Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXX/232/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie poręczenia pożyczki
XXX/231/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2013 rok
XXX/230/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/212/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
XXX/229/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lędziny"
XXX/228/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2013-2017"
XXX/227/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XXX/226/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego
XXX/225/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
XXX/224/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXX/223/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2022
XXX/222/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi ekspresowej S–1
XXX/221/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok
XXX/220/12
z dnia 27.12.2012
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XXIX/219/12
z dnia 10.12.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXIX/218/12
z dnia 10.12.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2022
XXVIII/217/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego poparcia wniosku prezydenta miasta Knurów skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich
XXVIII/216/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2012-2015
XXVIII/215/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 24 miesięcy - kolejnej umowy w przedmiocie najmu części pomieszczeń oraz części gruntu stanowiącego własność gminy Lędziny
XXVIII/214/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XXVIII/213/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
XXVIII/212/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
XXVIII/211/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
XXVIII/210/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVIII/209/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXVIII/208/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXVIII/207/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XXVIII/206/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2013 r.
XXVIII/205/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
XXVIII/204/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
XXVIII/203/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXVIII/202/12
z dnia 29.11.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XXVII/201/12
z dnia 25.10.2012
w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze
XXVII/200/12
z dnia 25.10.2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach"
XXVII/199/12
z dnia 25.10.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXVI/198/12
z dnia 27.09.2012
w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"
XXVI/197/12
z dnia 27.09.2012
w sprawie stwierdzenia braku aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"
XXVI/196/12
z dnia 27.09.2012
w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego
XXVI/195/12
z dnia 27.09.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXVI/194/12
z dnia 27.09.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XXV/193/12
z dnia 11.09.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXV/192/12
z dnia 11.09.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XXIV/191/12
z dnia 30.08.2012
w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Czesława Orzegowskiego
XXIV/190/12
z dnia 30.08.2012
w sprawie wyboru do składu Komisji ds. Infrastruktury radnego Czesława Orzegowskiego
XXIV/189/12
z dnia 30.08.2012
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/12 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
XXIV/188/12
z dnia 30.08.2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową
XXIV/187/12
z dnia 30.08.2012
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lędziny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników
XXIV/186/12
z dnia 30.08.2012
w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
XXIV/185/12
z dnia 30.08.2012
w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach
XXIV/184/12
z dnia 30.08.2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XXIII/183/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
XXIII/182/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Tychy na realizację zadania - prowadzenie Izby Wytrzeźwień
XXIII/181/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 8,0257 ha, na czas oznaczony dziesięciu lat, z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych
XXIII/180/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXIX/198/08 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2008-2012"
XXIII/179/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
XXIII/178/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXIII/177/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XXIII/176/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok
XXIII/175/12
z dnia 28.06.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2011 rok
XXII/174/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie podjęcia stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-1
XXII/173/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny
XXII/172/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XXII/171/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
XXII/170/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2011 rok
XXII/169/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2011
XXII/168/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2011 rok
XXII/167/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2011 rok
XXII/166/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXII/165/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XXII/164/12
z dnia 31.05.2012
w sprawie przekazania odpowiedzi na skargę wniesioną przez zastępcę prokuratora okręgowego w Katowicach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr LXVIII/451/10 z dnia 30 września 2010 roku ze zmianami
XXI/163/12
z dnia 26.04.2012
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2012"
XXI/162/12
z dnia 26.04.2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Tychy na realizację zadania - prowadzenie Izby Wytrzeźwień
XXI/161/12
z dnia 26.04.2012
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska
XXI/160/12
z dnia 26.04.2012
w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XXI/159/12
z dnia 26.04.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XXI/158/12
z dnia 26.04.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XX/157/12
z dnia 29.03.2012
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XX/156/12
z dnia 29.03.2012
w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego ewentualnego współfinansowania zadań i inwestycji powiatowych na terenie gminy Lędziny
XX/155/12
z dnia 29.03.2012
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XX/154/12
z dnia 29.03.2012
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2012"
XX/153/12
z dnia 29.03.2012
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez burmistrza Lędzin
XX/152/12
z dnia 29.03.2012
w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym
XX/151/12
z dnia 29.03.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XX/150/12
z dnia 29.03.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XIX/149/12
z dnia 23.02.2012
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lędziny w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania
XIX/148/12
z dnia 23.02.2012
w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
XIX/147/12
z dnia 23.02.2012
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011"
XIX/146/12
z dnia 23.02.2012
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XIX/145/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o.
XIX/145/12
z dnia 23.02.2012
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o.
XIX/144/12
z dnia 23.02.2012
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2012-2014
XIX/143/12
z dnia 23.02.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
XIX/142/12
z dnia 23.02.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019
XVIII/141/12
z dnia 26.01.2012
w sprawie wyboru członków Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz!"
XVIII/140/12
z dnia 26.01.2012
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XVIII/139/12
z dnia 26.01.2012
w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XVIII/138/12
z dnia 26.01.2012
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XVIII/137/12
z dnia 26.01.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 6492 (ostatnie odwiedziny 2021.06.11 17:25:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny