Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XXV/01/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.01.2003 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747), na wniosek burmistrza miasta Lędziny po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego, Rada Miasta uchwala:

§1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gminy Lędziny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest burmistrz miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały nr XXV/01/03

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tychy na terenie miasta Lędziny zwane dalej Przedsiębiorstwem.
 2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na dostarczaniu wody.
 3. Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu ścieków.
 4. Ilekroć w regulaminie niniejszym, używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747).

§2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany Odbiorcą.

§3

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją burmistrza miasta Lędziny z dnia 30.01.03 znak SG/7050/3/2003.

§4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

Rozdział II
Zawieranie umów

§5

 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
 2. Umowna może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
 4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  1. lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,
  2. możliwy jest odczyt wodomierza,
  3. wnioskodawca ustala sposób rozliczeń wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, zgodnie z postanowieniami zarządcy lub wspólnoty mieszkaniowej, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
  4. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach.
 5. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§6

 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
 2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
 3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§7

Umowa, o której mowa w §5 ust. l, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
 2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
 3. praw i obowiązków stron umowy,
 4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
 6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§8

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III
Obowiązki Przedsiębiorstwa

§9

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 2. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.
 3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. PN-B-02865, tj. 0,2 MPa dla ochrony przeciwpożarowej budynku, a PN-92/B-01706 nie może przekroczyć 0,6 MPa i nie może być mniejsze niż 0,5 MPa dla zasilania punktów czerpalnych i instalacji wodociągowych obiektów budowlanych.
 4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§10

 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do informowania burmistrza miasta o jakości przeznaczonej do spożycia wody wraz z wynikami oczyszczania ścieków co najmniej 1 raz na pół roku. Informacja winna zawierać analizy z badania wody i ścieków wykonane przez inspekcję sanitarną lub przez niezależne akredytowane laboratorium z miejsc wyznaczonych przez burmistrza.

§11

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić zastępcze punkty poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§12

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§13

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów p. poż.
 2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

Rozdział IV
Sposób rozliczania

§14

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§15

 1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
 2. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
 3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§16

W przypadku braku wodomierzy o których mowa w ust. 2 ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

§17

 1. W przypadku awarii wodomierza głównego, jeżeli urnowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu, średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
 3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

§18

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnianiem poboru wody z innych źródeł.
 3. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§19

 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.
 2. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wyprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
 3. Taryfa obowiązuje przez okres 1 roku.
 4. Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.
 5. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.
 6. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§20

Za wodę:

 1. pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
 2. zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
 3. zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci

§21

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do Przedsiębiorstwa wniosek o określenie warunków przyłączenia.
 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Przedsiębiorstwo.
 5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§22

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 2. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§23

 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
 3. Warunki przyłączenia określają:
  1. miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
  2. maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
  3. miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
  4. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
  5. termin ważności warunków przyłączenia.

§24

 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo, zwanych dalej „warunkami przyłączenia".
 2. Umowa o przyłączenie określa:
  1. strony zawierające umowę,
  2. zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
  3. sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
  4. terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,
  5. przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków,
  6. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,
  7. podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§25

 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.
 2. Określenie w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§26

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§27

 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
 2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.
 3. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu. Jeżeli tego nie uczyni przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

Rozdział VI
Obsługa i prawa odbiorcy usług

§28

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usług.

§29

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji o stosowanych taryfach.

§30

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków inaczej, obowiązywać będą następujące wymagania w zakresie udzielania przez Przedsiębiorstwo informacji w związku z nienależytym świadczeniem usług oraz złymi parametrami dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Udzielenie informacji na żądanie odbiorcy następuje w ciągu:

 1. 12 godzin na telefoniczne żądanie określenia przewidzianego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczonych usługach,
 2. 7 dni na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,
 3. 7 dni na pisemne lub telefoniczne skargi i zażalenia wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§31

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

§32

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ inspekcji sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

Rozdział VII
Prawa Przedsiębiorstwa

§33

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§34

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzania ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§35

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§36

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§37

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia, pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział VIII
Obowiązki odbiorców usług

§38

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.

§39

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§40

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§41

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§42

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§43

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§44

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawcę wody i odprowadzanie ścieków.

§45

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogarszania jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu cieplej wody lub wody z centralnego ogrzewania,
 2. montażu i utrzymaniu zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
 3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 4. poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzenie ścieków,
 5. wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłączenie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§46

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą XXV/01/03 z dnia 30.01.2003 r. Rady Miasta Lędziny i obowiązuje po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§47

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§48

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczenia niniejszego regulaminu odbiorcom usług.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.01.30
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:19
Liczba odwiedzin strony: 1081 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 10:32:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny