Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Rada Miasta
Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez burmistrza wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:
 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • komisje stałe,
 • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady Miasta należy również reprezentowanie Rady na zewnątrz, kierowanie do komisji Rady spraw, które pojawiły się w okresie między sesjami, jeżeli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy komisji, a także pełnienia w ustalonych terminach dyżurów. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji rady

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Miasta, w sali narad (parter, pokój nr 011), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Rada Miasta rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje rezolucje i apele. Do rezolucji i apeli ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis sposobu przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział IV §20-32 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

W obecnej kadencji 2014-2018 Rada Miasta działa w następującym składzie:

Przewodnicząca Elżbieta Ostrowska
e-mail: przewodniczacy@ledziny.pl 
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, (32) 216 65 06
dyżur w pokoju nr 114: 

poniedziałek od 1530 do 1630

Wiceprzewodniczący: Zdzisław Rudol
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, (32) 216 65 06
dyżur w pokoju nr 114: 

wtorek od 1500 do 1600

Wiceprzewodniczący: Edward Urbańczyk
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, (32) 216 65 06
dyżur w pokoju nr 114: 

wtorek od 1500 do 1600

Radni: Ewa Fojcik
Janusz Gondzik
Hubert Handy
Karol Kolny
Tomasz Kostyra
Tadeusz Kowalczyk
Aleksander Koziol
Arkadiusz Kula
Tomasz Kwoka
Halina Sinder
Anna Wysocka
Robert Żmijewski

Obsługę Rady Miasta prowadzi:

Biuro Rady Miasta
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 wew. 131, (32) 216 65 06
e-mail: biuro-rady@ledziny.pl, rada.miasta@ledziny.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta - na wniosek burmistrza miasta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta,
  • emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, fundacji oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań z zakresu:
  • administracji rządowej,
  • właściwości powiatu oraz,
  • właściwości województwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach:
  • herbu miasta Lędziny,
  • flag, emblematów, insygniów i innych symboli miasta Lędziny,
  • nazw ulic,
  • placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa miasta Lędziny oraz tytułu zasłużonego dla miasta Lędziny wg zasad określonych przez Radę Miasta,
 • wyrażanie zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy, powołanie młodzieżowej rady gminy i nadanie jej statutu,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.

Obowiązki radnych:

 • obowiązek aktywnego udziału w pracach rady i posiedzeniach komisji,
 • utrzymywanie więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:
  • informowanie mieszkańców o sprawach gminy i konsultowaniu istotnych spraw ich dotyczących,
  • przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg mieszkańców i przedkładanie ich organom gminy do rozpatrzenia.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.10
Data udostępnienia: 2015.04.10 19:20:07
Liczba odwiedzin strony: 42042 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 14:53:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny