Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XLIII/325/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2014 rok
XLIII/324/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat, lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach z przeznaczeniem na działalność usługową
XLIII/323/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat, lokalu usługowego stanowiącego własność gminy Lędziny położonego w budynku przy ul. Hołdunowskiej 18b z przeznaczeniem na działalność placówki pocztowej
XLIII/322/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy - na czas oznaczony trzech lat budynku stanowiącego własność gminy Lędziny położonego przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach spółce "EKOREC" z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47
XLIII/321/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia - na czas oznaczony 10 lat - umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, stanowiącej pomieszczenia przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
XLIII/320/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XLIII/319/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich) na rzecz ich aktualnych najemców
XLIII/318/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
XLIII/317/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
XLIII/316/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego
XLIII/315/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XLIII/314/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
XLIII/313/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Chorzowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie na rok 2014
XLIII/312/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XLIII/311/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XLIII/310/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2014 rok
XLIII/309/13
z dnia 19.12.2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014-2024
XLII/308/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony 10 lat – kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
XLII/307/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
XLII/306/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami
XLII/305/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/298/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach
XLII/304/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2014 r.
XLII/303/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
XLII/302/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
XLII/301/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XLII/300/13
z dnia 28.11.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XLI/299/13
z dnia 24.10.2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2014-2017
XLI/298/13
z dnia 24.10.2013
w sprawie przystąpienia do opracowania "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zabytkowej w Lędzinach"
XLI/297/13
z dnia 24.10.2013
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach
XLI/296/13
z dnia 24.10.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XLI/295/13
z dnia 24.10.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XL/294/13
z dnia 26.09.2013
w sprawie apelu o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie"
XL/293/13
z dnia 26.09.2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach
XL/292/13
z dnia 26.09.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XL/291/13
z dnia 26.09.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XL/290/13
z dnia 26.09.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XL/289/13
z dnia 26.09.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XL/288/13
z dnia 26.09.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XL/287/13
z dnia 26.09.2013
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2013-2015
XXXIX/286/13
z dnia 16.09.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XXXIX/285/13
z dnia 16.09.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XXXVIII/284/13
z dnia 29.08.2013
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
XXXVIII/283/13
z dnia 29.08.2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem pod działalność handlową
XXXVIII/282/13
z dnia 29.08.2013
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych u budynku przy ul. Hołdunowskiej 22 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu we współużytkowanie wieczyste
XXXVIII/281/13
z dnia 29.08.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XXXVIII/280/13
z dnia 29.08.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XXXVII/279/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (z kwietnia 2013 r.)
XXXVII/278/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
XXXVII/277/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie przetargowej sprzedaży działek numer 2587/31, 2588/31, 2589/31 o łącznej powierzchni 5,8282 ha, położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1
XXXVII/276/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/12 w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XXXVII/275/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2012 rok
XXXVII/274/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2012 rok
XXXVII/273/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2012 rok
XXXVII/272/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XXXVII/271/13
z dnia 27.06.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XXXVI/270/13
z dnia 23.05.2013
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok
XXXVI/269/13
z dnia 23.05.2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2012 rok
XXXVI/268/13
z dnia 23.05.2013
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2012
XXXVI/267/13
z dnia 23.05.2013
w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach"
XXXVI/266/13
z dnia 23.05.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/263/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015
XXXVI/265/13
z dnia 23.05.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XXXVI/264/13
z dnia 23.05.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XXXV/263/13
z dnia 25.04.2013
w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015
XXXV/262/13
z dnia 25.04.2013
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"
XXXV/261/13
z dnia 25.04.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/136/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wydawania czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz!"
XXXV/260/13
z dnia 25.04.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XXXV/259/13
z dnia 25.04.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XXXIV/258/13
z dnia 11.04.2013
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny
XXXIV/257/13
z dnia 11.04.2013
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXXIII/256/13
z dnia 20.03.2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Fredry (na terenie Targowiska Miejskiego) - na czas oznaczony trzech lat, z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową
XXXIII/255/13
z dnia 20.03.2013
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2013"
XXXIII/254/13
z dnia 20.03.2013
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny
XXXIII/253/13
z dnia 20.03.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
XXXIII/252/13
z dnia 20.03.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/227/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XXXIII/251/13
z dnia 20.03.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XXXIII/250/13
z dnia 20.03.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013-2022
XXXII/249/13
z dnia 28.02.2013
w sprawie apelu do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej
XXXII/248/13
z dnia 28.02.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/211/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
XXXII/247/13
z dnia 28.02.2013
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XXXII/246/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o.
XXXII/246/13
z dnia 28.02.2013
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o.
XXXII/245/13
z dnia 28.02.2013
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2013-2014 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach
XXXII/244/13
z dnia 28.02.2013
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XXXII/243/13
z dnia 28.02.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
XXXI/242/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie apelu do władz koncernu Fiat Auto Poland w Turynie w związku z trudną sytuacją Fiat Auto Poland z siedzibą w Tychach
XXXI/241/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania
XXXI/240/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2012-2015
XXXI/239/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXXI/238/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XXXI/237/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XXXI/236/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XXXI/235/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny
XXXI/234/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie emisji obligacji komunalnych
XXXI/233/13
z dnia 31.01.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 6176 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 16:11:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny