Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Załącznik nr 2 do uchwały nr CCLXXXVIII/04/02

Wykonanie wydatków budżetu miasta Lędziny za 2001 rok
w szczegółowości do paragrafów

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan wg uchwał RM Plan po zmianach Wykonanie
[zł] %
010     Rolnictwo i łowiectwo 26 106 26 106 24 836 95,14
  01030   Izby Rolnicze 1 406 1 268 90,18
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
1 406 1 268 90,18
01095   Pozostała działalność 26 106 24 700 23 568 95,42
  3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
3 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 500 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300 4 700 4 513 96,02
4300 Zakup usług pozostałych 15 000 19 300 18 989 98,39
4430 Różne opłaty i składki 1 306 200 66 33,00
600     Transport i łączność 2 681 732 2 437 432 2 176 609 89,30
  60004   Lokalny transport zbiorowy 700 000 716 360 716 355 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 700 000 716 360 716 355 100,00
60014   Drogi publiczne powiatowe 292 732 292 732 292 732 100,00
  4270 Zakup usług remontowych 257 732 282 139 282 139 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000 10 593 10 593 100,00
60016   Drogi publiczne gminne 1 689 000 1 330 340 1 167 522 87,76
  4270 Zakup usług remontowych 650 000 520 668 505 103 97,01
4300 Zakup usług pozostałych 25 000 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
1 039 000 784 672 662 419 84,42
60017   Drogi wewnętrzne 98 000 0
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
98 000 0
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 150 000 1 587 648 1 396 723 87,97
  70004   Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
180 000 400 000 302 319 75,58
  4260 Zakup energii 65 000 16 055 24,70
4270 Zakup usług remontowych 80 000 212 000 186 142 87,80
4300 Zakup usług pozostałych 100 000 123 000 100 122 81,40
70005   Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
460 000 481 200 391 404 81,34
  4300 Zakup usług pozostałych 180 000 213 000 201 826 94,75
4430 Różne opłaty i składki 10 000 5 000 4 634 92,68
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
270 000 263 200 184 944 70,27
70095   Pozostała działalność 510 000 706 448 703 000 99,51
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000 2 000 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
500 000 704 448 703 000 99,79
710     Działalność usługowa 178 500 99 500 62 638 62,95
  71004   Plany zagospodarowania
przestrzennego
50 000 26 000 6 086 23,41
  3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
6 000 6 000 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000 20000 86 0,43
71095   Pozostała działalność 128 500 73 500 56 552 76,94
  3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
7 000 2 280 2 280 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 1 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 21 385 10 703 50,05
4300 Zakup usług pozostałych 2 500 8 835 4 342 49,15
4430 Różne opłaty i składki 95 000 40 000 39 227 98,07
750     Administracja publiczna 5 400 739 5 343 317 4 564 880 85,43
  75011   Urzędy wojewódzkie 313 720 293 704 273 750 93,21
  4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
242 300 220 300 209 694 95,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000 15 000 14 993 99,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 500 42 600 39 167 91,94
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 400 6 014 5 358 89,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200 5 200 165 3,17
4300 Zakup usług pozostałych 1 270 1 270 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
3 320 3 320 3 103 93,46
75020   Starostwa powiatowe 141 951 97 851 80 630 82,40
  4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
105 300 74 300 62 277 83,82
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600 5 600 5 506 98,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 780 13 780 10 753 78,03
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 543 2 543 1 473 57,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 687 587 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
1 041 1 041 621 59,65
75022   Rady gmin (miast
i miast na prawach powiatu)
280 000 280 000 242 464 86,59
  3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
240 000 218 500 208 364 95,36
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 35 7,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 4 375 87,50
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 21 900 11 727 53,55
4410 Podróże służbowe krajowe 23 000 23 000 10 845 47,15
4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 11 000 7 085 64,41
4430 Różne opłaty i składki 100 33 33,00
75023   Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu)
4 637 568 4 596 568 3 912 254 85,11
  3020 Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń
5 000 5 000 2 296 45,92
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
59 100 38 500 16 621 43,17
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
2 910 000 2 910 000 2 490 505 85,58
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000 170 000 169 791 99,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 544 000 533 000 410 743 77,06
4120 Składki na Fundusz Pracy 74 000 74 000 63 499 85,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236 000 236 000 229 365 97,19
4260 Zakup energii 118 000 108 000 78 849 73,01
4270 Zakup usług remontowych 110 000 120 000 92 705 77,25
4280 Zakup usług zdrowotnych 0 2 500 2 133 85,32
4300 Zakup usług pozostałych 195 000 203 100 199 461 98,21
4410 Podróże służbowe krajowe 30 000 30 000 26 856 89,52
4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 800 14 800 10 306 69,64
4430 Różne opłaty i składki 36 000 36 000 19 401 53,89
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
43 200 43 200 37 025 85,71
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 468 2 468 1 943 78,73
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
100 000 70 000 60 755 86,79
75047   Pobór podatków, opłat
i nieopodatkowanych należności
budżetowych
22 000 62 000 42 730 68,92
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 2 522 63,05
4300 Zakup usług pozostałych 18 000 18 000 3 641 20,23
4430 Różne opłaty i składki 40 000 36 567 91,42
75056   Spis powszechny i inne 1 000 3 947 3 947 100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
1 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 599 599 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 348 3 348 100,00
75078   Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
4 747 4 747 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 910 2 910 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 745 1 745 100,00
4430 Różne opłaty i składki 92 92 100,00
75095   Pozostała działalność 4 500 4 500 4 358 96,84
  4430 Różne opłaty i składki 4 500 4 500 4 358 96,84
751     Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa
2 663 19 125 19 123 99,99
 

 

 

 

 
75101   Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
2 663 2 663 2 663 100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
2 663
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 86 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 244 1 244 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 333 1 333 100,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 16 462 16 460 99,99
  3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
8 315 8 314 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 721 721 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 226 2 225 99,96
4300 Zakup usług pozostałych 5 200 5 200 100,00
754     Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
474 500 501 300 453 741 90,51
  75403   Jednostki terenowe Policji 25 000 25 000 17 180 68,72
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 464 16 204 16 204 100,00
4270 Zakup usług remontowych 18 536 8 796 976 11,10
75412   Ochotnicze straże pożarne 149 000 175 800 169 284 96,29
  2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
3 500 3 500 3 500 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
9 000 3 450 3 398 98,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 1 000 537 53,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500 17 000 15 022 88,36
4260 Zakup energii 10 000 12 000 10 293 85,78
4270 Zakup usług remontowych 5 000 6 870 6 024 87,69
4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 13 100 12 731 97,18
4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 930 46,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
100 000 116 800 116 769 99,97
75414   Obrona cywilna 500 500 500 100,00
  4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 100,00
75416   Straż Miejska 300 000 300 000 266 777 88,93
  3020 Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń
5 500 5 500 1 023 18,60
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
222 000 222 000 202 049 91,01
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500 13 500 13 300 98,52
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000 40 370 36 991 91,63
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500 5 510 5 501 99,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 2 655 53,10
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 1 395 895 0
4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 225 22,50
4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 572 38,13
4410 Podróże służbowe krajowe 500 1 000 893 89,30
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
3 105 3 725 3 568 95,79
757     Obsługa długu publicznego 120 000 190 000 173 245 91,18
  75705   Obsługa kredytów podmiotów
krajowych
120 000 190 000 173 245 91,18
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek
i kredytów
120 000 190 000 173 245 91,18
758     Różne rozliczenia 233 000 10 000 1 846 18,46
  75809   Rozliczenia między jednostkami
samorządu terytorialnego
3 000 3 000 1 846 61,53
  2310 Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
3 000 3 000 1 846 61,53
75818   Rezerwy ogólne i celowe 230 000 7 000 0
  4810 Rezerwy 230 000 7 000 0
801     Oświata i wychowanie 8 257 000 8 237 758 7 948 986 96,49
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:03
Liczba odwiedzin strony: 712 (ostatnie odwiedziny 2020.07.03 02:20:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny