Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XLVI/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przydziału Miejskiego Stypendium na Koszty Kształcenia w Uczelniach Wyższych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić Regulamin Przydziału Miejskiego Stypendium na Koszty Kształcenia w Uczelniach Wyższych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnić burmistrza miasta do określenia maksymalnej liczby stypendystów oraz wysokości stypendium w danym roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obejmuje wnioski złożone, a nie rozpatrzone począwszy od 2003 roku na podstawie Regulaminu Przydziału Miejskiego Stypendium na koszty Kształcenia w Uczelniach Wyższych.

§5

Po wejściu w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr CCXX/076/01 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.01 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przydziału Stypendium na Koszty Kształcenia w Uczelniach Wyższych.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN-N-0911/238/R/03 wojewody śląskiego z dnia 30.07.2003 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/06/03

Regulamin Przydziału Miejskiego Stypendium na Koszty Kształcenia w Uczelniach Wyższych

I. Postanowienia ogólne

 1. Mając na uwadze stały wzrost kosztów studiów na uczelniach wyższych, które w sposób bezpośredni dotyczą studiujących (opłaty semestralne, koszty egzaminów, ceny książek, podręczników, dojazdy, noclegi itp.) oraz potrzeby miasta w zakresie osób o określonej specjalizacji zawodowej mogących podjąć pracę w placówkach i zakładach na terenie miasta, Burmistrz Miasta Lędziny udziela stypendium na koszty kształcenia. O udzielenie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów magisterskich, wyższych zawodowych, uzupełniających magisterskich, prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, którzy są mieszkańcami Lędzin (zameldowanymi na pobyt stały) oraz:
  1. są na drugim roku studiów magisterskich i mają zaliczone co najmniej trzy pierwsze semestry nauki,
  2. są na drugim roku studiów wyższych zawodowych i mają zaliczone co najmniej dwa pierwsze semestry nauki,
  3. są na pierwszym roku studiów uzupełniających magisterskich i mają ukończony co najmniej pierwszy semestr nauki,
  4. są na pierwszym semestrze studiów uzupełniających magisterskich, podjętych w roku ukończenia studiów wyższych zawodowych.

II. Cel stypendium

Bezpośrednim celem udzielania stypendium na koszty kształcenia w uczelniach wyższych jest:

 1. Propagowanie idei stałego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców miasta.
 2. Wyrobienie więzi emocjonalno-formalnej, poczucia wartości kształcenia w relacji: miasto - studiujący - przyszły pracodawca.
 3. Realizacja potrzeb miejskich w zakresie nowych kierunków działania i kształtowania samorządności, działalności gospodarczej, oświatowej i rekreacyjnej.
 4. Kształtowanie polityki kadrowej w przypadku pracowników placówek nadzorowanych i zarządzanych przez miasto.
 5. Pomoc finansowa miasta w kształceniu i kontynuowaniu studiów wyższych przez zainteresowanych.

III. Zasady przydziału stypendium

 1. Stypendium przydzielane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej złożony do Burmistrza Miasta.
 2. Przedmiotowy wniosek rozpatrywany jest w trybie niniejszego regulaminu zgodnie z kalendarzem przydziału stypendium.
 3. Przy przydzielaniu stypendium będą brane takie czynniki jak:
  • średnia nauczania, sytuacja finansowa wnioskodawcy.
 4. Dochód brutto przypadający na członka rodziny osoby ubiegającej się o stypendium, nie może być wyższy od 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
 5. Obsługę administracyjną i finansową przydziału stypendium prowadzić będzie Referat Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta.

IV. Charakter i wysokość stypendium

 1. Stypendium zabezpieczone jest w budżecie miasta na cały pozostały okres studiów i wypłacane w dwóch transzach semestralnych.
 2. Stypendium ma charakter zwrotny bez naliczania odsetek, z wyjątkiem wpłat nieterminowych, od których będą pobierane odsetki ustawowe.
 3. Sposób wypłaty stypendium uzależniony jest od rodzaju studiów, i tak:
  1. studia magisterskie - wypłata na czwarty semestr,
  2. studia wyższe zawodowe - wypłata na trzeci semestr,
  3. studia uzupełniające magisterskie:
   • dla osób wcześniej korzystających ze stypendium - wypłata na pierwszy semestr - o ile podjęcie studiów uzupełniających magisterskich nastąpiło w roku ukończenia studiów wyższych zawodowych,
   • dla osób wcześniej korzystających ze stypendium - wypłata na drugi semestr - o ile podjęcie studiów uzupełniających magisterskich nie nastąpiło w roku ukończenia studiów wyższych zawodowych. W tym przypadku następuje zawieszenie spłaty otrzymanej stypendium i uzyskanie zgody Komisji Kwalifikacyjnej,
   • dla osób wcześniej nie korzystających ze stypendium - wypłata na drugi semestr.
 4. Zwrot stypendium w przypadku absolwentów studiów magisterskich oraz absolwentów studiów wyższych zawodowych, którzy kontynuowali naukę na studiach magisterskich uzupełniających rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od daty obrony pracy magisterskiej, a kończy w terminie 3 lat od tej daty.
 5. Zwrot stypendium w przypadku absolwentów studiów wyższych zawodowych, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od daty obrony pracy dyplomowej, a kończy w terminie 2 lat od tej daty.
 6. Zwrot stypendium w przypadku absolwentów studiów uzupełniających magisterskich, którzy wcześniej nie korzystali ze stypendium, rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od daty obrony pracy magisterskiej, a kończy w terminie 1 roku od tej daty.
 7. Zwrot stypendium będzie wymagany do wysokości jego wykorzystania plus odsetki regulaminowe w wysokości oprocentowania rachunku bankowego "a vista" Urzędu Miasta w przypadku:
  1. przerwania studiów,
  2. nie zaliczenia semestru w terminie określonym przez regulamin danej uczelni.
 8. Wypłatę stypendium zawiesza się w przypadku osoby, która uzyskała warunkowy wpis na semestr następny, do momentu zaliczenia poprzedniego semestru.
 9. Między miastem a studentem zawarta będzie umowa cywilno-prawna określająca warunki i zasady wiążące strony z tytułu przyznania stypendium.
 10. Nieudzielenie stypendium osobie ubiegającej się o jej przyznanie na mocy niniejszego regulaminu, nie stanowi prawa po stronie ubiegającego się o stypendium do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Gminy.

V. Kalendarz przydziału stypendium

 1. Informację o możliwości uzyskania stypendium na kształcenie w uczelniach wyższych, ogłasza się w gablotach informacyjnych na terenie miasta oraz na stronach internetowych miasta.
 2. Do 31 lipca przyjmowanie wniosków od zainteresowanych.
 3. Do 31 sierpnia następuje komisyjny przydział stypendium, podpisanie przedmiotowych umów.
 4. Komisję Kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wysokość przyznawanego stypendium może ulec podwyższeniu o ile środki budżetowe miasta na to pozwolą.
 2. Do obowiązków stypendysty należy dokumentowanie raz w semestrze przebiegu i kontynuacji studiów (zaświadczenie z uczelni lub wpis w indeksie) oraz po zakończeniu nauki przedłożenie dyplomu (odpis dyplomu lub zaświadczenie z uczelni) w terminie dwóch tygodni od daty planowego zakończenia semestru; daty obrony pracy dyplomowej.
 3. Otrzymywanie stypendium nie jest równoznaczne z zapewnieniem przez Burmistrza Miasta pracy dla stypendysty.
 4. Niniejszy regulamin stanowi jedyny i ostateczny dokument regulujący zasady przydziału stypendium na koszty kształcenia.
 5. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają procedury analogicznej dla jego zatwierdzenia.
 6. Zabezpieczeniem stypendium jest poręczenie osoby wskazanej przez stypendystę.
 7. Stypendium nie podlega umorzeniu.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.31
Data udostępnienia: 2005.01.01 23:10:10
Liczba odwiedzin strony: 967 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 12:52:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny