w Lędzinach na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
XXXI/204/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie przyjęcia Studium Wykonalności Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
XXXI/203/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXIX/202/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji III etapu programu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009''
XXIX/201/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji II etapu programu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009''
XXIX/200/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 182/22 o pow. 0,1676 ha, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Lędzińskiej, na rzecz wieczystego użytkownika
XXIX/199/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 2582/157 o pow. 0,3484 ha, położonej w Lędzinach przy ul. Działkowców, na rzecz wieczystego użytkownika
XXIX/198/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2008-2012"
XXIX/197/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lędziny
XXIX/196/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Revuca w Republice Słowackiej
XXIX/195/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Lędziny" ks. kanonikowi Józefowi Przybyle
XXIX/194/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lędziny"
XXIX/193/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny
XXIX/192/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXVIII/191/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Lędzinach w rejonie ul. Oficerskiej
XXVIII/190/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 2,4166 ha, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej
XXVIII/189/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej nr S-1
XXVIII/188/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry
XXVIII/187/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Budowa drogi gminnej - ulica Żeromskiego w Lędzinach" oraz zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XXVIII/186/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach" oraz zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XXVIII/185/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Rozbudowa SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach" oraz zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XXVIII/184/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum konferencyjno-kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106" oraz jego zgłoszenia do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XXVIII/183/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXVIII/182/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXVII/181/08
z dnia 24.04.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego po nazwą "Od aktywnej integracji do zatrudnienia - aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
XXVII/180/08
z dnia 24.04.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach" oraz zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XXVII/179/08
z dnia 24.04.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXVII/178/08
z dnia 24.04.2008
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
XXVI/177/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki "Gminne Wodociągi" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
XXVI/176/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lędzinach pn. MZOZ w Lędzinach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Izby Porodowej przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach"
XXVI/175/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXV/174/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/08 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz określenia zakresu ich działania
XXV/173/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz wysokości stypendium sportowego burmistrza miasta Lędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
XXV/172/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XXV/171/08 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
XXV/171/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
XXV/170/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2008-2012
XXV/169/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką w Lędzinach" oraz jego zgłoszenia do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XXV/168/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Lędzinach przy ul. Kolonia Piast 5" oraz jego zgłoszenia do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XXV/167/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa wejścia wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach" oraz zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
XXV/166/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przekazania powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie remontu auli oraz adaptację pomieszczenia na multimedialną salę audiowizualną w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach
XXV/165/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXV/164/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lędziny w sprawie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
XXV/163/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Mieście Lędziny
XXV/162/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2007
XXV/161/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny
XXIV/160/08
z dnia 8.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego, na okres 10 lat
XXIV/159/08
z dnia 8.02.2008
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
XXIII/158/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXIII/157/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Lędziny do 2020 r.
XXIII/156/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Lędziny przedszkoli
XXIII/155/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie żądania zbycia nieruchomości w trybie art. 231 §2 kodeksu cywilnego
XXIII/154/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki oznaczonej numerem 3232/241 na powiększenie nieruchomości sąsiedniej - działki o numerze 2948/241
XXIII/153/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wygody w Lędzinach
XXIII/152/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci i młodzieży gminy Lędziny przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C
XXIII/151/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXIII/150/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla RPWiK SA w Tychach zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XXIII/149/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XXIII/149/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XXIII/148/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/07 Rady Miasta z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011
XXII/147/08
z dnia 10.01.2008
w sprawie zmiany uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
XXII/146/08
z dnia 10.01.2008
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta
XXII/145/08
z dnia 10.01.2008
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz określenia zakresu ich działania

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 9566 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 16:30:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny