Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr CIV/01/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2004 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 29.11.1990 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Nadać Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lędzinach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta i dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Traci moc pkt. 2 uchwały XCL/12/99 Rady Miejskiej Lędziny z dnia 30.12.1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CIV/01/04

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

I. Postanowienia ogólne

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną, która działa jako jednostka budżetowa Miasta Lędziny.

§2

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny.

§3

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z póź. zm.).
 2. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.).
 3. uchwały Rady Miejskiej w Lędzinach nr XCI/12/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.
 4. innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych.
 5. niniejszego Statutu.

§4

Siedzibą Ośrodka są Lędziny. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Miasta Lędziny.

II. Cele i zadania

§5

Celem działalności Ośrodka jest:

 1. kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz współtworzenie gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej oraz jej koordynacja,
 2. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
 3. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§6

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują:

 1. zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminy w tym: zadania o charakterze obowiązkowym,
 2. zadania zlecone gminie przez administrację rządową podyktowane zapisami ustawy o pomocy społecznej,
 3. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po otrzymaniu odpowiednich środków.

§7

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej z zastrzeżeniem świadczeń określonych odrębnymi przepisami, wydawane są w formie pisemnej.

§8

 1. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. Ośrodek może zlecać w drodze umowy zadania z zakresu pomocy społecznej podmiotom wymienionym w punkcie 1 oraz wspierać je w tym finansowo.

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem.

§9

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta.
 2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i zapewnia wykonywanie zadań, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w Ośrodku. Posiada uprawnienia do zatrudniania i zwalniania pracowników.
 4. W zakresie realizacji zadań Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 5. Dyrektor jest uprawniony do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 6. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 7. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy głównego księgowego, kierowników działów i kierowników ośrodków wsparcia.
 8. Dyrektor składa Radzie Miasta Lędziny coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§10

Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny i inne wewnętrzne akty prawne wprowadzane przez Dyrektora Ośrodka.

§11

 1. Na podstawie uchwały Rady Miasta Lędziny Dyrektor upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych gminy oraz zleconych gminie.
 2. Do wykonywania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej Rada Miasta może upoważnić, na wniosek Dyrektora innych pracowników Ośrodka.

§12

 1. Dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
  1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, rozeznaniu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  2. prowadzeniu postępowania w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
  3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  4. prowadzeniu pracy socjalnej,
  5. prowadzeniu ośrodków wsparcia,
  6. realizacji świadczeń,
  7. prowadzeniu spraw finansowo-księgowych oraz administracyjno-gospodarczych,
  8. prowadzeniu spraw pracowniczych i organizacyjno-prawnych,
  9. innych zadań wynikających z niniejszego Statutu,

  tworzy się odpowiednie komórki organizacyjne: działy, zespoły, samodzielne stanowiska, ośrodki wsparcia, gospodarstwa pomocnicze, mieszkania chronione i wspólnotowe, punkty konsultacyjne itp.

 2. W razie pojawiających się potrzeb, bądź zmiany przepisów prawa obowiązujących w zakresie pomocy społecznej, Ośrodek może tworzyć nowe komórki organizacyjne.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§13

Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z:

 1. budżetu gminy,
 2. budżetu państwa,
 3. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
 4. innych prawem przewidzianych źródeł.

§14

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące w tej mierze akty prawne.
 3. Ośrodek dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

§15

Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Ośrodka ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

§16

Ośrodek może prowadzić środek specjalny do gromadzenia darowizn pieniężnych lub rzeczowych od osób fizycznych i prawnych. Środki gromadzone w ramach środka specjalnego przeznacza się na poprawę standardu usług pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek.

V. Mienie Ośrodka

§17

 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekazane przez organy gminy lub zakupione przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.
 2. Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością poprzez:
  1. prowadzenie właściwej ewidencji,
  2. przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. zapobieganie dekapitalizacji majątku przez planowanie nakładów na remonty i odtwarzanie majątku w oparciu o okresowe inwentaryzacje oraz w oparciu o posiadane i planowane środki budżetowe.

VI. Przepisy końcowe

§18

 1. Statut nadaje Rada Miasta w formie uchwały.
 2. Zmian i uzupełnień Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.29
Data udostępnienia: 2004.02.15 00:37:10
Liczba odwiedzin strony: 1243 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:32:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny