Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXIV/08/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.08.2003 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. XII par. 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24 poz. 142 z późn. zm.), oraz art. 4, ust. 1 i art. 13, pkt. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Określić czas pracy placówek handlowych, lokali gastronomicznych i placówek usługowych dla ludności na terenie miasta Lędziny zgodnie z załącznikiem nr 1 będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała nr CCLXXXII/04/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 04.04.2002 roku.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN-N-0911/381/R/03 wojewody śląskiego z dnia 26.09.2003 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/08/03

Zasady ustalania czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności

I. Zasady ogólne

Przez użyte w zasadach określenia:

 1. Placówki handlu detalicznego - należy rozumieć sklepy, domy towarowe, domy handlowe i inne punkty sprzedaży detalicznej z wewnątrz dostępnych dla klientów oraz punkty sprzedaży drobnodetalicznej.
 2. Lokale gastronomiczne - należy rozumieć wszelkiego rodzaju zakłady i punkty gastronomii sieci otwartej.
 3. Placówki usługowe - należy rozumieć zakłady świadczące usługi dla ludności, a w tym punkty przyjęć zamówień.
 4. Właściciel placówki handlowej, lokalu gastronomicznego, placówki usługowej - należy rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego placówkę handlową, lokal gastronomiczny lub placówkę usługową.

II. Zasady szczególne

 1. Czas otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych (z wyjątkiem prowadzących sprzedaż alkoholu w porze nocnej) i placówek usługowych ustala samodzielnie przedsiębiorca prowadzący placówkę przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych.
 2. W porze nocnej tj. od 22.00 - 6.00 sprzedaż alkoholu może być prowadzona jedynie w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych objętych wykazem uchwalonym przez Radę Miasta w odrębnej uchwale.
 3. "Ogródki gastronomiczne" funkcjonujące przy lokalach gastronomicznych mogą być czynne w godzinach 6.00 - 22.00.
 4. Placówki świadczące usługi hotelarskie, pomocy drogowej oraz stacje benzynowe mogą funkcjonować całodobowo.
 5. Placówki handlu detalicznego, lokale gastronomiczne i placówki usługowe powinny być czynne co najmniej 8 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku.
 6. Czas pracy w dni wolne od pracy, niedziele i święta zależy od decyzji właściciela placówki.
 7. O terminach czasowego zamknięcia placówki przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców poprzez wywieszenie informacji w tym zakresie na terenie placówki w widocznym miejscu.
 8. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich uspołecznionych i prywatnych placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych, placówek usługowych oraz punktów skupu.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.31
Data udostępnienia: 2005.01.01 23:10:10
Liczba odwiedzin strony: 1204 (ostatnie odwiedziny 2020.05.31 13:23:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny