Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
III/22/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie wyboru członków Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz!"
III/21/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2015 rok
III/20/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
III/19/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
III/18/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
III/17/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
III/16/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego
III/15/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
III/14/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/421/14z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
III/12/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XV/115/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru
III/11/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 12 miesięcy - kolejnej umowy w przedmiocie najmu części pomieszczeń oraz części gruntu stanowiącego własność gminy Lędziny
III/10/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
III/9/14
z dnia 29.12.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny 2014-2025
II/8/14
z dnia 4.12.2014
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego Janusza Gondzika
II/7/14
z dnia 4.12.2014
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego Edwarda Urbańczyka
II/6/14
z dnia 4.12.2014
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny Krystyny Wróbel
I/5/14
z dnia 27.11.2014
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta
I/4/14
z dnia 27.11.2014
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
I/3/14
z dnia 27.11.2014
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta VII kadencji
I/2/14
z dnia 27.11.2014
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta VII kadencji
I/1/14
z dnia 27.11.2014
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta VII kadencji
LIII/429/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr L/397/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
LIII/428/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
LIII/427/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
LIII/426/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
LIII/425/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie przekazania przez gminę Lędziny zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
LIII/424/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
LIII/423/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie opłaty od posiadania psów
LIII/422/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
LIII/421/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
LIII/420/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie poręczenia kredytu
LIII/419/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
LIII/418/14
z dnia 30.10.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny 2014-2025
LII/417/14
z dnia 9.10.2014
w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla
LI/416/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy spółce z o.o. MIKO-TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach
LI/415/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy spółce z o.o. MIKO-TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego - Zakole, z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach
LI/414/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami
LI/413/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Lędziny przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
LI/412/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lędziny programu "Rodzina 3+"
LI/411/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/317/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
LI/410/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie poręczenia pożyczki
LI/409/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
LI/408/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Lędziny powierzonych przez powiat bieruńsko-lędziński
LI/407/14
z dnia 25.09.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny 2014-2024
L/406/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny
L/405/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
L/404/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat, lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach z przeznaczeniem na działalność usługową
L/403/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania
L/402/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/350/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
L/401/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015
L/400/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Lędziny przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
L/399/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XL/292/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
L/398/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
L/397/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
L/396/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tychy
L/395/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie zaciągnięcia i spłaty kredytu długoterminowego
L/394/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
L/393/14
z dnia 18.08.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLIX/392/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego uchwały nr PR.0007.96.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów w związku z sytuacją w branży górnictwa węgla kamiennego
XLIX/391/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
XLIX/390/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XLIX/389/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat, lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach z przeznaczeniem na działalność usługową
XLIX/388/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
XLIX/387/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
XLIX/386/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Lędziny oraz warunków zwolnienia z tych opłat
XLIX/385/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gminy Lędziny
XLIX/384/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach"
XLIX/383/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Lędziny konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach"
XLIX/382/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XLIX/381/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLIX/380/14
z dnia 26.06.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLVIII/379/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
XLVIII/378/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez gminę Lędziny działalności w zakresie telekomunikacji
XLVIII/377/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach – etap I
XLVIII/376/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
XLVIII/375/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2013 rok
XLVIII/374/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna za 2013 rok
XLVIII/373/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2013 rok
XLVIII/372/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie emisji obligacji komunalnych
XLVIII/371/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLVIII/370/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLVIII/369/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok
XLVIII/368/14
z dnia 29.05.2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2013 rok
XLVII/367/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. - druk sejmowy nr 1699)
XLVII/366/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
XLVII/365/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
XLVII/364/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
XLVII/363/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2013
XLVII/362/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach - etap I
XLVII/361/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XLVII/360/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XLVII/359/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie emisji obligacji komunalnych
XLVII/358/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLVII/357/14
z dnia 24.04.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLVI/356/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach
XLVI/355/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach
XLVI/354/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
XLVI/353/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Lędzinach
XLVI/352/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
XLVI/351/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku
XLVI/350/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XLVI/349/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
XLVI/348/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014"
XLVI/347/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/201/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze
XLVI/346/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania
XLVI/345/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XLVI/344/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLVI/343/14
z dnia 27.03.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014-2024
XLV/342/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/141/12 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie wyboru członków Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz!"
XLV/341/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnych świadczeń w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
XLV/340/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na wdrożenie projektu pn.: "System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal) - Faza II"
XLV/339/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego
XLV/338/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XLV/337/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o.
XLV/337/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o.
XLV/336/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2014-2015 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach
XLV/335/14
z dnia 27.02.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLIV/334/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XLIV/333/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lędziny położonego w budynku przy ul. Kolonia Piast 5, Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego
XLIV/332/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, stanowiącej pomieszczenia na II i III piętrze budynku sportowo-rekreacyjnego "Centrum", z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XLIV/331/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, stanowiącej pomieszczenia na II i III piętrze budynku sportowo-rekreacyjnego "Centrum", z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
XLIV/330/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, zabudowanej budynkiem sportowo-rekreacyjnym "Centrum", z Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach
XLIV/329/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, zabudowanej budynkiem sportowo-rekreacyjnym "Centrum", z Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach
XLIV/328/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XLIV/327/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
XLIV/326/14
z dnia 30.01.2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014-2024

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 6221 (ostatnie odwiedziny 2021.06.10 05:52:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny