Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXXV/10/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2003 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę per saldo +29 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmian wydatków budżetowych o kwotę per saldo +29 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonać zmiany w przychodach i wydatkach GFOŚ i GW o kwotę +80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXV/10/03

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 100 000 101 513
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 100 000  101 513
031 Podatek od nieruchomości   1 513
043 Wpływy z opłaty targowej    100 000
043 Wpływy z opłaty targowej -KM 100 000  
758     Różne rozliczenia 1 513  
75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 1 513  
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 513  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 280  
90095   Pozostała działalność 29 280  
244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zdań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 29 280  
      OGÓŁEM DOCHODY 130 793 101 513
      PER SALDO DOCHODÓW 29 280  

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/10/03

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
 600     Transport i łączność 160 000 100 000
60016   Drogi publiczne i gminne 160 000 100 000
4270 Zakup usług remontowych 30 000  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    
- przebudowa i utwardzenie ul. Lipcowej 30 000  
- droga dojazdowa od Policji do Kościoła 50 000  
- boisko przy PKP 50 000  
- parking przy Poczcie w Hołdunowie i doga dojazdowa do targowiska   100 000
801     Oświata i wychowanie   20 000
80101   Szkoły podstawowe   20 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- SP nr 3 - remont sanitariatów
  20 000
851     Ochrona zdrowia 2 000 2 000
85158   Izby wytrzeźwień   2 000
2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych   2 000
85195   Pozostała działalność 2 000  
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2 000  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 134 280 145 000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 87 000 145 000
4430 Różne opłaty i składki   18 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    
- Oczyszczalnia ścieków w Hołdunowie   100 000
- Kanalizacja ul. Podgórna   27 000
- Odprowadzenie ścieków z ul. Folwarcznej do Potoku Goławieckiego 40 000  
- Kanalizacja ul. Reymonta 27 000  
- Wymiana kanalizacji ul. Ananasowej 20 000  
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 000  
4430 Różne opłaty i składki 18 000  
90095   Pozostała działalność - UM 29 280  
4300 Zakup usług pozostałych 29 280  
         OGÓŁEM WYDATKI 296 280 267 000
      PER SALDO WYDATKÓW 29 280  

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/10/03

Zmiany w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      PRZYCHODY    
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000  
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80 000  
069 Wpływy z różnych opłat 80 000  
      OGÓŁEM PRZYCHODY 80 000  
      WYDATKI    
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000  
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80 000  
6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 80 000  
      OGÓŁEM WYDATKI 80 000  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.10.30
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:45
Liczba odwiedzin strony: 1035 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 17:37:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny