Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr CVII/01/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2004 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 19 ust  1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Lędziny w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do nin. uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała nr XXV/01/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.01.2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CVII/01/04

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

 1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków:
  1. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa na terenie miasta Lędziny, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,
  3. ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
  4. udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci,
  5. udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji na temat wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i odbiorców usług.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
 2. zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
 3. odbiorca usług - każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

§3

Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, mają obowiązek zapewnić:

 1. zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
 2. spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru określonych w zezwoleniu o którym mowa w pkt. 2.

§4

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujące pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstw, w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 2. zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,
 3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 4. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
 5. poinformowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
 6. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§5

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.

§6

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

§7

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§8

 1. Umowa, o której mowa w §6 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
  1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
  2. sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń,
  3. praw i obowiązków stron umów,
  4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
  6. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
  7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za nie dotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
 2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 5 stanowią delegację i upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrole korzystania z usług zgodnie z umową.

§9

Umowa, o której mowa w §6 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego maja być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§10

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w §6, zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§11

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w §9 i 10, jeżeli:

 1. we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
 2. zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiębiorstwem odnośnie ich typu,
 3. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
 4. wnioskodawca i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
 5. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody w pozostałych lokalach, w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

§12

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w §9 i 10 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki o których mowa w §11.

§13

Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.

§14

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą

§15

Taryfowe ceny i stawki opłat, jako ustalane zgodnie z przepisami ustawy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§16

Integralną częścią umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§17

Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków które stanowią, że:

 1. rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,
 2. ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,
 3. ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
 4. w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,
 5. w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług,
 6. jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

§18

Zgodnie przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy:

 1. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia,
 2. zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty,
 3. w przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zalicza na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozdział 5
Warunki przyłączenia do sieci

§19

Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz poprzez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy, stanowiąc:

 1. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
 2. realizacje budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
 3. koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§20

 1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym przedsiębiorstwem i gmina, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.
 2. Urządzenia, o których mowa w ust.1 mogą podlegać odpłatnemu przekazaniu gminie lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnemu na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§21

 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zwanych dalej "warunkami przyłączenia".
 2. Za wydanie warunków technicznych, będą pobierane opłaty, które będą ustalane w taryfach przedsiębiorstwa.

§22

 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
 2. Osoba o której mowa w ust. 1 składa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym wniosek o określenie warunków przyłączenia.
 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz określenie:
  1. rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
  2. charakterystyki zużycia wody,
  3. rodzaj i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
  4. przeznaczenie wody,
  5. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
   1. powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkanie, użytkowe...) w budynkach zasilanych w wodę,
   2. wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
  6. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§23

 1. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne określają warunki przyłączenia i przekazują wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w §22.
 2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
 3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
  1. miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
  2. przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,
  3. wymagania dotyczące:
   1. miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
   2. miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
   3. jakości odprowadzanych ścieków,
  4. termin ważności warunków przyłączenia.

§24

 1. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
  1. strony zawierające umowę,
  2. zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,
  3. sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
  4. terminy:
   1. zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,
   2. przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,
  5. przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  6. odpowiedzialność stron za nie dotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.
 2. Za włączenie do sieci, będą pobierane opłaty, które będą ustalane w taryfach przedsiębiorstwa.

Rozdział 6
Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§25

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

 1. w urzędach gmin, które udostępniają nieodpłatnie wgląd:
  1. w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  3. w regulamin świadczenia usług,
  4. w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 2. w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, udostępniających nieodpłatnie:
  1. wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
  2. w plany inwestycyjne,
  3. w regulamin świadczenia usług.

Rozdział 7
Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

§26

 1. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane są do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§27

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie ustalania informacji i odpowiedzi, w związku z nienależytym świadczeniem usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanej do sieci kanalizacyjnej ścieków:

 1. udzielanie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
  1. 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
  2. 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,
  3. 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§28

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§29

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa.
 3. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane są do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§30

Regulamin niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§31

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.29
Data udostępnienia: 2004.02.15 00:37:10
Liczba odwiedzin strony: 1275 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:32:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny