Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Załącznik nr 3 do uchwały nr CCLXXXVIII/04/02

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za 2001 rok

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Budżet wg uchwał RM Budżet po zmianach Wykonanie
[zł] %
      Dochody        
710     Działalność usługowa 500 500 500 100,00
  71095   Pozostała działalność 500 500 500 100,00
  202 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
500 500 500 100,00
750     Administracja publiczna 86 720 84 651 84 651 100,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 85 720 80 704 80 704 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
85 720 80 704 80 704 100,00
75056   Spis powszechny i inne 1 000 3 947 3 947 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 000 3 947 3 947 100,00
751     Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2 663 19 125 19 123 99,99
  75101   Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
2 663 2 663 2 663 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
2 663 2 663 2 663 100,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 16 462 16 460 99,99
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
16 462 16 460 99,99
754     Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
500 500 500 100,00
  75414   Obrona cywilna 500 500 500 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
500 500 500 100,00
801     Oświata i wychowanie 25 410 25 410 100,00
  80195   Pozostała działalność 25 410 25 410 100,00
  203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
25 410 25 410 100,00
851     Ochrona zdrowia 11 000 208 000 197 000 94,71
  85121   Lecznictwo ambulatoryjne 11 000 11 000
  203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
11 000 11 000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000 7 000 100,00
  203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
7 000 7 000 100,00
85195   Pozostała działalność 190 000 190 000 100,00
  626 Dotacje z funduszy celowych
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
190 000 190 000 100,00
853     Opieka społeczna 514 898 804 616 804 564 99,99
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne
309 240 493 429 493 429 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
309 240 493 429 493 429 100,00
85315   Dodatki mieszkaniowe 71 269 71 269 100,00
  203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
71 269 71 269 100,00
85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze
58 333 76 100 76 100 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
58 333 76 100 76 100 100,00
85319   Ośrodki pomocy społecznej 144 707 145 009 145 009 100,00
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
144 707 145 009 145 009 100,00
85328   Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
2 000 2 000 1 949 97,45
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
2 000 2 000 1 949 97,45
85395   Pozostała działalność 618 16 809 16 808 99,99
  203 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
6 191 6 191 100,00
244 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
618 10 618 10 617 99,99
854     Edukacyjna opieka
wychowawcza
23 490 21 870 93,10
  85412   Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej
23 490 21 870 93,10
  244 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
23 490 21 870 93,10
900     Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
224 000 224 000 186 780 83,38
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 000 224 000 186 780 83,38
  201 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
224 000 224 000 186 780 83,38
      Razem dochody 840 281 1 390 292 1 340 398 96,41

Powrót do treści uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:04
Liczba odwiedzin strony: 687 (ostatnie odwiedziny 2020.06.30 08:28:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny