Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXI/114/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2004 w sprawie planu modernizacji i remontów na sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 21 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747), Rada Miasta uchwala:

§1

Plan modernizacji i remontów na sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lędziny na lata 2004-2006 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.04.2004 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/114/04

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny w latach 2004-2006 na terenie zlewni Hołdunów

 1. Podstawa prawna
  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 2. Planowany zakres usług kanalizacyjnych:
  • prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej,
  • usuwanie awarii kanalizacyjnych,
  • świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej.
 3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach:
  • rok 2004 - wykonanie spinki kanalizacji sanitarnej w ul. Murckowskiej od posesji nr 52 do pompowni nr P8,
  • rok 2005 - wykonanie projektu technicznego wraz z wykonawstwem kanalizacji sanitarnej do szkoły nr 3 do oczyszczalni ścieków,
  • rok 2006 - przygotowanie projektów technicznych na wykonawstwo oczyszczalni ścieków dla Lędzin,
  • kanalizacja sanitarna ul. Łanowej, Zawiszy Czarnego, Kontnego, Łukasińskiego.
 4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji
  Poniesione nakłady finansowe w roku 2004 pochodzić będą: 280 000 zł dotacja z Funduszu na rzecz Infrastruktury Lokalnej, pozostałe w wysokości 490 000 zł z budżetu gminy. Środki finansowe na lata 2005-2006 r. będą pochodzić z budżetu gminy, z dotacji, kredytów bankowych oraz innych subwencji. Władze gminy nieustannie podejmują starania w celu pozyskania wszelkich środków finansowych.

Wieloletni plan rozwoju urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Plan modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lędziny w latach 2004-2006

Plan opracowano zgodnie art. 21 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Lp. Obiekt Długość Nakłady
Modernizacja kanalizacji w 2004 r.
1 Wykonanie spinki kanalizacji sanitarnej w ul. Murckowskiej od posesji nr 52 do pompowni P8 500 600 000
2 Remont, konserwacja, czyszczenie kanalizacji na terenie gminy   170 000
Razem   770 000
Modernizacja kanalizacji w 2005 r.
1 Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej od Szkoły Podstawowej nr 3 do oczyszczalni (projekt + wykonawstwo)   2 000 000
2 Remont, konserwacja, czyszczenie kanalizacji   170 000
3 Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Ananasowej 80 25 000
Razem   2 195 000
Modernizacja kanalizacji w 2006 r.
1 Oczyszczalnia Lędziny   4 000 000
2 Kanalizacja sanitarna w ul. Łanowej   600 000
3 Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego   1 000 000
4 Kanalizacja sanitarna w ul. Kontnego   400 000
5 Kanalizacja sanitarna w ul. Łukasińskiego   500 000
6 Remont, czyszczenie konserwacja   170 000
Razem   6 670 000

Plan modernizacji sieci kanalizacyjnej jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Poniesione nakłady pochodzą z budżetu gminy z pozyskanych środków z dotacji, kredytów bankowych oraz innych subwencji.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:36
Liczba odwiedzin strony: 2692 (ostatnie odwiedziny 2021.04.17 05:49:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny