Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XL/05/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2003 w sprawie zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta nr CLVII/10/2000 z dnia 26.10.2000 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta Lędziny

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta nr CLVII/10/2000 z dnia 26.10.2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "Założeń do planu inwestycyjnego opracowanego w trybie określonym w §3 i 4",
 2. w §3: skreśla się:
  1. dotychczasowe oznaczenie punktu "1",
  2. punkt 2,
 3. §4 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Burmistrz Miasta opracowuje przygotowany przez Skarbnika Miasta projekt planu inwestycyjnego i przedstawia go do zaopiniowania przez Komisje Rady Miasta w terminie do 31 maja roku poprzedzającego rok budżetowy.
  2. Komisje przedkładają opinię w sprawie projektu planu inwestycyjnego Burmistrzowi Miasta w terminie do 30 września.
  3. Sumaryczna wielkość nakładów przeznaczonych na inwestycje określana jest na poziomie roku poprzedniego.",
 4. §6 otrzymuje brzmienie:
  "1. Skarbnik Miasta w oparciu o przedłożone materiały, w tym projekt planu inwestycyjnego zaopiniowany przez Komisje Rady Miasta, uwzględniając przewidywane dochody przekazuje zbiorcze propozycje do projektu budżetu Burmistrzowi Miasta.
  2. Burmistrz Miasta przygotowuje projekt budżetu miasta mając na uwadze informacje o których mowa w punkcie 1.",
 5. w §7 pkt 2 i 3, §8, §10 pkt 2, §11, §13, §16 użyte w różnych przypadkach wyrazy
  "Zarząd Miasta" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Burmistrz Miasta".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.05.29
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:22
Liczba odwiedzin strony: 1011 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 10:33:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny