Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXI/115/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2004 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Lędziny w części miasta "Hołdunów - zlewnia oczyszczalni Hołdunów" dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o. w Lędzinach na okres od 01.04.2004 r. do 31.03.2005 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.04.2004 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/115/04

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Lędziny, zlewnia oczyszczalni Hołdunów na okres od 01.04.2004 r. do 31.03.2005 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o.

 1. Podstawa prawna.
  Przedmiotową taryfę opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z póź. zm. i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 26 poz. 257).
 2. Rodzaje prowadzonej działalności:
  • zapewnienie odbiorcom ciągłego odbioru ścieków
  • prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej
  • usuwanie awarii kanalizacyjnych
  • świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej.
 3. Grupy odbiorców na terenie gminy Lędziny:
  • gospodarstwa domowe
  • pozostali odbiorcy.
 4. Wysokości cen:
  Cena za odebranie 1 m3 ścieków:
  •  gospodarstwa domowe - 4,10 zł/m3 netto + VAT,
  • pozostali odbiorcy -  4,10 zł/m3 netto + VAT.
 5. Rozliczenie należności będzie następowało na poniższych zasadach:
  • ilość odprowadzanych ścieków będzie ustalana na podstawie urządzeń pomiarowych pobranej wody
  • w przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli umowa na odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, ilość odprowadzanych ścieków ustalana będzie na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:36
Liczba odwiedzin strony: 1119 (ostatnie odwiedziny 2020.08.02 22:37:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny