Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LV/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miasta uchwala:

zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonego uchwałą nr XIX/05/94 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 26 maja 1994 r.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny obejmuje teren oznaczony na rysunku planu.

§2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny.

§3

Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 2. linie rozgraniczające drogi publiczne.

§4

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. uchwale - należy rozumieć przez to niniejszą uchwałę Rady Miasta, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 2. rysunku planu - należy rozumieć przez to rysunek planu w skali 1:1000, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej, stanowiący integralną część ustaleń jako załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy rozumieć przez to przepisy ustaw innych niż ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi do nich,
 4. przeznaczeniu podstawowym - należy rozumieć przez to ustalony planem sposób zagospodarowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania określone jako dopuszczalne,
 5. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy rozumieć przez to ustalony planem sposób zagospodarowania terenu lub jego części, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 6. przeznaczeniu terenu (bez bliższego określenia) - należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe,
 7. terenie - należy przez to rozumieć wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren o ustalonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 8. niskiej emisji zanieczyszczeń - należy przez to rozumieć możliwość wykorzystania wszystkich paliw w procesie spalania przy zastosowaniu najlepszych i dostępnych technik spalania ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów

§5

 1. Wyznacza się tereny o niżej określonym przeznaczeniu, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
  1. tereny aktywności gospodarczej o charakterze usługowo-przemysłowo-składowym, oznaczone symbolem PU,
  2. tereny obsługi komunikacyjnej, oznaczone symbolem KS.

Rozdział 3
Przeznaczenie terenów aktywności gospodarczej o charakterze usługowo-przemysłowo-składowym PU

§6

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem PU są następujące działalności:
  1. przetwórstwo przemysłowe obejmujące przemysłową i rzemieślniczą działalność produkcyjną o charakterze produkcji seryjnej i masowej,
  2. działalność w zakresie usług produkcyjnych,
  3. wszelka działalność dotyczącą pojazdów mechanicznych,
  4. handel hurtowy i detaliczny,
  5. działalności zwyczajowo związane z handlem (sortowanie, składowanie, przepakowywanie, butelkowanie),
  6. naprawy artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego,
  7. usługi związane z obsługą podróżnych (gastronomia, obiekty krótkotrwałego zakwaterowania, parkingi),
  8. magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów,
  9. wynajem maszyn i urządzeń (m.in. wynajem środków transportu, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych).
 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje lokalizację:
  1. wielofunkcyjnych placów o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni,
  2. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą terenu objętego opracowaniem oraz obszaru miasta, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 4
Przeznaczenie terenów obsługi komunikacyjnej KS

§7

 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem KS jest zapewnienie:
  1. dostępności komunikacyjnej w zakresie komunikacji kołowej,
  2. bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  3. obsługi komunikacyjnej dla sąsiednich terenów rolnych.
 2. Przeznaczenie dopuszczalnym jest lokalizacja:
  1. czasowych miejsc postojowych w ilości i na zasadach nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym, o którym mowa w ust. 1,
  2. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą terenu objętego opracowaniem oraz obszaru gminy, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 5
Zasady obsługi komunikacyjnej i wyposażenia w infrastrukturę techniczną

§8

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji:

 1. obsługę terenów poprzez:
  1. istniejącą drogę, biegnącą równolegle do DK1, ze wskazaniem konieczności jej przebudowy i modernizacji według szczegółowych rozwiązań technicznych w celu przystosowania jej do warunków technicznych, jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430),
  2. tereny KS, o których mowa w §7 będące fragmentem ww. drogi,
 2. dopuszcza się korektę linii rozgraniczających terenów KS, na podstawie projektów realizacyjnych, bez potrzeby dokonywania zmiany w planie, pod warunkiem:
  1. zabezpieczenia bezkolizyjnej obsługi sąsiednich terenów rolnych,
  2. spełnienia wymogów przepisów p.poż., przy czym wielkość terenu przeznaczonego na cele obsługi komunikacyjnej powinna być dostosowana do potrzeb i nie mniejsza niż wynika to z przepisów szczególnych w tym zakresie.

§9

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu Ø200 zlokalizowanego wzdłuż ul. Gwarków poprzez system nowo projektowanych wodociągów z dopuszczeniem remontów, modernizacji oraz rozbudowy i korekt przebiegu tras wodociągów - stosowanie do szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem nienaruszania innych ustaleń planu,
 2. na terenach objętych strefami ochronnymi systemu zaopatrzenia w wodę obowiązują zasady zagospodarowania ustalone niniejszym planem oraz zasady stosowne do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie,
 3. dla nowych odbiorców wymagane jest uzyskanie zapewnienia dostawy wody i warunków technicznych podłączenia oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

§10

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie odprowadzania ścieków:

 1. odprowadzenie ścieków sanitarnych do będącego w realizacji systemu odprowadzenia ścieków do projektowanej oczyszczalni Hołdunów, poprzez zrealizowany kolektor sanitarny Ø0,2 m zlokalizowany wzdłuż ul. Gwarków i system nowo projektowanych kolektorów z dopuszczeniem remontów, modernizacji i korekt przebiegu tras kolektorów - stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem nienaruszania innych ustaleń planu,
 2. odprowadzenie ścieków poprodukcyjnych do kanalizacji sanitarnej pod warunkiem osiągnięcia parametrów ścieków komunalnych po zastosowaniu w określonych przypadkach urządzeń podczyszczających,
 3. do czasu realizacji systemu, o którym mowa w pkt. 1 dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie posiadanego terenu za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, stosownie do odrębnych przepisów,
 4. na terenach objętych strefami oddziaływania od obiektów systemu odprowadzania ścieków obowiązują odpowiednio zasady zagospodarowania ustalone niniejszym planem oraz zasady stosownie do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie,
 5. dla nowych odbiorców wymagane są warunki techniczne podłączenia i zapewnienia odbioru ścieków oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwą jednostkową ds. eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

§11

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie odprowadzania wód opadowych:

 1. wody opadowe z powierzchni dachów, placów wielofunkcyjnych, dróg wewnętrznych i parkingów realizowanych w obrębie terenu PU oraz pozostałych dróg, ulic i dojazdów odprowadzone będą do istniejącego kolektora Ø0,5 m odwadniającego drogę DK1, poprzez separatory i piaskowniki oraz nowo projektowany system kolektorów,
 2. dopuszcza się remonty, modernizacje oraz rozbudowy i korekty przebiegu tras kolektorów - stosownie do przyjętych rozwiązań, pod warunkiem nienaruszania innych ustaleń planu,
 3. dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych wymagane jest uzyskanie warunków technicznych podłączenia oraz uzgodnienie dokumentacji z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

§12

Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:

 1. zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średnioprężnego Ø110/90 mm zlokalizowanego w ul. Gwarków i ul. Mickiewicza poprzez włączenie nowo projektowanym gazociągiem, z dopuszczeniem remontów, modernizacji oraz rozbudowy i korekt przebiegu tras gazociągów - stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem nienaruszania innych ustaleń planu,
 2. na terenach objętych strefami oddziaływania od obiektów i urządzeń technicznych systemu zaopatrzenia w gaz obowiązują zasady zagospodarowania ustalone niniejszym planem oraz zasady stosowne do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie,
 3. dla nowych odbiorców wymagane jest uzyskane zapewnienia dostawy gazu. Warunki techniczne podłączenia oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej.

§13

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie elektroenergetyki:

 1. dostawę mocy i energii elektrycznej poprzez:
  1. wybudowanie linii kablowej średniego napięcia (20 kV) wyprowadzonej odczepowo z istniejącej linii 20 kV biegnącej po zachodniej stronie ul. Hołdunowskiej,
  2. budowę stacji transformatorowej kontenerowej, małogabarytowej, z możliwością montażu jednostki, transformatorowej o mocy do 630 kVA, zasilającej docelowo tereny bezpośrednio sąsiadujące, przewidziane do zainwestowania,
 2. na terenach objętych strefami oddziaływania od obiektów i urządzeń systemu elektroenergetycznego obowiązują zasady zagospodarowania ustalone niniejszym planem oraz zasady stosowne do odrębnych przepisów prawnych w tym zakresie,
 3. wszystkie nowe inwestycje, wymagające zasilania w energię elektryczną, winny mieć decyzję zapewniającą dostawę energii elektrycznej, wydaną przez właściwą jednostkę ds. eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń elektrycznych.

§14

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:

 1. przyjmuje się rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć Telekomunikacji Polskiej SA dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci.

§15

Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

 1. ustala się zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań spalania paliw cechujących się niską emisją zanieczyszczeń z procesu spalania.

§16

Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami:

 1. powstające odpady z działalności produkcyjno-usługowej, w zależności od rodzaju, winny być selektywnie gromadzone w odpowiednio przygotowanych pojemnikach, a następnie odbierane przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem.

Rozdział 6
Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

§17

 1. Forma nowo realizowanych obiektów winna być kształtowana w nawiązaniu do cech architektury przemysłowej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych.
 2. Dla nowo realizowanych obiektów nie ustala się maksymalnej wysokości, która winna być dostosowana do technologii, bądź profilu działalności.
 3. Zagospodarowanie oraz użytkowanie terenu winno uwzględniać uwarunkowania wynikające z:
  1. istniejącego sąsiedztwa,
  2. przebiegu sieci infrastruktury technicznej,
  3. położenia terenu w strefie zaliczonej do III kategorii terenu górniczego dla eksploatacji projektowanej na lata od 2003 do 2006 (obniżenia terenu do 2,1 m, odkształcenia poziome do 5,9 mm/m, nachylenia do 9,8 mm/m),
  4. ochrony przeciwpożarowej obejmującej m.in. zapewnienie urządzeń wodnych dla celów przeciwpożarowych oraz obsługi komunikacyjnej o właściwych parametrach,

  zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 4. Kompozycja krajobrazu w skali miejsca (lokalnej) winna uwzględniać:
  1. wymogi stosowania odpowiednich materiałów wykończeniowych i formy ogrodzenia,
  2. lokalizacje wewnętrznych ciągów i powierzchni zieleni w postaci zadrzewień wzdłuż wewnętrznej sieci komunikacyjnej, placów wielofunkcyjnych i parkingów,
  3. kompozycję terenów polegającą na kontraście sąsiadujących powierzchni tj. właściwej organizacji terenów nasłonecznionych i zacienionych, zestawieniu barw, form, faktur nawierzchni itp.
 5. Projektowana zabudowa winna być lokalizowana w stosunku do przebiegu dróg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - art. 43 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 71 poz. 838 z 2000 r.) tj.:
  1. min. 40 m od istniejącej krawędzi drogi ekspresowej S-1,
  2. min. 15 m od istniejącej krawędzi drogi gminnej.
 6. Dla dróg stanowiących system wewnętrznej obsługi komunikacyjnej nie ustala się linii rozgraniczających; szerokość pasów drogowych i odległości obiektów budowlanych należy ustalić stosownie do wymagań użytkowych oraz technicznych określonych o odrębnych przepisach prawnych.
 7. Współczynnik trwałego zainwestowania terenu nie może przekroczyć 80% wliczając w to powierzchnie podjazdów, placów itp. pokryte nawierzchnią utwardzoną.
 8. Dla prowadzonej działalności należy przewidzieć miejsca parkingowe w ilości dostosowanej do potrzeb, przy czym potrzeby te należy zbilansować w granicach posiadanego terenu.
 9. Ustala się stosowanie w czasie realizacji planu przepisów dotyczących szczególnych zasad ochrony powierzchni ziemi, a szczególnie zabezpieczenie i właściwe zadysponowanie warstwą próchniczą gleby z terenu planowanego pod zabudowę w celu ograniczenia jej degradacji chemicznej, mikrobiologicznej, zubożenia zasobu banku nasion oraz fauny glebowej.
 10. Procesy produkcyjne związane z prowadzeniem działalności usługowo-przemysłowo-składowej PU powinny uwzględniać najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w obowiązujących aktach prawnych, w tym m.in. w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
  1. wpływy zamierzonej działalności PU nie mogą przekraczać granic posiadanego terenu oraz stanowić uciążliwości dla sąsiadujących terenów,
  2. emisja zanieczyszczeń do powietrza powodowana działalnością projektowanej inwestycji nie może spowodować przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze określonych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych,
  3. równoważny poziom dźwięku przenikającego do środowiska na granicy terenów inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami,
  4. projektowane inwestycje nie mogą stanowić zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych.

Rozdział 7
Określenie stawek procentowych służących naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu

§18

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym wraz z późniejszymi zmianami ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla terenu objętego niniejszą zmianą planu.

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe

§19

W oparciu o postanowienia niniejszej uchwały wyraża się zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych o łącznej powierzchni 4,4571 ha, w tym:

 1. 0,9294 ha gruntów rolnych klasy ŁIV,
 2. 2,2184 ha gruntów rolnych klasy RV i ŁV,
 3. 1,3093 ha gruntów rolnych klasy ŁVI.

§20

Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc przepisy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/05/94 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 26 maja 1994 r. dotyczące terenów objętych niniejszą zmianą planu.

§21

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.06.26
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:29
Liczba odwiedzin strony: 2746 (ostatnie odwiedziny 2021.04.18 21:35:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny