Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XXXIII/04/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2003 w sprawie udzielenia absolutorium burmistrza miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm), po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Rada Miasta uchwala:

§1

Rozpatrzyć sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta za 2002 r., łącznie ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych przekazanych ustawowo zadań publicznych i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zestawienie wykonania budżetu obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania udzielić burmistrzowi miasta absolutorium za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/04/03

Zestawienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2002 rok w [zł]

Lp. Wyszczególnienie Budżet wg uchwały RM Budżet po zmianach Wykonanie % wykonania 5:4
I DOCHODY        
  1. dochody własne 29 745 550 24 889 723 19 172 020 77,02
  - wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe 295 000 315 000 291 975 92,69
  - wykonanie dochodów własnych przez Wydziały UM oraz jednostki budżetowe miasta 29 450 550 24 574 723 18 880 045 76,82
  w tym: subwencja ogólna 6 694 815 6 764 436 6 764 436 100,00
  2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i wg umów 1 158 788 1 426 646 1 383 269 96,95
  DOCHODY OGÓŁEM 30 904 338 26 316 369 20 555 289 78,10
II WYDATKI        
  1. wydatki bieżące własne 20 381 000 21 530 793 18 362 536 85,28
  2. wydatki bieżące z dotacji otrzymanych 1 158 788 1 411 646 1 368 269 96,92
  3. wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji - 15 000 15 000 100,00
  4. wydatki inwestycyjne ze środków własnych 9 344 700 3 839 080 1 424 187 37,09
  5. wydatki z kredytów i pożyczki 900 000 5 068 000 715 392 14,11
  WYDATKI OGÓŁEM 31 784 488 31 864 519 21 885 384 68,68
III WYNIK FINANSOWY - 880 150 - 5 548 150 - 1 330 095 23,97
  1. deficyt budżetu - 880 150 - 5 548 150 - 1 330 095 23,97
IV PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ + 880 150 + 5 548 150 + 1 330 095 23,97
  1. Kredyty + 900 000 + 1 060 000 + 1 060 000 100,00
  2. Pożyczki - 19 850 + 4 488 150 + 270 095 6,01

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.04.24
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:20
Liczba odwiedzin strony: 955 (ostatnie odwiedziny 2020.05.30 15:54:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny