Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCV/06/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2002 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 13 pkt 2, w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 817 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta postanawia:

 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny, przyjętym uchwałą nr XXII/07/91 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 25.07.1991 r., zmienionym uchwałą nr LXXXI/12/95 Rady Miejskiej z dnia 28.12.1995 r. oraz uchwałą nr XXXII/04/98 Rady Miejskiej z dnia 23.04.1998 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Par. 13 otrzymuje brzmienie:
   "Wydział Urbanistyki i Architektury
   Do zadań w/w Wydziału należy w szczególności:
   1. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
    1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
    2. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian;
    3. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
    4. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
    5. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
    6. inspirowanie koncepcji, wnioskowanie oraz wykonywanie analiz z zakresu urbanistyki, rozwoju sieci dróg, planowania przestrzennego.
   2. W zakresie spraw administracyjno-budowlanych:
    1. nadzór nad zgodnością zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska;
    2. zatwierdzanie projektów budowlanych;
    3. wydawanie pozwoleń na budowę i ich zmiana;
    4. prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę i archiwizowanie dokumentacji budowlanych;
    5. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
    6. przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu budowy;
    7. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obiektu objętego zgłoszeniem;
    8. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów;
    9. wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektów;
    10. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów;
    11. orzekanie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
    12. przygotowywanie sprawozdań GUS."
  2. W par. 13a dodaje się zdanie pierwsze w brzmieniu:
   "Do zadań w/w Wydziału należy w szczególności:"
   pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
   1. "W zakresie geodezji:
    1. prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;
    2. przygotowywanie postanowień o możliwości podziału nieruchomości;
    3. przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości;
    4. inwentaryzacja mienia komunalnego;
    5. prowadzenie postępowania w zakresie rozgraniczenia nieruchomości;
    6. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości.
   2. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
    1. prowadzenie spraw dotyczących wykupu nieruchomości na cele realizacji zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego;
    2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowanie do sprzedaży mienia komunalnego (zlecenie wykonania dokumentacji geodezyjnej, wyceny majątku opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta);
    3. organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminy;
    4. przygotowanie terenów pod zorganizowanie budownictwo jednorodzinne;
    5. przygotowanie umów dzierżaw, najmu nieruchomości;
    6. prowadzenie spraw dotyczących zamiany gruntów;
    7. regulacja stanu prawnego dróg;
    8. naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów;
    9. rozliczanie wpłat z wydziałem finansowym;
    10. prowadzenie spraw przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności."

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.06.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:06
Liczba odwiedzin strony: 1070 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:18:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny