Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
LIV/392/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lędziny
LIV/391/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/156/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Lędziny przedszkoli
LIV/390/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
LIV/389/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/08/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.08.2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LIV/388/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2010 - etap V"
LIV/387/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny"
LIV/386/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2010 rok
LIV/385/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
LIII/384/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lędzinach pn. MZOZ w Lędzinach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Pokoju 17"
LIII/383/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
LIII/382/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny" w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w 2009 r. i 2010 r.
LIII/381/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Słucham, rozumiem, mówię, tworzę…" w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2010-2011
LIII/380/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym, finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
LIII/379/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
LIII/378/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
LIII/377/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
LIII/376/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie zwolnień w podatkach na 2010 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny
LIII/375/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
LIII/374/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
LIII/373/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach
LIII/372/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lędziny na 2009 rok
LIII/371/09
z dnia 3.12.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
LII/370/09
z dnia 5.11.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
LI/369/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie zmiany uchwały nr LIX/10/97 z dnia 9.10.1997 r. w sprawie utworzenia międzygminnej komunalnej spółki z o.o., której celem jest realizacja "Wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi w woj. katowickim"
LI/368/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2010-2011
LI/367/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego nowelizacji ustawy "Prawo geologiczne i górnicze"
LI/366/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
LI/365/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
LI/364/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat
LI/363/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat
LI/362/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat
LI/361/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
LI/360/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach
LI/359/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"
LI/358/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
L/357/09
z dnia 24.09.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat
L/356/09
z dnia 24.09.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat
L/355/09
z dnia 24.09.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat
L/354/09
z dnia 24.09.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat
L/353/09
z dnia 24.09.2009
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
L/352/09
z dnia 24.09.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
L/351/09
z dnia 24.09.2009
w sprawie stanowiska Rady Miasta w sprawie stanu lędzińskiej oświaty
XLIX/350/09
z dnia 27.08.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Lędziny dla gminy Goczałkowice Zdrój poszkodowanej w wyniku powodzi, która miała miejsce w dniach 24/25 czerwca 2009
XLIX/349/09
z dnia 27.08.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Długosza, na czas oznaczony trzech lat
XLIX/348/09
z dnia 27.08.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego - na czas oznaczony trzech lat
XLIX/347/09
z dnia 27.08.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Ratusz - na czas oznaczony trzech lat
XLIX/346/09
z dnia 27.08.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony trzech lat
XLIX/345/09
z dnia 27.08.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Fredry (na terenie Targowiska Miejskiego) - na czas oznaczony sześciu miesięcy
XLIX/344/09
z dnia 27.08.2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
XLIX/343/09
z dnia 27.08.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
XLVIII/342/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XLVIII/341/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/310/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie nieodpłatnego użyczenia na rzecz Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach części budynku rekreacyjno-sportowego "Centrum" zajętego przez Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej (II piętro), który zlokalizowany jest na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, z przeznaczeniem na działalność statutową MZOZ Lędziny
XLVIII/340/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLII/296/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2009-2010
XLVIII/339/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2008 rok
XLVIII/338/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach za 2008 rok
XLVIII/337/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach za 2008 rok
XLVIII/336/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie przystąpienia do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach oraz nieodpłatnego nabycia od gminy Tychy akcji w kapitale zakładowym
XLVIII/335/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2012'' - etap IV na lata 2009-2010
XLVIII/334/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/202/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji III etapu programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009"
XLVIII/333/09
z dnia 18.06.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
XLVII/332/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Dziennikarstwo - sposób na życie" w ramach priorytetu IX, działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
XLVII/331/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Kazimierza Guta
XLVII/330/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie odwołania ze składu Komisji ds. Infrastruktury radnego Kazimierza Guta
XLVII/329/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie odwołania ze składu Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego Zdzisława Rudola
XLVII/328/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony 10 lat - kolejnej umowy w przedmiocie użyczenia na rzecz Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, z przeznaczeniem na działalność statutową fundacji
XLVII/327/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat
XLVII/326/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Goławiec, w rejonie ul. Goławieckiej
XLVII/325/09
z dnia 28.05.2009
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Hołdunowskiej w Lędzinach
XLVII/324/09
z dnia 28.05.2009
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek oznaczonych numerami 3278/411 o pow. 69 m2, 3281/411 o pow. 72 m2 z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, tj. działki numer 2845/411
XLVII/323/09
z dnia 28.05.2009
w sprawie przystąpienia do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)"
XLVII/322/09
z dnia 28.05.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
XLVII/321/09
z dnia 28.05.2009
w sprawie stanowiska Rady Miasta w zakresie bezpieczeństwa publicznego w gminie Lędziny
XLVI/320/09
z dnia 23.04.2009
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
XLVI/319/09
z dnia 23.04.2009
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku gminy Lędziny na rzecz samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
XLVI/318/09
z dnia 23.04.2009
w sprawie odstąpienia od współorganizacji i współfinansowania Piastowskiego Parku Przemysłowego
XLVI/317/09
z dnia 23.04.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
XLVI/316/09
z dnia 23.04.2009
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
XLV/315/09
z dnia 22.04.2009
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów
XLIV/314/09
z dnia 2.04.2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
XLIII/313/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie likwidacji Izby Porodowej stanowiącej jednostkę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XLIII/312/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie odwołania ze składu Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego radnego Alojzego Palki
XLIII/311/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie pomocy rzeczowej w postaci środka trwałego na rzecz powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XLIII/310/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie nieodpłatnego użyczenia na rzecz Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach części budynku rekreacyjno-sportowego "Centrum" zajętego przez Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej (II piętro), który zlokalizowany jest na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, z przeznaczeniem na działalność statutową MZOZ Lędziny
XLIII/309/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech miesięcy - kolejnej umowy w przedmiocie nieodpłatnego użyczenia na rzecz Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, z przeznaczeniem na działalność statutową fundacji
XLIII/308/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, k.m. 1 przy ul. Ułańskiej - na czas oznaczony trzech lat
XLIII/307/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Górki, k.m. 2 przy ul. Szenwalda - na czas oznaczony trzech lat
XLIII/306/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Lędziny do stanu faktycznego
XLIII/305/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie kontynuacji realizacji projektu systemowego pod nazwą "Od aktywnej integracji do zatrudnienia - aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
XLIII/304/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/248/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
XLIII/303/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Lędziny na lata 2009-2013"
XLIII/302/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2008
XLIII/301/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" w Lędzinach
XLIII/300/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do spółki z o.o. "PGK Partner" w Lędzinach w postaci środków niematerialnych i prawnych stanowiących własność gminy Lędziny
XLIII/299/09
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
XLII/298/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XLII/297/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach
XLII/297/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
XLII/296/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2009-2010
XLII/295/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zużycie wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wprowadzonej zarządzeniem burmistrza miasta Lędziny nr 0151/520/09 z dnia 16.02.2009 r.
XLII/294/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie skargi na działalność dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
XLII/293/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
XLI/292/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2009 rok
XLI/291/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z audytu energetycznego lub przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2010"
XLI/290/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny"
XLI/289/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
XLI/288/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie odwołania ze składu Komisji ds. Infrastruktury radnego Emila Piątka
XLI/287/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie odwołania ze składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej radnego Emila Piątka
XLI/286/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie odwołania ze składu Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego Ludwika Kubicy
XLI/285/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie zmiany "Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"
XLI/284/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów w rejonie ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem na cele rolne
XLI/283/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 177/22 o pow. 0,1315 ha, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 6146 (ostatnie odwiedziny 2021.09.17 03:55:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny