Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXI/113/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2004 w sprawie zatwierdzenia przepisu porządkowego ustanowionego przez burmistrza miasta Lędziny w formie zarządzenia nr 151/215/04 z dnia 20.02.2004 r.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić przepis porządkowy ustanowiony przez burmistrza miasta Lędziny w formie zarządzenia nr 151/215/04 z dnia 20.02.2004 r. Zarządzenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/113/04

Zarządzenie nr 151/215/04 burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.02.2004 w sprawie przepisu porządkowego

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §72 pkt 2 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny (uchwała nr XLIV/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Lędziny oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu), zarządzam, co następuje:

§1

Ustanawiam przepis porządkowy, którego wydanie jest niezbędne dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na ulicy Lipcowej w Lędzinach do czasu podjęcia w tej sprawie decyzji wojewody śląskiego i jej uprawomocnienia.

§2

Zarządzam całkowitą i bezwzględną przejezdność ulicy Lipcowej w Lędzinach dla wszystkich korzystających, zarówno mieszkańców, jak i innych użytkowników, a w szczególności służb medycznych, przeciwpożarowych oraz pojazdów służb porządkowych działających na zlecenie gminy Lędziny.

§3

Zakaz dokonywania jakichkolwiek działań zmierzających i powodujących ograniczenie ruchu pieszego i kołowego na ulicy Lipcowej w Lędzinach.

§4

W przypadku niezastosowania się do uregulowania zawartego w §3 niniejszego zarządzenia na sprawcę może być nałożona kara grzywny lub kara nagany na zasadach określonych w art. 90 ustawy z dnia 20.05.1971 roku Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971, nr 12, poz. 114 ze zmianami).

§5

Niniejsze zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miasta Lędziny. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi w drodze obwieszczeń.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:36
Liczba odwiedzin strony: 1198 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:32:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny