Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXI/110/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2004 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109, art. 112, art. 116, art. 118, art. 122, art. 123, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15/2002 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 401, art. 405 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001 poz. 627 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2004 rok w następujących wysokościach:

 • dochody ogółem w kwocie 23 569 158 zł,
 • wydatki ogółem w kwocie 24 842 725 zł,

w tym:

 1. dochody własne w kwocie 22 917 680 zł,  z czego:
  • subwencja oświatowa w kwocie 6 493 899 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 1,

 2. wydatki własne bieżące w kwocie 19 513 683 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 099 395 zł,
  • dotacje w kwocie 536 000 zł,
  • wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 150 000 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 2,

 3. wydatki majątkowe własne (w całości inwestycje) w kwocie 4 664 388 zł, w tym:
  • dotacje 5 000 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 3,

 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 552 676 zł
  wydatki bieżące w kwocie 552 676 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 212 483 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 4,

 5. dochody związane z zadaniami własnymi i wg porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 604 zł
  wydatki bieżące w kwocie 20 174 zł
  wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) w kwocie 15 606 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 5,
 6. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 198 zł
  wydatki bieżące w kwocie 76 198 zł w tym:
  • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 483 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2

Deficyt budżetu wynosi - 1 273 567 zł i uchwala się następujące źródła pokrycia deficytu (przychody):

 •  z zaciągniętych pożyczek w kwocie + 1 273 567 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§3

Inne rozliczenia z lat ubiegłych i pożyczki (przychody) w kwocie + 1 874 990 zł przeznacza się na (rozchody):

 • udzielane z budżetu pożyczki w kwocie - 750 zł,
 • spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 874 240 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu miasta w kwocie 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w wysokości 240 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosą 240 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§6

Uchwala się plan środków specjalnych jednostek budżetowych, które:

 • w przychodach wyniosą 350 868 zł,
 • w wydatkach wyniosą 363 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW:

 • w przychodach w kwocie 800 000 zł,
 • w wydatkach w kwocie 1 917 880 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, w ramach działu,
 2. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, w ramach działu do kwoty 60 000 zł danego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 3. zaciągania długu oraz spłaty jednorazowo zobowiązań, do wysokości 1 500 000 zł na każde zadanie,
 4. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu i zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

§9

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§10

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/110/04

Dochody własne na 2004 rok

Dział Wyszczególnienie Kwota [zł]
100 Górnictwo i kopalnictwo 10 366
Wpływy z różnych dochodów 10 366
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 587 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 100 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:  
- WAGiGN 30 000
- WIiGM 250 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 7 000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. 1 200 000
710 Działalność usługowa 700
Wpływy z różnych opłat 700
750 Administracja publiczna 83 509
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 50 000
Wpływy z usług - ksero. 2 000
Pozostałe odsetki. 31 509
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. 5 000
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 067 436
Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział 35,72%. 6 057 036
Podatek dochodowy od osób prawnych - udział 6,71% - US 20 000
Podatek od nieruchomości - osoby prawne 4 350 000
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 692 000
Podatek rolny - osoby prawne 3 500
Podatek rolny - osoby fizyczne 72 500
Podatek leśny - osoby prawne 2 700
Podatek leśny - osoby fizyczne 600
Podatek od środ. transportowych - osoby prawne 16 000
Podatek od środ. transportowych- osoby fizyczne 95 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - US 50 000
Podatek od spadków i darowizn - US 45 000
Podatek od posiadania psów 7 000
Wpływy z opłaty skarbowej 80 000
Wpływy z opłaty targowej - Kuchnia Miejska 203 000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:  
- bieżące 966 709
- umowa restrukturyzacyjna 985 391
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 240 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych - US 180 000
758 Różne rozliczenia 6 504 099
Wpływy z różnych opłat 10 200
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa 6 493 899
801 Oświata i wychowanie 136 200
Wpływy z usług - Przedszkola 136 000
Pozostałe odsetki - Przedszkola 50
Pozostałe odsetki - MZE 150
851 Ochrona zdrowia - MOPS 3 050
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000
Wpływy z różnych dochodów 50
852 Pomoc społeczna 165 570
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Kuchnia Miejska 22 400
Wpływy z usług - Kuchnia Miejska 132 600
Pozostałe odsetki - MOPS 20
Pozostałe odsetki - Kuchnia Miejska 10
Wpływy z różnych dochodów:
- zwrot zasiłków - MOPS
- zwrot za media - Kuchnia Miejska
 
4 300
6 240
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 304 750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - WIiGM 250 000
Wpływy z usług - Kuchnia Miejska 54 750
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000
Wpływy z usług 50 000
RAZEM DOCHODY WŁASNE 22 917 680

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/110/04

Wydatki własne bieżące na 2004 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota [zł]
010   Rolnictwo i łowiectwo 22 520
  01030 Izby rolnicze 1 520
01095 Pozostała działalność, w tym:
- pochodne od wynagrodzeń
21 000
300
600   Transport i łączność 1 200 000
  60004 Lokalny transport zbiorowy 850 000
60016 Drogi publiczne gminne 350 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 330 366
  70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 260 366
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000
70095 Pozostała działalność 20 000
710   Działalność usługowa 305 000
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 300 000
71095 Pozostała działalność 5 000
750   Administracja publiczna 3 828 000
   75011 Urzędy wojewódzkie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
172 000
169 800
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 135 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3 509 000
3 100 000
75095 Pozostała działalność 12 000
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 388 000
75403 Jednostki terenowe Policji 3 000
75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym:
- dotacje
- pochodne od wynagrodzeń
75 000
5 000
2 000
75414 Obrona cywilna w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
52 000
51 280
75416 Straż Miejska, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
258 000
249 400
756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 000
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:
- pochodne od wynagrodzeń
19 000
2 400
757   Obsługa długu publicznego 150 000
  75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
- wydatki na obsługę długu miasta
150 000
150 000
758   Różne rozliczenia 103 000
  75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
- dotacje
3 000
3 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000
801   Oświata i wychowanie 9 046 817
  80101 Szkoły podstawowe, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4 456 800
3 798 600
80104 Przedszkola, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1 154 200
989 500
80110 Gimnazja, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2 955 747
2 478 300
80113 Dowożenie uczniów do szkół 60 000
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
369 600
282 900
80145 Komisje egzaminacyjne 2 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkoły
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przedszkola
42 670
5 800
803   Szkolnictwo wyższe 27 000
  80309 Pomoc materialna dla studentów 27 000
851   Ochrona zdrowia 261 000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
- UM, z czego:
- dotacje
- MOPS, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
243 000
60 000
25 000
183 000
78 450
85158 Izby wytrzeźwień, w tym:
- dotacje
18 000
18 000
852   Pomoc społeczna 1 823 700
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
- dożywianie dzieci w szkołach
399 000
23 950
85215 Dodatki mieszkaniowe 252 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
666 000
572 700
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 000
85295 Pozostała działalność - Kuchnia Miejska, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
431 700
249 400
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 35 500
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 15 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 500
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 229 780
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 196 000
90002 Gospodarka odpadami 150 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 150 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 170 000
90013 Schroniska dla zwierząt 23 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 462 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 480
90095 Pozostała działalność - Kuchnia Miejska, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
64 300
29 500
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 547 165
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
247 165
44 865
20 000
92116 Biblioteki, w tym:
- dotacje
300 000
300 000
926   Kultura fizyczna i sport 196 835
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
- dotacje
196 835
165 000
RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE 19 513 683

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/110/04

Wydatki własne majątkowe (w całości inwestycyjne) na 2004 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota [zł]
600   Transport i łączność 350 000
  60016 Drogi publiczne gminne:
- budowa parkingu przy poczcie w Hołdunowie łącznie z parkingiem i ogrodzeniem przy Przedszkolu nr 2
- nawierzchnia drogi ul. Zawiszy Czarnego między ul. Sobieskiego i Kontnego
350 000
150 000
200 000
750   Administracja publiczna 50 000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zakup środków trwałych
50 000
50 000
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000
  75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zakup samochodu pożarniczego - dotacja
5 000
5 000
801    Oświata i wychowanie 250 000
  80101 Szkoły podstawowe:
- SP nr 1 - modernizacja dachu w starej części szkoły
- SP nr 3 - wymiana stolarki okiennej
150 000
50 000
100 000
80104 Przedszkola:
- P nr 2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
50 000
50 000
80110 Gimnazja:
- G nr 2 - modernizacja sanitariatów - ul. Palmowa
50 000
50 000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 009 388
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- budowa oczyszczalni ścieków w Lędzinach dzielnica Hołdunów,
- kanalizacja ul. Mickiewicza - Gwarków,
- dokumentacja kanalizacji ul. Paderewskiego boczna
- koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej - studium wykonalności (wniosek do UE)
3 304 508
2 350 508
78 680
7 320
868 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
- program ograniczania niskiej emisji w gminie Lędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2004-2007
700 000
700 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- dokumentacja oświetlenia ul. Czapli
4 880
4 880
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE 4 664 388

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/110/04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota [zł]
    DOCHODY  
750    Administracja publiczna 70 879
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 70 879
751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 090
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 090
852    Pomoc społeczna 478 707
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 486
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 277 705
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 086
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 151 430
    OGÓŁEM DOCHODY 552 676
    WYDATKI  
750   Administracja publiczna 70 879
  75011* Urzędy wojewódzkie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
70 879
70 609
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 090
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 090
852   Pomoc społeczna 478 707
  85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 486
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 277 705
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 39 086
85319 Ośrodki pomocy społeczne, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
151 430
141 874
    OGÓŁEM WYDATKI 552 676

* Uwaga

W dz. 750 rozdz. 75011 §2350 Urzędy Wojewódzkie - zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych w 2004 r. przez UM opłat za wydanie nowych dowodów osobistych wyniesie 35 400 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/110/04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2004 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota [zł]
      DOCHODY  
710   Działalność usługowa 1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500
852   Pomoc społeczna 5 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami 5 000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 104
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych 16 104
    OGÓŁEM DOCHODY 22 604
      WYDATKI  
710   Działalność usługowa 1 500
  71035 Cmentarze 1 500
852   Pomoc społeczna 5 000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:
- wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) realizacja programu POMOST
5 000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 280
  90095* Pozostała działalność, w tym:
- wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zakup śr. trwałych
29 280
10 606
      OGÓŁEM WYDATKI 35 780

* źródłem pokrycia różnicy wydatków do dochodów będą środki otrzymane w wysokości 13 176 zł w 2003 roku z dotacji WFOŚiGW w Katowicach.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/110/04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota [zł]
      DOCHODY  
600   Transport i łączność 65 715
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 715
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 483
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 483
    OGÓŁEM DOCHODY 76 198
      WYDATKI  
600   Transport i łączność 65 715
  60014 Drogi publiczne powiatowe 65 715
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 483
  75414 Obrona cywilna, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
10 483
9 483
      OGÓŁEM WYDATKI 76 198

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/110/04

Źródła pokrycia deficytu budżetu
Przychody i rozchody na 2004 rok

§ Wyszczególnienie Kwota [zł]
  PRZYCHODY  
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 705 900
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1 442 657
  OGÓŁEM PRZYCHODY 3 148 557
  ROZCHODY  
991 Udzielone pożyczki i kredyty 750
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 874 240
  OGÓŁEM ROZCHODY 1 874 990
  PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1 273 567

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/110/04

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

Rozdz. Nazwa jednostki budżetowej BO Przychody Suma bilansowa Wydatki Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. Suma bilansowa
60016 Urząd Miasta - 5 000 5 000 5 000 - 5 000
80114 Miejski Zarząd Edukacji 13 132 345 868 359 000 358 000 1 000 359 000
  OGÓŁEM  13 132 350 868 364 000 363 000 1 000 364 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/110/04

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny na 2004 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota [zł]
      BO 1 155 344
      PRZYCHODY  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 000
  90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 800 000
  0690 Wpływy z różnych opłat:
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
800 000
      RAZEM PRZYCHODY z BO 1 955 344
      WYDATKI  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 917 880
  90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 917 880
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
- ochrona gruntów rolnych
16 000
4300 Zakup usług pozostałych:
- prowizja bankowa
- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody
6 500
1 500
5 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:
- rozbudowa systemu kanalizacji w Lędzinach dla rozwoju terenów aktywności gospodarczej gminy górniczej - etap końcowy
- wykonanie odpływu z ulicy Folwarcznej
- program ograniczania niskiej emisji w gminie Lędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2004-2007
- budowa oczyszczalni Lędziny
1 895 380
345 380
50 000
500 000
1 000 000
      RAZEM WYDATKI 1 917 880
      BZ 37 464
      RAZEM WYDATKI z BZ 1 955 344

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:36
Liczba odwiedzin strony: 1112 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 17:06:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny