Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
III/12/10
z dnia 28.12.2010
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
III/11/10
z dnia 28.12.2010
w sprawie upoważnienia burmistrza miasta Lędziny do zaciągania zobowiązań w zakresie obsługi bankowej budżetu miasta Lędziny oraz miejskich jednostek sektora finansów publicznych
III/10/10
z dnia 28.12.2010
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
III/9/10
z dnia 28.12.2010
w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/451/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny
III/8/10
z dnia 28.12.2010
w sprawie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
III/7/10
z dnia 28.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
II/6/10
z dnia 9.12.2010
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego
II/5/10
z dnia 9.12.2010
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta
II/4/10
z dnia 9.12.2010
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
I/3/10
z dnia 2.12.2010
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta VI kadencji
I/2/10
z dnia 2.12.2010
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta VI kadencji
I/1/10
z dnia 2.12.2010
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji
LXX/472/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu Seniora funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
LXX/471/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
LXX/470/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej funkcjonującej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
LXX/469/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie umowy najmu na budynek poczty przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach Wydział Operacyjny w Katowicach ul. Pocztowa 9 40-001 Katowice
LXX/468/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia - na czas oznaczony dziesięciu lat - umowy w przedmiocie wydzierżawienia Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej o pow. 190 m2 stanowiącej część działki numer 2177/6, będącej własnością gminy Lędziny, położonej w Lędzinach z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT 22527
LXX/467/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny
LXX/466/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
LXX/465/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
LXX/464/10
z dnia 8.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LXIX/463/10
z dnia 27.10.2010
w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego wezwania do uchylenia uchwały nr LXII/423/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Hołdunowskiej w Lędzinach
LXIX/462/10
z dnia 27.10.2010
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2011-2013
LXIX/461/10
z dnia 27.10.2010
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Atrakcyjna szkoła - lepszy start" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pod nazwą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2010-2013
LXIX/460/10
z dnia 27.10.2010
w sprawie przystąpienia do projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
LXIX/459/10
z dnia 27.10.2010
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
LXIX/458/10
z dnia 27.10.2010
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
LXIX/457/10
z dnia 27.10.2010
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lędziny na 2010 rok
LXIX/456/10
z dnia 27.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LXVIII/455/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2011-2012
LXVIII/454/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2011-2013
LXVIII/453/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony jednego roku - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej Firmie Handlowo-Usługowej "CATMAR" Mariusz Wróbel
LXVIII/452/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienia własności znajdującego się na nim budynku na rzecz Spółdzielni Usługowo-Handlowej "Jedność" w Bieruniu
LXVIII/451/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny
LXVIII/450/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/197/08 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lędziny
LXVIII/449/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/441/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 2.09.2010 roku w sprawie "Procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta Lędziny"
LXVIII/448/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LXVI/447/10
z dnia 2.09.2010
w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny
LXVI/446/10
z dnia 2.09.2010
w sprawie przetargowej sprzedaży działek nr 1718/44, 683/40, 1242/52, 697/46 o łącznej pow. 1,0236 ha, położonych w Lędzinach, przy ul. Pokoju
LXVI/445/10
z dnia 2.09.2010
w sprawie poparcia stanowiska gminy Bieruń zawartego w uchwale nr V/1/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.05.2010 r.
LXVI/444/10
z dnia 2.09.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla rodzin poszkodowanych przez powódź w okresie maja i czerwca 2010 r. zamieszkałych na terenie gminy Lędziny
LXVI/443/10
z dnia 2.09.2010
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lędziny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LXVI/442/10
z dnia 2.09.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny oraz ustalenia jednolitego tekstu statutu
LXVI/441/10
z dnia 2.09.2010
w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta Lędziny
LXVI/440/10
z dnia 2.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LXIII/439/10
z dnia 22.07.2010
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Lędziny do stanu faktycznego
LXIII/438/10
z dnia 22.07.2010
w sprawie zmiany uchwały nr LVII/400/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2010-2014
LXIII/437/10
z dnia 22.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LXII/436/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie powołania pani Doroty Przybyła-Paszek na stanowisko skarbnika miasta
LXII/435/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie odwołania pani Ireny Gajer ze stanowiska skarbnika miasta
LXII/434/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny
LXII/433/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
LXII/432/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmiany uchwały nr LXI/420/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "E-edukacj@ w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2010-2012
LXII/431/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
LXII/430/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
LXII/429/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu Spółce Akcyjnej "RUCH" w Warszawie, Śląski Region Sprzedaży w Katowicach nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej obiektem handlowym, stanowiącym kiosk "Ruch" przy ul. Hołdunowskiej w Lędzinach
LXII/428/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
LXII/427/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/335/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2012" - etap IV na lata 2009-2010
LXII/426/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
LXII/425/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze
LXII/424/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LXII/423/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej w Lędzinach
LXII/422/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
LXII/421/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach
LXI/420/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "E-edukacj@ w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny – w latach 2010-2012
LXI/419/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2009 rok
LXI/418/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach za 2009 rok
LXI/417/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach za 2009 rok
LXI/416/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
LXI/415/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2010 - etap V"
LXI/414/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LXI/413/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego analizy stanu ochrony środowiska w gminie Lędziny
LX/412/10
z dnia 19.05.2010
w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego stanu powodziowego na terenie gminy Lędziny
LIX/411/10
z dnia 29.04.2010
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadania inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI nr 2 w Lędzinach"
LIX/410/10
z dnia 29.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LIX/409/10
z dnia 29.04.2010
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2009
LIX/408/10
z dnia 29.04.2010
w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
LVIII/407/10
z dnia 25.03.2010
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
LVIII/406/10
z dnia 25.03.2010
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/377/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
LVIII/405/10
z dnia 25.03.2010
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny
LVIII/404/10
z dnia 25.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LVII/403/10
z dnia 25.02.2010
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" w Lędzinach oraz związanych z nimi środków niematerialnych i prawnych
LVII/402/10
z dnia 25.02.2010
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr LVII/401/10 z dnia 25.02.2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach
LVII/401/10
z dnia 25.02.2010
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach
LVII/400/10
z dnia 25.02.2010
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2010-2014
LVII/399/10
z dnia 25.02.2010
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zużycie wody obowiązującej na terenie gminy Lędziny, wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wprowadzonej zarządzeniem burmistrza miasta Lędziny nr 151/743/10 z dnia 18.02.2010 r.
LVII/398/10
z dnia 25.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
LVI/397/10
z dnia 11.02.2010
w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
LV/396/10
z dnia 28.01.2010
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/381/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Słucham, rozumiem, mówię, tworzę…" w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2010-2011
LV/395/10
z dnia 28.01.2010
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Lędziny" w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2010-2012
LV/394/10
z dnia 28.01.2010
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie niektórych usług komunalnych
LV/393/10
z dnia 28.01.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 5724 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 21:10:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny