Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCLXXXVIII/04/02

Wykonanie dochodów budżetu miasta Lędziny za 2001 rok
w szczegółowości do paragrafów

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan wg uchwał RM Plan po zmianach Wykonanie
[zł] %
010     Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 871 87,10
  01095   Pozostała działalność 1 000 1 000 871 87,10
  069 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 871 87,10
100     Górnictwo i kopalnictwo 100 000 100 000 154 943 154,94
  10001   Górnictwo węgla kamiennego 100 000 100 000 154 943 154,94
  069 Wpływy z różnych opłat 100 000 100 000 154 943 154,94
600     Transport i łączność 292 732 315 232 297 732 94,45
  60004   Lokalny transport zbiorowy 5 000 0
  097 Wpływy z różnych dochodów 5 000 0
60014   Drogi publiczne powiatowe 292 732 292 732 292 732 100,00
  232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
292 732 292 732 292 732 100,00
60017   Drogi wewnętrzne 22 500 0
  663 Dotacje celowe przekazane
do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostek samorządu terytorialnego
22 500 0
700     Gospodarka mieszkaniowa 769 800 606 676 759 629 125,21
  70005   Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
769 800 606 676 759 629 125,21
  047 Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
120 000 120 000 38 186 31,82
075 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
45 000 45 000 55 299 122,89
076 Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
4 800 4 800 6 778 141,21
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości
600 000 436 876 642 559 147,08
092 Pozostałe odsetki 16 807 0
710     Działalność usługowa 500 500 10 053 2 010,60
  71095   Pozostała działalność 500 500 10 053 2 010,60
  069 Wpływy z różnych opłat 831 0
096 Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
7 722 0
202 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
500 500 100,00
270 Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
1 000 0
750     Administracja publiczna 197 802 200 480 183 473 91,52
 

 

75011   Urzędy wojewódzkie 85 720 80 704 80 704 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
85 720 80 704 80 704 100,00
75020   Starostwa powiatowe 19 551 19 551 19 551 100,00
  232 Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostek samorządu terytorialnego
19 551 19 551 19 551 100,00
75023   Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu)
91 531 91 531 58 524 63,94
  075 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
50 000 50 000 43 642 87,28
083 Wpływy z usług 4 000 4 000 2 993 74,83
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
2 000 2 000 0
092 Pozostałe odsetki 35 531 35 531 5 370 15,11
097 Wpływy z różnych dochodów 6 519 0
75056   Spis powszechny i inne 1 000 3 947 3 947 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
1 000 3 947 3 947 100,00
75078   Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
4 747 4 747 100,00
  096 Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
4 747 4 747 100,00
75095   Pozostała działalność 16 000 0
  096 Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
16 000 0
751     Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa
2 663 19 125 19 123 99,99
  75101   Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
2 663 2 663 2 663 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
2 663 2 663 2 663 100,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 16 462 16 462 99,99
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
  16 462 16 462 99,99
754     Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
25 500 25 500 29 095 114,10
  75414   Obrona cywilna 500 500 500 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
500 500 500 100,00
75416   Straż Miejska 25 000 25 000 28 595 114,38
  057 Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od ludności
25 000 25 000 28 595 114,38
756     Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
14 714 060 13 670 257 12 028 297 87,99
  75601   Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
50 000 50 000 59 873 119,75
  035 Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
50 000 50 000 54 303 108,61
091 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
0 0 5 570 0
75615   Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
6 313 800 5 903 567 4 879 506 82,65
  031 Podatek od nieruchomości 6 200 000 5 789 767 4 865 966 84,04
032 Podatek rolny 2 700 2 700 4 391 162,63
033 Podatek leśny 1 900 1 900 2 404 126,53
034 Podatek od środków transportowych 9 200 9 200 2 159 23,47
050 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
100 000 100 000 895 0,90
091 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
3 691 0
75616   Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatków
od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych
osób fizycznych
1 220 260 1 220 260 1 295 787 106,19
  031 Podatek od nieruchomości 700 000 700 000 761 017 108,72
032 Podatek rolny 52 600 52 600 61 694 117,29
033 Podatek leśny 160 160 237 148,13
034 Podatek od środków transportowych 89 000 89 000 87 691 98,53
036 Podatek od spadków i darowizn 30 000 30 000 59 448 198,16
037 Podatek od posiadania psów 7 000 7 000 7 179 102,56
043 Wpływy z opłaty targowej 150 000 150 000 158 336 105,56
045 Wpływy z opłaty administracyjnej
za czynności urzędowe
1 500 1 500 7 180 478,67
050 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
150 000 150 000 124 141 82,76
069 Wpływy z różnych opłat 40 000 40 000 14 116 35,29
091 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
14 748 0
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
80 000 80 000 67 444 84,31
  041 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000 80 000 66 795 83,49
091 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
649 0
75619   Wpływy z różnych rozliczeń 1 000 000
  046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000 000
75621   Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
6 050 000 6 416 430 5 725 687 89,23
  001 Podatek dochodowy od osób
fizycznych
5 940 000 6 306 430 5 666 523 89,85
002 Podatek dochodowy od osób
prawnych
110 000 110 000 59 164 53,79
758     Różne rozliczenia 6 380 383 8 230 858 8 227 133 99,95
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego
5 673 838 5 714 719 5 714 719 100,00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 673 838 5 714 719 5 714 719 100,00
75802   Część podstawowa subwencji
ogólnej dla gmin
18 543 19 482 19 482 100,00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 543 19 482 19 482 100,00
75805   Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin
688 002 2 496 657 2 496 657 100,00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 688 002 2 496 657 2 496 657 100,00
75814   Różne rozliczenia finansowe -3 725 0
  035 Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
-1 288 0
036 Podatek od spadków i darowizn -737 0
041 Wpływy z opłaty skarbowej -201 0
091 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
-1 499 0
801     Oświata i wychowanie 15 000 40 410 39 650 98,12
  80101   Szkoły podstawowe 10 000 10 000 11 561 115,61
  075 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
10 000 10 000 11 561 115,61
80114   Zespoły ekonomiczno-
administracyjne szkół
5 000 5 000 2 679 53,58
  092 Pozostałe odsetki 5 000 5 000 2 404 48,08
097 Wpływy z różnych dochodów 275 0
80195   Pozostała działalność 25 410 25 410 100,00
  203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
25 410 25 410 100,00
803     Szkolnictwo wyższe 10 457 0
  80309   Pomoc materialna dla studentów 10 457 0
  092 Pozostałe odsetki -   13 0
097 Wpływy z różnych dochodów 10 444 0
851     Ochrona zdrowia 251 000 448 000 411 650 91,89
  85121   Lecznictwo ambulatoryjne 11 000 11 000
  203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
11 000 11 000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 000 247 000 221 650 89,74
  048 Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
240 000 240 000 214 562 89,40
092 Pozostałe odsetki 88 0
203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
7 000 7 000 100,00
85195   Pozostała działalność 190 000 190 000 100,00
  626 Dotacje z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych
190 000 190 000 100,00
853     Opieka społeczna 687 298 987 016 983 080 99,60
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne
312 740 496 929 497 142 100,04
  097 Wpływy z różnych dochodów 3 500 3 500 3 713 106,09
201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
309 240 493 429 493 429 100,00
85315   Dodatki mieszkaniowe 71 269 71 269 100,00
  203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
71 269 71 269 100,00
85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze
58 333 76 100 76 100 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
58 333 76 100 76 100 100,00
85319   Ośrodki pomocy społecznej 146 307 146 609 151 157 103,10
  092 Pozostałe odsetki 1 600 790 49,38
097 Wpływy z różnych dochodów 5 358 0
201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
146 307 145 009 145 009 100,00
85328   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
2 000 2 000 2 027 101,35
  097 Wpływy z różnych dochodów 78 0
201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
2 000 2 000 1 949 97,45
85395   Pozostała działalność 167 918 194 109 185 385 95,51
  075 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
30 800 30 800 22 724 73,78
083 Wpływy z usług 135 300 135 300 125 749 92,94
092 Pozostałe odsetki 1 200 1 200 224 18,67
097 Wpływy z różnych dochodów 9 880 0
203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
6 191 6 191 100,00
232 Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostek samorządu terytorialnego
10 000 10 000 100,00
244 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
618 10 618 10 617 99,99
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 83 000 106 490 130 792 122,82
  85404   Przedszkola 83 000 83 000 108 922 131,23
  083 Wpływy z usług 79 000 79 000 108 220 136,99
092 Pozostałe odsetki 4 000 4 000 702 17,55
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej
23 490 21 870 93,10
  244 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
23 490 21 870 93,10
900     Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
224 000 224 000 186 780 83,38
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 000 224 000 186 780 83,38
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
224 000 224 000 186 780 83,38
921     Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
61 800 61 800 62 447 101,05
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 60 000 60 000 60 195 100,33
  083 Wpływy z usług 50 000 50 000 54 923 109,85
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
10 000 10 000 3 272 32,72
097 Wpływy z różnych dochodów 2 000 0
92116   Biblioteki 1 800 1 800 2 252 125,11
  057 Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od ludności
200 200 180 90,00
083 Wpływy z usług 1 600 1 600 1 031 64,44
092 Pozostałe odsetki 25 0
097 Wpływy z różnych dochodów 1 016 0
      Razem dochody 23 806 538 25 037 344 23 535 205 94,00

Powrót do treści uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:03
Liczba odwiedzin strony: 660 (ostatnie odwiedziny 2020.07.03 18:01:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny