Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXXXII/11/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2003 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę +14 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmian wydatków budżetowych o kwotę per saldo +814 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonać zmiany w przychodach o kwotę per saldo +800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXII/11/03

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      DOCHODY    
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 000  
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 000  
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 14 000  
      OGÓŁEM DOCHODY 14 000  

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXII/11/03

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      WYDATKI    
600     Transport i łączność 290 000  
60004   Lokalny transport zbiorowy 60 000  
4300 Zakup usług pozostałych 60 000  
60016   Drogi publiczne gminne 230 000  
4270 Zakup usług remontowych 160 000  
4300 Zakup usług pozostałych 70 000  
700     Gospodarka mieszkaniowa 100 000 200 000
70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 100 000  
4270 Zakup usług remontowych 50 000  
4300 Zakup usług pozostałych 50 000  
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami   200 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    
- wykup gruntu pod przedsięwzięcia gospodarcze   20 000
- zakup nieruchomości gruntowej tzw. Wopienki   180 000
750     Administracja publiczna 320 000  
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 320 000  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000  
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000  
4260 Zakup energii 40 000  
4270 Zakup usług remontowych 20 000  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 000  
75412   Ochotnicze Straże Pożarne 20 000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000  
4260 Zakup energii 5 000  
4270 Zakup usług remontowych 5 000  
4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
75416   Straż Miejska 16 000  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000  
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000  
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000  
853     Opieka społeczna   700
85395   Pozostała działalność - KM   700
4410 Podróże służbowe krajowe   100
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   600
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 234 700  
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 000  
4260 Zakup energii 1 000  
4300 Zakup usług pozostałych 20 000  
4430 Różne opłaty i składki 3 000  
90002   Gospodarka odpadami 30 000  
4300 Zakup usług pozostałych 30 000  
90003   Oczyszczanie miast i wsi 40 000  
4300 Zakup usług pozostałych 40 000  
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 000  
4300 Zakup usług pozostałych 80 000  
90013   Schroniska dla zwierząt 5 000  
4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000  
4260 Zakup energii 35 000  
4270 Zakup usług remontowych 20 000  
90095   Pozostała działalność - KM 700  
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 700  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 000  
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 000  
4300 Zakup usług pozostałych 14 000  
92116   Biblioteki 10 000  
2525 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 10 000  
926     Kultura fizyczna i sport 10 000  
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10 000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000  
4300 Zakup usług pozostałych 6 000  
         OGÓŁEM WYDATKI 1 014 700 200 700
      PER SALDO WYDATKÓW 814 000  

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXII/11/03

Zmiany przychodów w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      PRZYCHODY    
    952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 000 000 200 000
      - kredyt na zakup "Wopienki"   200 000
      - przekształcenie kredytu z PKO BP 1 000 000  
      OGÓŁEM PRZYCHODY 1 000 000 200 000
      PER SALDO PRZYCHODÓW 800 000  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.11.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:46
Liczba odwiedzin strony: 1035 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 11:01:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny