Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXXII/09/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2003 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę +32 994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo -675 706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonać zmiany w przychodach na kwotę -708 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXII/09/03

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      DOCHODY    
100     Górnictwo i kopalnictwo 30 494  
10001   Górnictwo węgla kamiennego 30 494  
097 Wpływy z różnych dochodów 30 494  
801      Oświata i wychowanie 2 500  
80110   Gimnazja 2 500  
097 Wpływy z różnych dochodów 2 500  
      OGÓŁEM DOCHODY 32 994  

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXII/09/03

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      WYDATKI    
600     Transport i łączność 115 000  
60016   Drogi publiczne gminne 115 000  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    
- droga dojazdowa przy MBP ul. Lędzińska 86 70 000  
- podbudowa i nawierzchnia ul. Azaliowa 45 000  
700       Gospodarka mieszkaniowa 40 000 49 000
70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   49 000
4270 Zakup usług remontowych   49 000
70095   Pozostała działalność 40 000  
4270 Zakup usług remontowych 40 000  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 794  
75412    Ochotnicze Straże Pożarne 15 794  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500  
4260 Zakup energii 5 000  
4270 Zakup usług remontowych 7 294  
4300 Zakup usług pozostałych 1 000  
801     Oświata i wychowanie 2 500  
80110   Gimnazja 2 500  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500  
853     Opieka społeczna 24 200  
85395    Pozostała działalność - KM 24 200  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 700  
4260 Zakup energii 6 900  
4300 Zakup usług pozostałych 7 600  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 000 846 200
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000 846 200
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    
- oczyszczalnia ścieków w Lędzinach dzielnica Hołdunów   708 700
- kanalizacja ul. Podgórna   22 500
- kanalizacja ul. Paderewskiego boczna 8 000  
- kanalizacja ul. Lompy   115 000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 000  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie ul. Czapli od ul. Azaliowej do ul. Goławieckiej 9 000  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000  
92116   Biblioteki 5 000  
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury 5 000  
         OGÓŁEM WYDATKI 219 494 895 200
      PER SALDO WYDATKÓW   675 706

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXII/09/03

Zmiana przychodów w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      PRZYCHODY    
    952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   708 700
      OGÓŁEM PRZYCHODY   708 700

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.09.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:44
Liczba odwiedzin strony: 948 (ostatnie odwiedziny 2020.05.25 16:24:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny