Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXII/116/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26.12.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe uzyskane przez gminę Lędziny z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/116/04

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

zwany dalej Programem

Rozdział I
Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§1

Celem programu jest:

 1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia.
 2. Niwelowanie skutków aktualnie występujących w obszarze miasta problemów alkoholowych.
 3. Zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych wynikających z używania środków uzależniających.

§2

Podstawowym zadaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizacja przez gminę miejską Lędziny zadań w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które obejmują w szczególności:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez:
  • diagnozowanie problemu uzależnień na terenie miasta,
  • szkolenie personelu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania metod wczesnego rozpoznania i interwencji ukierunkowanych na zagrożenia zdrowotne związane z używaniem alkoholu,
  • poprawę warunków do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, modernizację programu terapeutycznego,
  • tworzenie możliwości zwiększenia dostępności leczenia odwykowego poprzez finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  • wspieranie szkolenia personelu placówek oświatowych i placówek pomocy społecznej,
  • wspieranie i finansowanie punktu informacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, oraz obsługi telefonu zaufania (Niebieska i Pomarańczowa Linia),
  • tworzenie możliwości dofinansowania kolonii i obozów terapeutycznych dla rodzin z problemami alkoholowymi.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
  • diagnozowanie zjawisk przemocy domowej,
  • działania motywujące do podejmowania leczenia odwykowego, zapobiegania wiktymizacji oraz pomocy sprawcom przestępstw,
  • szkolenie pracowników służb społecznych w zakresie rozpoznania i przeciwdziałania problemom alkoholowym a zwłaszcza przemocy w rodzinie,
  • przeciwdziałanie zjawisku przemocy rodzinie,
  • prowadzenie Mieszkania Kryzysowego dla osób po przemocy oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej ofiarom przemocy oraz osobom współuzależnionym - organizowanie grup wsparcia,
  • inicjowanie i finansowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami przemocy,
  • obsługa Niebieskiej i Pomarańczowej Linii,
  • prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej,
  • organizowanie i finansowanie superwizji dla pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej,
  • współpraca z instytucjami, w zakresie kompetencji których leży interwencja i rozwiązywanie problemów osób uzależnionych i współuzależnionych, a także ofiar i sprawców przemocy,
  • organizowanie szkoleń, debat lub konferencji dotyczących problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie oraz zaburzeń rozwojowych i wychowawczych spowodowanych używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
  • zapobieganie powstawaniu i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności u dzieci i młodzieży,
  • realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w oparciu o następujące założenia merytoryczne:
   1. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o różnym charakterze (sportowych, kulturalnych, wyrównawczych) w połączeniu z oddziaływaniami o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-informacyjnym z zakresu profilaktyki i uzależnień,
   2. prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
   3. objęcie działaniami o charakterze profilaktycznym przede wszystkim dzieci ze środowisk zaniedbanych wychowawczo i nawiązanie współpracy z rodzicami tych dzieci,
   4. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
   5. współpraca różnych instytucji i organizacji na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych od alkoholu,
  • wybór i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu,
  • pomoc w zaopatrywaniu instytucji i placówek oświatowych w materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień oraz przemocy domowej,
  • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży,
  • inicjowanie i wspieranie młodzieżowych liderów trzeźwości (osób i grup),
  • wspieranie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
  • organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych (sportowych, kulturalnych, artystycznych).
 4. Ograniczenie dostępności alkoholu poprzez organizowanie szkoleń dla instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
  • podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych,
  • podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży,
  • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na kierowców pojazdów mechanicznych.
 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
  • dotowanie zadań wynikających z Programu,
  • zlecanie wykonania zadań objętych Programem,
  • organizowanie i współfinansowanie szkoleń, debat i konferencji w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień, dla przedstawicieli różnych grup zawodowych i sprzedawców napojów alkoholowych,
  • pomoc w zaopatrywaniu różnych instytucji i organizacji w materiały edukacyjne dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień,
  • finansowanie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób realizujących Program.
 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.
  • rozeznanie potrzeb i zasobów w zakresie organizacji zatrudnienia socjalnego.

Rozdział II
Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu

Prowadzona będzie w oparciu o zasoby lokalne tj. instytucje, organizacje i grupy środowiskowe zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

 1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która:
  • koordynuje realizację Programu,
  • organizuje badania i sondaże pozwalające stwierdzić aktualny stan problemu uzależnień w mieście, zasobów i efektów podejmowanych działań,
  • prowadzi kampanie medialne i dba o stałą informację dotyczącą profilaktyki i zapobiegania skutkom uzależnień,
  • pełni funkcję doradczą i opiniującą przy konstruowaniu i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • rozpatruje wnioski o dotację dla podmiotów realizujących wyżej wymieniony Program,
  • opiniuje akty prawne dotyczące problematyki alkoholowej w mieście,
  • opiniuje podejmowanie decyzji o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
  • podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, w tym zleca sprawy biegłemu orzekającemu w przedmiocie uzależnień,
  • podejmuje współpracę ze służbami społecznymi w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy,
  • prowadzi kontrolę w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Przewodniczącemu i członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje za każdorazowy potwierdzony udział w posiedzeniu Komisji na podstawie miesięcznej listy obecności, po potraceniu należnego podatku wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 20% i 16% minimalnego wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej,
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • zajmuje się rozeznawaniem i analizą zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia zaspokajające potrzeby osób i rodzin narażonych na działania środków odurzających,
  • prowadzi postępowanie w sprawach przyznania pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz osobom po przemocy,
  • prowadzi działania w zakresie zapobiegania procesowi marginalizacji,
  • prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną, poradnictwo oraz organizuje szkolenia narady i konferencje w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • poprzez Świetlicę Socjoterapeutyczną prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną oraz socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży oraz obsługę telefonu zaufania,
  • podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych,
  • udziela wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, a zwłaszcza osobom po przemocy,
  • prowadzi Mieszkanie Kryzysowe jako schronienie dla kobiet i dzieci po przemocy.
 4. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej:
  • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia pełni funkcję terapeutyczną wobec osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
  • prowadzi obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego.
 5. Placówki oświatowe tj.:
  • Miejski Zarząd Edukacji, przedszkola, szkoły - prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • podejmują działania zmierzające do poprawy stanu świadomości rodziców w zakresie zapobiegania i radzenia sobie z problemami uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
  • współuczestniczącą w realizacji zadań określonych w Programie.
 6. Komisariat Policji - pełni funkcję ochrony przed przemocą w rodzinie oraz egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach określonych przepisami.
 7. Straż Miejska - kontroluje prawidłowość funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż alkoholu oraz egzekwuje zakaz sprzedaży alkoholu w miejscach określonych przepisami.
 8. Organizacje pozarządowe i grupy środowiskowe:
  • Grupa Anonimowych Alkoholików "Tadeusz" przy Parafii Chrystusa Króla - udziela wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom,
  • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski - prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną i terapeutycznych w zakresie niwelowania skutków zaburzeń u dzieci i młodzieży spowodowanych używaniem napojów alkoholowych przez ich matki,
  • inne instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób wykluczonych społecznie.
 9. Urząd Miasta:
  • opracowuje preliminarz wydatków i prowadzi obsługę Gminnego Funduszu Alkoholowego,
  • prowadzi i finansuje zaopatrzenie różnych instytucji i organizacji w materiały edukacyjne dotyczące rozwiązywania problemu uzależnień,
  • prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • współorganizuje imprezy profilaktyczne, szkolenia i konferencje,
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Rozdział III
Zasady realizacji finansowania programu

§1

Podstawowe źródło finansowania zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§2

Struktura finansowania Programu - dysponenci środków finansowych:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  • obsługa komisji,
  • organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Trzeźwości, kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" spektakle teatralne, konferencje itp.),
  • finansowanie szkoleń.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • środki finansowe przeznaczone na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej,
  • środki na dofinansowanie organizacji Światowego Dnia FAS i III Międzynarodowych Warsztatów "Przeciw porzuceniu - rodzice zastępczy nadzieją".
 3. Komisariat Policji w Lędzinach.
 4. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach:
  • środki finansowe na utrzymanie Poradni Leczenia Uzależnień,
  • środki na poszerzenie wymiaru czasu pracy terapeuty zatrudnionego w Poradni Leczenia Uzależnień,
  • środki na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w Poradni Rejonowej nr 1 przy ul. Fredry 17.
 5. Miejski Zarząd Edukacji - szkoły, przedszkola:
  • środki na realizację szkolnych programów profilaktyki uzależnień.
 6. Urząd Miasta:
  • środki na dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych,
  • środki na obsługę imprez profilaktycznych, szkoleń i spektakli profilaktycznych,
  • środki na dofinansowanie działalności na rzecz wykluczonych społecznie (zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym),
  • środki na zakup urządzeń koniecznych ze względu na obsługę Programu (komputer, drukarka, kserokopiarka itp.).
 7. Organizacje pozarządowe i grupy środowiskowe:
  • środki na realizację szkoleń, zlotów, itp.
 8. Inne instytucje.

§3

 1. Program zostanie podany do wiadomości publicznej i będzie podstawą do składania ofert na realizacje zadań w nim zamieszczonych.
 2. Finansowanie zadań wynikających z Programu odbywać się będzie na zasadach zawartych w rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:36
Liczba odwiedzin strony: 3003 (ostatnie odwiedziny 2021.04.18 18:03:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny